Aurora Line

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Norrbotten, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Pituus: noin 380 km

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät rakentavat yhdessä uuden sähkönsiirtoyhteyden Suomen ja Ruotsin välille. Aurora Lineksi nimetyn 380 kilometriä pitkän voimajohdon ja hankekokonaisuuteen kuuluvien sähköasemien rakentaminen on alkanut vuonna 2022 Suomessa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj rakentaa yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa uuden 400 kv voimajohdon Muhoksen Pyhänselästä Keminmaan kautta Ruotsin puolelle Messaureen. Vuonna 2025 valmistuva hanke tunnetaan nimellä Aurora Line. Aurora Line lisää sähkönsiirtokapasiteettia Suomesta Ruotsiin noin 900 MW ja Ruotsista Suomeen noin 800 MW.

Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. Lisäksi yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta sekä mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren alueella.

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on selkeä tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti. Yhteys liittää Suomen vahvemmin osaksi pohjoismaista sähköjärjestelmää ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta Pohjoismaissa ja laajemmin Itämeren alueella.

Hankkeen asema PCI-hankkeena

Projekti nimettiin EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat oleellisia EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. EU:n energiapolitiikan päätavoitteena on edullinen, toimitusvarma ja kestävästi tuotettu energia. Aurora line edistää kaikkia mainittuja EU:n energiapolitiikan tavoitteita.

Hankkeelle on myönnetty Connecting Europe Facility (CEF) -tukea 4.325 miljoonaa euroa suunnitteluvaiheeseen. Fingrid ja Svenska kraftnät tulevat hakemaan CEF-tukea myös hankkeen rakennusvaiheeseen. Suomen ja Ruotsin energiaviranomaiset antoivat hankkeen kustannusten jakamista koskevan päätöksen maaliskuussa 2020.

Hankkeen PCI-numerot ja kuvaukset ovat:

4.10 Cluster Finland – Sweden [currently known as "Third interconnection Finland – Sweden"], including the following PCIs: 

  • 10.1 Interconnection between northern Finland and northern Sweden
  • 10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI)

Lisätietoa PCI-hankkeista englanniksi

Hankkeen hyötyjä on arvioitu myös osana yhteiseurooppalaista kymmenvuotista verkkosuunnitelmaa (Ten Year Network Development Plan, TYNDP). Hanketta on tarkasteltu ENTSO-E:n toimesta useaan otteeseen, viimeksi vuonna 2020. Analyysi on osoittanut hankkeen tarpeellisuuden Itämeren alueelle.

Hankkeen projektisivu TYNDP2020 suunnitelmassa

EU myönsi hankkeelle 26.1.2022 127 miljoonan euron tuen. Myönnetty tuki on osa Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmaa.

Tiedotteet: 

 

Lue myös Fingrid-lehden artikkelit Aurora Linestä (linkki). 

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Muhoksen ja Keminmaan välisen osuuden YVA-menettely on päättynyt tammikuussa 2019 ja Keminmaan ja Ruotsin rajan välisen osuuden YVA-menettely päättyi kesäkuussa 2020. Vastaavat ympäristöselvitykset valmistuivat Ruotsin puolella vuonna 2021. Fingrid ja Svenska krafnät ovat sopineet rajanylityspaikaksi Tornionjoella Vuennonkosken(FI)/Risuddenin(SE).

Tiivistelmät hankkeen YVA-menettelyistä:

Pyhänselkä-Keminmaa 400 kV voimajohtohankeen YVA-selostuksen tiivistelmä

Keminmaa-Tornionjoki 400 kV voimajohtohankkeen YVA-selostuksen tiivistelmä

Ympäristövaikutusten arviointi Pyhänselkä - Keminmaa

Ympäristövaikutusten arviointi Keminmaa-Tornionjoki

Rakentaminen

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan uusi voimajohtoyhteys Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välille (PCI 4.10.2). Tässä yhteydessä Pyhänselän sähköasemaa laajennetaan ja Keminmaalle rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema, jolta toisessa vaiheessa rakennetaan uusi voimajohto edelleen Messauren sähköasemalle Ruotsiin (PCI 4.10.1). Siirtoyhteys ylittää valtioiden rajan Tornionjoella Vuennonkoskella(FI)/Risuddenissa(SE).

RAC32020_1.jpg

Kuva 1. Skemaattinen kuva kolmannesta 400 kV voimajohtoyhteydestä Pyhänselkä-Viitajärvi-Messaure. Siirtoyhteyden kokonaispituus on noin 380 km.

Rakennustyöt käynnistettiin Pyhänselkä-Viitajärvi osuudella syksyllä 2022. Voimajohtojen lisäksi hankkeessa rakennetaan sähköasemalaajennukset Pyhänselkään ja Messaureen sekä Isovaaran sarjakondensaattoriasemalle. Lisäksi Suomen puolelle rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema Keminmaalle ja Isomaan sarjakondensaattoriasema.

 

Yhteystiedot

Keijo Välimaa

rakentamispäällikkö, voimajohtoprojektit
puh. 030 395 5281