;

Kolsi, Kokemäki

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: 2x110 ja 110 kilovoltin voimajohtojärjestelyt
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Kokemäki
Pituus: 1 km

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Kokemäen kaupungissa sijaitseva Kolsin nykyinen sähköasema kuuluu Kolsin Voima Oy:n omistukseen. Asema on tullut käyttöikänsä päähän ja vaatii uusimista. Sähkömarkkinalain mukaisesti kantaverkon voimajohtojen tulee liittyä vain kantaverkon omistamille sähköasemille ja omistajuus pitää korjata viimeistään sähköaseman uusimisen yhteydessä. Koska Kolsin asemalle yhdistyy kantaverkon voimajohtoja, rakentaa Fingrid oman sähköaseman ikääntyneen Kolsin aseman tilalle.

Sähköaseman uusimisen seurauksena alueella on tarve 2x110 ja 110 kilovoltin voimajohtojärjestelyille. Uutta voimajohtoa on tarve rakentaa yhteensä reilun kilometrin matkalta. Uusi voimajohto korvaa nykyiset voimajohdot alueella ja hyödyntää pääasiallisesti nykyistä johtoaluetta. Samalla korvattavat voimajohdot puretaan. Nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa voimajohtoalueen leveys säilyy ennallaan, mutta rakennusrajat ulotetaan johtoalueen ulkoreunoille. Peruspylväsratkaisuna käytetään teräsrakenteista vapaasti seisovaa pylvästä ja pylväskorkeus kasvaa noin 10–15 metriä verrattuna korvattaviin 110 kilovoltin pylväisiin.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Ympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen hanke etenee yleissuunnitteluun, jonka aikana suoritetaan myös maastotutkimuksia. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosien 2025–2026 aikana.

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128 

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5356