;

Keminmaa–Petäjäskoski YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Keminmaa - Petäjäskoski 400 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA valmistui
Keminmaa - Petäjäskoski -voimajohdon reitiksi valittu vaihtoehto A.

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaava Fingrid Oyj on saanut valmiiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) uuden 400 kilovoltin (kV) voimajohtoreitin selvittämiseksi Keminmaan muuntoasemalta Petäjäskosken vesivoimalaitoksen yhteydessä olevalle muuntoasemalle. Jatkosuunnitteluun on valittu reittivaihtoehto A, jonka pituus on noin 60 kilometriä.

Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalain mukainen kantaverkon kehittämisvelvoite. Verkon kehittäminen perustuu yhtiön laatimiin pitkän aikavälin suunnitelmiin. Sähkönkulutus-ennusteet osoittavat sähkön käytön kasvavan edelleen Meri-Lapin alueella. Alueen muuntotehoa on jo aiemmin lisätty Keminmaan muuntoasemalaajennuksella. Suunniteltu 400 kV johtohanke Keminmaa - Petäjäskoski vahvistaa alueen voimajärjestelmän käyttövarmuutta ja mahdollistaa ennusteiden mukaisen sähkön käytön lisääntymisen.

400 kV johto Keminmaa - Petäjäskoski lisää myös Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia noin 200 megawattia (MW). Kapasiteetin lisäys edistää sähkömarkkinoiden toimintamahdollisuuksia vähentämällä Suomen ja muiden pohjoismaiden välisiä siirtorajoituksia.

YVA-menettelyn aikana saatu palaute oli pääasiallisesti A-vaihtoehdon kannalla. Vaihtoehto A on myös Fingridin käsityksen mukaan teknillisesti ja ympäristöllisesti parempi. Valittu johtoreitti sijoittuu Kemijoen länsipuolelle nykyisten voimajohtojen rinnalle välillä Kuikero-Varevaara ja Kinnula-Petäjäskoski. Noin puolet johtoreitistä sijoittuu uuteen maastokäytävään.

Lapin lääninhallituksen myöntämän tutkimusluvan perusteella Fingrid käynnistää voimajohdon suunnittelutyön ja siihen liittyvät maastomittaukset. Kuluvan vuoden aikana maastossa tehdään suunnittelua tukevia mittauksia, merkitään pylväspaikat ja tutkitaan niiden maaperä. Fingridin edustajat ovat yhteydessä alueen maanomistajiin ennen varsinaisen maastotutkimuksen aloittamista. Maastotutkimuksista mahdollisesti aiheutuneet vahingot korvataan töiden päätyttyä.

Ennen uuden voimajohdon rakentamista Fingrid hakee sähkömarkkinalain mukaista rakentamis- eli tarvelupaa Energiamarkkinavirastolta. Voimajohdon tarvitseman maapohjan käyttöoikeuteen lupa haetaan valtioneuvostolta ensi vuoden aikana.

Lunastuslupahakemuksessa esitetään voimajohdon rakentamiseen liittyvät tekniset ratkaisut.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Antti Linna 030 395 5168, 040 522 7124