;

Loviisa, Skogbacka

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Loviisa
Pituus: 5 km

Fingrid Oyj suunnittelee rakennettavan Skogbackan sähköaseman liittämistä kantaverkkoon johtojärjestelyin, jotka sisältävät muun muassa uusien voimajohtojen rakentamista sekä nykyisen voimajohdon purkutöitä. Johtojärjestelyiden vaikutuksista on käynnistynyt ympäristöselvitys, joka valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Johtojärjestelyillä liitetään Fingridin uusi Skogbackan sähköasema kantaverkkoon ja samalla kasvatetaan kantaverkon siirtokapasiteettia, mahdollistetaan alueellinen sähkönkulutuksen kasvu sekä kasvatetaan alueellista käyttövarmuutta. Johtojärjestelyillä mahdollistetaan myös alueella sijaitsevien tuotantohankkeiden liittäminen sähköverkkoon sekä alueellisen jakeluverkon kehittäminen.

Fingrid suunnittelee nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon sisäänvetoa eli Porvoo-Ahvenkoski voimajohdon yhdistämistä suunniteltuun Skogbackan sähköasemaan. Uutta voimajohtoa on tarve rakentaa noin 5 kilometriä ja se on suunniteltu rakennettavaksi osin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja osin uudelle johtoalueelle. Uuden voimajohtoalueen leveys on lähtökohtaisesti 46 metriä ja sitä muodostuu noin 3 kilometrin matkalta. Noin 2 kilometrin matkalta voimajohto on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Nykyinen johtoalue levenee noin 24 metriä koilliseen, ja koillinen rakennusraja ulotetaan johtoalueen ulkoreunaan. Pylvästyyppinä käytetään teräsrakenteista harustettua portaalipylvästä.

Samassa yhteydessä sähköaseman kiertävä noin 3 kilometrin mittainen osuus nykyisestä 110 kilovoltin voimajohdosta jää tarpeettomaksi ja se puretaan. Lisäksi Skogbackan sähköaseman läheisyydessä tehdään pienempiä 400 ja 110 kilovoltin voimajohtojen johtojärjestelyjä, jotka sisältyvät hankkeen laajuuteen.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Ympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen hanke etenee yleissuunnitteluun, jonka aikana suoritetaan myös maastotutkimuksia. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 aikana.

imagenwi1g.png

imagejm7h.png

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5356