;

Tahkoluoto–Kristiinankaupunki 400 kV

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Linkki hankkeen rakentamisvaiheessa olevan voimajohto-osuuden Kristinestad–Ulvila esittelyyn

Fingrid Oyj:n loppuvuodesta 2007 käynnistämä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 400 kilovoltin voimajohtoreitistä Porin Tahkoluodosta Kristiinankaupunkiin on päättynyt. Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta huhtikuussa 2009. Jatkosuunnitteluun on valittu reittivaihtoehto B Tahkoluodosta Ulvilan kautta Kristiinankaupunkiin.

Kristiinankaupungissa jatkosuunnitteluun on valittu pohjoisempi, Pyhävuoresta Lidenin kautta Lervikeniin sijoittuva reittivaihtoehto D. Ulvilan ja Kristiinankaupungin välinen johto-osuus on tarkoitus toteuttaa ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tahkoluodon ja Ulvilan välisen voimajohtoyhteyden toteutusaikataulu riippuu alueen sähkönsiirtotarpeen kehittymisestä.

Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena ollut 400 kilovoltin (kV) voimajohto Tahkoluodosta Kristiinankaupunkiin on osa Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelman mukaisesti 220 kV jännitteinen, teknisesti ikääntynyt voimansiirtoverkko korvataan 400 kV verkolla. Lisäksi Länsi-Suomen alueella tulee kehittämissuunnitelmaan perustuen varautua sähkön siirtotarpeiden merkittävään kasvuun, jolloin nykyisen kaltainen 220 kV siirtoverkko ei kykene ylläpitämään voimajärjestelmän käyttövarmuutta ja tarvetta vastaavaa siirtokykyä.

Tahkoluoto-Kristiinankaupunki 400 kV voimajohdon YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta pääreittivaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A tarkasteltiin voimajohtoreittiä Tahkoluoto - Pomarkku - Kristiinankaupunki ja vaihtoehdossa B voimajohtoreittiä Tahkoluoto - Ulvila - Kristiinankaupunki. Lisäksi YVA:ssa tarkasteltiin useita reittialavaihtoehtoja (C-J) muun muassa Kristiinankaupungin, Pomarkun ja Porin alueilla.

Arviointityön tulokset kokoava ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui marraskuussa 2008. Arviointiselostuksesta annettiin yhteensä 21 lausuntoa ja 18 mielipidettä. Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 3.4.2009.

Jatkosuunnitteluun on valittu reittivaihtoehto B Tahkoluodosta Ulvilan kautta Kristiinankaupunkiin

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulosten ja saatujen lausuntojen perusteella Fingrid jatkaa hankkeeseen liittyviä selvityksiä Ulvilasta Kristiinankaupunkiin voimajohtoreitin B mukaisesti (liite 1). Kesän 2009 aikana toteutetaan Pomarkun Isonevan alueen linnustoseuranta. Tahkoluodon ja Ulvilan välisen osuuden suunnittelun etenemisaikataulu riippuu sähkönsiirtotarpeen kehittymisestä alueella. Tällä reitillä tehtyjen selvitysten mukaan toteutuskelpoisimmalle reittivaihtoehdolle vaikuttavat Meri-Porin pohjoinen kiertovaihtoehto F ja Järvikylässä nykyisten voimajohtojen paikalle sijoittuva reittivaihtoehto J.

Kristiinankaupungin alueella Pyhävuoren ja Lervikenin välillä jatkosuunnitteluun on valittu YVA:ssa tarkasteltu pohjoisempi reittivaihtoehto D. Reitillä 400 kV voimajohto rakennettaan harustettuna pylväsrakenteena nykyisen 220 kV voimajohdon rinnalla Lideniin ja Lidenistä nykyisen 400 kV rakenteisen voimajohdon rinnalla Lervikeniin.

Johtoreitin maastotutkimuksia varten Fingrid hakee tutkimuslupaa lääninhallitukselta ensimmäisessä vaiheessa osuudelle Ulvila - Kristiinankaupunki. Yhtiön edustajat ovat yhteydessä maanomistajiin ennen varsinaisten maastotutkimusten käynnistämistä.
Ennen voimajohtohankkeen toteuttamista Fingrid hakee voimajohdolle Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa. Yleissuunnittelun valmistuttua valtioneuvostolta haetaan lunastuslupaa, jonka jälkeen alkaa lunastusmenettely. Fingrid arvioi jatkoluvitusvaiheen kestävän pari vuotta ja varsinainen voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2013–2014. Tavoitteena on saada voimajohto käyttöön vuoden 2014 aikana.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230
Fingrid Oyj, vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen p. 030 395 5259

Linkki hankkeen rakentamisvaiheessa olevan voimajohto-osuuden Kristinestad–Ulvila esittelyyn