;

Taseselvitys

Taseselvityksen tuloksena selviää sähkömarkkinoilla toimivien osapuolten väliset sähkön toimitukset. Taseselvitys perustuu hierarkkiseen taseselvitysmalliin ja avointen toimitusten ketjuihin.

Ketjun ylimpänä osapuolena on Fingridin tasesähköyksikkö, joka on tasevastaavan avoin toimittaja. Tasevastaavan avoimessa toimituksessa voi olla osapuolia ja osapuolten avoimessa toimituksessa voi edelleen olla osapuolia. Kaikki tasevastaavan alla olevien avointen toimitusketjujen osapuolet kuuluvat tasevastaavan tasevastuuseen. Tärkeintä on, että jokaisella sähkökaupassa mukana olevalla toimijalla on yksi avoin toimittaja.

Taseselvityksen laskennat perustuvat 15 minuutin energioihin, jotka saadaan energiamittauksista, tyyppikuormituskäyristä ja kiinteistä toimituksista.

Toimitukset voivat olla mitattuja tai ennakkoon tietylle vartille sovittuja kiinteitä toimituksia. Mitattujen toimitusten määrien selvittäminen ja raportointi on verkonhaltijan vastuulla ja kiinteiden toimitusten osapuolten itsensä vastuulla. Selvityksen tuloksena saadaan kunkin osapuolen sähkötase.