;

Siirtojenhallinta

Sähköverkossa voidaan siirtää rajallinen, käyttövarmuuskriteerien mukainen määrä sähköä. Tätä sähköverkon kykyä kutsutaan siirtokapasiteetiksi. Siirtojenhallinnalla varmistetaan siirtojen pysyminen siirtokapasiteetin rajoissa.

Fingrid tarjoaa sähkömarkkinoille ja asiakkaille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin kantaverkon käyttövarmuutta vaarantamatta.

Fingridin siirtojenhallinnan lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja ennustettavuus.

Rajayhteyksien suunnitellut siirrot määräytyvät vuorokausimarkkinalla ja päivänsisäisellä markkinalla. Vuorokausimarkkinan huutokaupassa eri tarjousalueiden sähköenergian hinta ja rajayhteyksien siirrot määritetään samanaikaisesti tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin rajoissa. Vuorokausimarkkinalla mahdollisesti käyttämättä jäänyt kapasiteetti tarjotaan päivänsisäiselle markkinalle.

Siirtokapasiteettiin vaikuttavat siirtokeskeytykset suunnitellaan kustannustehokkaasti kokonaisuutta ajatellen. Siirtokeskeytykset ajoitetaan sähkömarkkinoita ja asiakkaita mahdollisimman vähän haittaaviin ajankohtiin ottaen huomioon tekniset reunaehdot.

Siirtorajat

​Kantaverkon siirtojen hallinnalla ylläpidetään sähkönsiirrot kunkin käyttötilanteen sallimissa rajoissa, jotka määritellään käyttövarmuuslaskelmin ottaen huomioon sähköjärjestelmässä mahdollisesti esiintyvät viat. Siirtorajat vaihtelevat eri käyttötilanteissa ja mm. suunnitelluilla verkon huoltokeskeytyksillä saattaa olla suuri vaikutus siirtorajoihin.

Siirtorajat selvitetään tapauskohtaisesti laskennoin. Periaatteena on, että mitoittava vika ei saa johtaa tahtikäytön menetykseen, jännitteen romahdukseen, kuormien irtikytkentään, liian suuriin jännite- tai taajuuspoikkeamiin, verkko-osien ylikuormittumisiin tai vaimentumattomiin sähkömekaanisiin heilahteluihin.

Siirtoa rajoittavaa kohtaa verkossa kutsutaan pullonkaulaksi. Kantaverkon lyhytaikaiset pullonkaulat hoidetaan kuntoon kaupallisesti vastakauppojen avulla ja pitkäaikaiset pullonkaulat hinta-alueilla tai verkkoa vahvistamalla.

Vastakaupalla muutetaan markkinaehtoisesti muodostuvaa voimalaitosten tuotannon alueellista jakaantumista. Fingrid ostaa omalla kustannuksellaan ajoon puuttuvan kapasiteetin tarvittavalla verkkoalueella ja sopii riittävän tuotannon alassäädöstä pullonkaulaa syöttävällä verkkoalueella. Vastakaupoilla varmistetaan koko voimajärjestelmän käyttövarmuuden säilyminen.

Tilanteessa, jossa siirtokapasiteetti on riittämätöntä, esimerkiksi siirtokapasiteetti Suomen ja Ruotsin välillä on pienempi kuin siirtotarve, pörssi eriyttää hinnat hinta-alueiksi. Pörssin menetelmien mukaisesti sähkö virtaa maiden välillä halvalta kalliille alueelle.

Lisätietoja aiheesta

Tuomo Mäkihannu
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4149

Jussi Huttunen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4242