Jylkkä-Alajärvi

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
Pituus: noin 160-180 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kV voimajohtoa Kalajoen ja Alajärven välille. Voimajohtoyhteyden pituus on reittivaihtoehdosta riippuen noin 160-180 kilometriä. 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee kahta rinnakkaista uutta voimajohtoa Kalajoen Jylkässä sijaitsevan sähköaseman ja Alajärven sähköaseman välille. Voimajohtoyhteyden pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 160-180 kilometriä ja se sijoittuu Kalajoen, Alavieskan, Sievin, Kannuksen, Toholammin, Kokkolan, Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Perhon, Vimpelin ja Alajärven kuntien alueelle.

Kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin uuteen maastokäytävään ja vain hyvin lyhyeltä osin nykyisten voimajohtojen rinnalle. Reittiosuudella Jylkästä Tolosperälle 110 ja 400 kilovoltin voimajohdot jakaantuvat omille reittiosuuksilleen. Kalajoen Tolosperän ja Sievin Kukonkylän välillä tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa, joista läntinen sijoittuu suurelta osin rakenteilla olevan Mutkalammen tuulivoimapuiston 2x110 kilovoltin voimajohdon rinnalle.

Voimajohtoyhteydelle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä myös Sievin Kukonkylästä Toholammin Höyläsalonnevalle. Niistä läntinen sijoittuu hyvin lyhyeltä osin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja itäinen lähemmäksi Toholammin keskustaajamaa. Kaakkoon suuntautuva Lestijärven haarajohto toteutetaan vain 400 kilovoltin rakenteisena. Kokkolan Hangasnevalta Alajärven sähköasemalle läntinen reittivaihtoehto ja sen kolme alavaihtoehtoa sijoittuvat lähemmäksi Vetelin ja Vimpelin keskustaajamia. Itäinen reittivaihtoehto sijoittuu lähemmäksi Halsuan keskustaajamaa.

Uudet voimajohtoyhteydet ovat tarpeen, koska nykyiset kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2023–2024. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2025–2027.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on marraskuun 2021 lopussa valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tallenne oli katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle helmikuussa 2022.

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan loppuvuodesta 2022. Johtoreitteihin tehdään arviointiohjelmavaiheen palautteen perusteella tarkistuksia, joilla tavoitellaan ympäristövaikutusten lieventämistä. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan ja sen tuloksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, kuten ohjelmavaiheessakin.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-ohjelman nähtävillä olon aikana ja palautejärjestelmä avataan seuraavan kerran taas YVA-selostuksen valmistuessa. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

 

 

Yhteystiedot

Jenni-Julia Saikkonen
Fingrid Oyj, asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu 
puh. 030 395 5209

Pasi Saari
Fingrid Oyj, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5178