Jylkkä-Alajärvi

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Suunnittelu
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
Pituus: 154 + 14 km

Fingrid suunnittelee uutta 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtoa Kalajoen ja Alajärven välille. Hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden lieventämisen mahdollisuudet selvitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, josta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet ja hanke siirtyy seuraavaksi rakentamisvaihetta edeltävään yleissuunnitteluun.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee kahta rinnakkaista uutta voimajohtoa Kalajoen Jylkässä sijaitsevan sähköaseman ja Alajärven sähköaseman välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 154 + 14 kilometriä ja se sijoittuu Kalajoen, Alavieskan, Sievin, Kannuksen, Toholammin, Kokkolan, Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Perhon, Vimpelin ja Alajärven kuntien alueelle. Kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin uuteen maastokäytävään ja vain hyvin lyhyeltä osin nykyisten voimajohtojen rinnalle. Uudet voimajohtoyhteydet ovat tarpeen, koska nykyiset kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet kesäkuussa 2023.

Kalajoen Tolosperän ja Sievin Kukonkylän välillä jatkosuunnitteluun on valittu itäinen reittivaihtoehto, koska läntisellä vaihtoehdon todettiin heikentävän liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa Vääräjoen varrella. Itäinen vaihtoehto on myös lyhyempi ja siten kokonaisvaikutukset jäävät lievemmiksi ja metsämaata jää johtoalueelle hieman vähemmän. Myös alueelta saatu palaute tukee itäisen vaihtoehdon valintaa.

Sievin Kukonkylän ja Toholammin Höyläsalonnevan välisistä vaihtoehdoista jatkosuunnitteluun on valittu läntisin, ”maisema-alueen kierto”-vaihtoehto, joka kiertää Lestijoen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen. Ratkaisulla pyritään lieventämään vaikutuksia maisemalle ja pysyvälle asutukselle. Sen on myös todettu tukevan alueellista verkkoratkaisua siten, että tarvittavien voimajohtojen määrä jää kokonaisuudessaan mahdollisimman pieneksi. Myös alueelta saatu palaute tukee valintaa.

Kokkolan Hangasnevalta Alajärven sähköasemalle sijoittuvista vaihtoehdoista jatkosuunnitteluun on valittu itäinen päävaihtoehto sekä sen kolme eri alavaihtoehtoa: Halsuan asutuksen kierto, Haapasalon itäinen vaihtoehto sekä läntinen vaihtoehto välillä Kellokallio-Kaakkurinkangas. Ratkaisulla lievennetään liito-oravaan kohdistuvia haittavaikutuksia, joiden todettiin olevan suuria läntisellä päävaihtoehdolla Porasenjoen ylityksessä, sekä asutukseen itäisen päävaihtoehdon varrella. Itäinen päävaihtoehto myös palvelee alueelle suunnitteilla olevia hankkeita läntistä paremmin ja siten vähentää alueella tarvittavien voimajohtojen kokonaismäärää. Myös alueelta saatu palaute tukee reittivalintaa.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2023–2024. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2025–2027.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui marraskuussa 2021 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 8.12.2021-28.1.2022. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle helmikuussa 2022.

Joulukuussa 2022 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin oli tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville 18.1.-20.3.2023.  Arviointiselostusta esiteltiin YVA-ohjelmavaiheen lailla kaikille avoimessa sähköisessä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus tallennettiin ja se oli mahdollista katsoa myös jälkikäteen. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä toukokuussa 2023.

LIITETIEDOSTOT: 

Lehdistötiedote 27.6.2023: "Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdoille Kalajoen Jylkästä Alajärvelle"
Kartta jatkosuunnitteluun valitusta johtoreitistä

YVA-selostusvaiheen liitemateriaalit:

Arviointiselostus Jylkkä-Alajärvi
Liite 1 Reittikartat
Liite 2 Vaikutukset kartalla
Liite 3 Natura-arvioinnit ja velvollisuuden selvittämisen päivitys
Liite 4 Arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden huomioiminen
Liite 5 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Liite 6 Viranomaisen lausunnon huomioiminen
Jylkkä-Alajärvi sammanfattning

Katso myös YVA-ohjelmavaiheen aineistot:

Jylkkä-Alajärvi YVA-ohjelma.pdf 
Liite 1 Karttalehdet 1-12.pdf 
Liite 1 Karttalehdet 1-25.pdf 
Liite 1 Karttalehdet 13-25.pdf 
Liite 2 Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytettävät kriteerit.pdf 
Liite3 Natura-arviointien velvollisuuden selvittäminen.pdf 
Jylkkä-Alajärvi MKB program sammanfattning.pdf 

Yhteystiedot

YVA-menettely:

Iisa Hyypiä
Fingrid Oyj, suunnittelija, ympäristö ja yritysvastuu 
puh. 030 395 5128

Pasi Saari
Fingrid Oyj, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5178