;

Reservimarkkinat

 

Ylläpidämme ja kehitämme reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja.

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainosta kertoo sähköverkon taajuus, joka on tasapainotilassa 50,0 Hz. Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat etukäteen kulutuksensa ja tuotantonsa tasapainoon, mutta käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta. Reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia ja kulutuskohteita, jotka joko nostavat tai laskevat tehoaan tarpeen mukaan. 

Reservivelvoitteet ja hankintakanavat

Reservien ylläpitovelvoitteet pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä (Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska) on sovittu Pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Taajuusohjattua käyttöreserviä ylläpidetään joka hetki yhteensä 600 MW normaalitilan taajuudensäätöä varten. Taajuusohjattua häiriöreserviä ylläpidetään niin paljon, että voimajärjestelmä kestää esimerkiksi suuren tuotantoyksikön irtoamisen verkosta ilman, että pysyvä taajuuspoikkeama on suurempi kuin 0,5 Hz. Koko järjestelmässä vaadittava reservi määritetään viikoittain vastaamaan järjestelmän suurimman yksittäisen vian yhteydessä irtoavaa tuotantoa. Normaalissa käyttötilanteessa pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä ylläpidetään taajuusohjattua häiriöreserviä yhteensä noin 1450 MW. Yhteisesti ylläpidettävä taajuusohjattu käyttö- ja häiriöreservi jaetaan vuosittain pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken maiden käyttämien ja tuottamien vuosienergioiden suhteessa. 

Nopeaa taajuusreserviä (FFR) hankitaan pienen inertian tilanteiden hallintaa varten. Koska nopean taajuusreservin hankintatarve riippuu sähköjärjestelmän inertiasta, sitä hankitaan vain osalle tunneista ja hankittava määrä vaihtelee.  Arvioitu hankintamäärä Pohjoismaissa on enintään noin 300 MW.

Automaattista taajuudenhallintareserviä (aFRR) on sovittu ylläpidettävän Pohjoismaissa 300–400 MW. Reserviä hankintaan ennalta sovittaville aamun, illan ja yön tunneille. Sovituista ylläpitotunneista tiedotetaan Fingridin internet-sivuilla.

Lisäksi kunkin kantaverkkoyhtiön tulee ylläpitää nopeaa häiriöreserviä oman alueensa mitoittavan vian verran.

Kunkin maan kantaverkkoyhtiö hankkii reserviosuutensa parhaaksi katsomallaan tavalla. Reservivelvoitteiden täyttämiseksi voidaan käydä myös kauppaa maiden välillä, mutta reservejä on ylläpidettävä riittävästi kansallisesti, jotta taajuus saadaan ylläpidettyä myös saarekekäyttötilanteissa. Muista Pohjoismaista voidaan normaalitilanteessa hankkia enintään 1/3 taajuusohjattujen reservien velvoitteesta.

Fingridin reservien velvoitteet ja hankintalähteet vuodelle 2021: 

​Reservi

Velvoite

Hankintakanavat​

Sopimusten mukainen enimmäiskapasiteetti​

Taajuusohjattu käyttöreservi

(FCR-N)​

123 MW

Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat

Muut Pohjoismaat

Viipurin DC-linkki

Viro ​

106 MW

174 MW

-

90 MW

35 MW​

Taajuusohjattu häiriöreservi
(​FCR-D)

n. 300 MW

​Vuosimarkkinat

Tuntimarkkinat

Muut Pohjoismaat

425 MW

​722 MW

-

Nopea taajuusreservi (FFR)

n. 0–60 MW

Tuntimarkkinat

Viro

94 MW

50 MW

Automaattinen taajuudenhallinta- reservi​ (aFRR)

60–80 MW (vain osalle vuorokauden tunneista)

​Tuntimarkkinat

Ruotsi

-

-

Säätösähkömarkkinat ja nopea häiriöreservi​ (mFRR)

880–1100 MW

Säätösähkömarkkinat ja säätökapasiteettimarkkinat​

Fingridin varavoimalaitokset

Käyttöoikeussopimuslaitokset

-


953 MW​

301 MW

Kustannusten kattaminen

Fingrid kattaa reservien ylläpitokustannukset kantaverkkotariffilla ja tasepalvelussa kerättävin maksuin. Säätösähkömarkkinoiden kustannukset katetaan tasesähkökaupalla.

reservikustannusten_kattaminen.JPG

Reservilajit

Reservituotteita on erilaisia ja ne jaotellaan käyttötarkoituksensa perusteella kolmeen ryhmään:

  1. Taajuuden vakautusreservejä käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan.
  2. Taajuuden palautusreservien tarkoituksena on palauttaa taajuus normaalialueelle (49,9 - 50,1 Hz) ja vapauttaa aktivoituneet taajuuden vakautusreservit takaisin käyttöön.
  3. Korvaavilla reserveillä valmistaudutaan häiriötilanteiden jälkeisiin mahdollisiin uusiin vikatilanteisiin palauttamalla aiemmin aktivoituneet taajuuden palautusreservit takaisin valmiuteen (Ei käytössä pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä).

 

Lisäksi Pohjoismaissa on vuodesta 2020 alkaen ollut käytössä nopea taajuusreservi. Nopeaa taajuusreserviä käytetään taajuuden hallintaan pienen inertian käyttötilanteissa taajuuden vakautusreservien lisäksi. 

reservituotteet.jpg

Klikkaa kuva suuremmaksi uuteen ikkunaan tästä, mikäli luet sivuja mobiililaitteella.

 

 

Katso tästä lyhyt esittelyvideo eri reservituotteista
Sulje