;

Eri toimijoiden roolit sähköpulatilanteessa

Fingridin tehtävänä on sähkön tehotasapainosta ja verkon operatiivisesta toiminnasta huolehtiminen. Sähköpulassa Fingrid vastaa operatiivisen toiminnan tiedottamisesta. Fingrid käyttää kolmiportaista sähköpulasta varoittamista. Nämä ilmoitukset menevät kussakin portaassa sähköpostilla ja tekstiviestillä kaikille tasevastaaville, verkonhaltijoille ja sähköpörssille. Ilmoitus lähetetään myös työ- ja elinkeinoministeriöön, valtioneuvoston kanslian tilannekeskukseen, Energiavirastoon ja Huoltovarmuuskeskukseen. Fingrid julkaisee tiedon verkkosivuillaan ja ekstranetissään asiakkaille. Fingrid laatii lisäksi lehdistötiedotteen kullakin portaalla. Tiedotteita päivitetään tilanteen jatkuessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tiedotteen Fingridin ilmoittaessa kiristyneestä tehotilanteesta. Tiedotteessa tuodaan esille sähköpulan mahdollisuus ja korostetaan aamun ja iltapäivän tuntien kriittisyyttä. Viestissä pyritään tuomaan esiin myös kuluttajien keinoja vaikuttaa tilanteeseen (Motivan vinkit pakkasiin varautumiseen) ja vinkkejä varautumiseen (Energiateollisuuden ohjeet häiriöihin). Mikäli tilanne tämän jälkeen tai ennalta arvaamatta pahenee vakavaan sähköpulaan, voidaan tarvittaessa laatia uusi tiedote, missä kerrotaan sähköpulan olevan syntynyt.

 

 

Energiavirastolla on sähkömarkkinalain mukaisesti tehtävänä kerätä tietoa voimalaitosten rakentamisesta ja käytöstä poistoista sekä yli 100 MW erillisten lauhdelaitosten huoltoseisokeista ja näiden perusteella yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa seurata sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainon kehitystä Suomessa sekä julkaista sähkömarkkinalain mukainen toimitusvarmuusraportti.

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on vakavan sähköpulan kestäessä pidempään sähköpulaan koskevissa toimissa polttoaineiden saatavuuden ja varastotilanteen seuranta ja informointi. Erityisesti, jos sähköpulan lähtökohtana on maakaasutoimitusten häiriö, on Huoltovarmuuskeskuksella keskeinen tehtävä varapolttoaineen saannin varmistamisessa.

 

Motivan (ei viranomainen) tehtävänä sähköpulan uhatessa on tuottaa materiaalia työ- ja elinkeinoministeriölle sähkönsäästömahdollisuuksista, kuten tiedottamisesta on sovittu ministeriön kanssa. Motivan valmis materiaali (vinkkilistat, tiedotteet jne.) on internet-sivuilla ja on jaettavissa medialle ja muille osapuolille.

 

 

 

 

Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt toimittavat asiakkailleen riittävää tietoa tilanteesta ja kertovat sähköpulan olevan syynä sähkökatkoihin. Tiedottamisen sävyssä pyritään maltillisuuteen, jottei synny liian vakavaa kuvaa tilanteesta. Pääviesti on, että verkkoyhtiöt ovat varautuneet tilanteeseen ja asiakasvaikutukset pyritään minimoimaan. Tiedottamisessa tukeudutaan työ- ja elinkeinoministeriön ja Fingridin tiedotteisiin ja annetaan myös tietoa varautumisesta ja sähkön säästöstä (Motivan ja Energiateollisuuden vinkit).

 

Sähkönmyyntiyhtiöt: Sähkön myyjien tiedottaminen perustuu niiden omiin tarpeisiin, eikä myyjiltä odoteta erityistä tiedottamista. Mikäli yhteydenottoja aiheen tiimoilta tulee, on yhteydenottoihin hyvä vastata jakeluverkkoyhtiöiden ohjeen mukaisesti.