Laskutuskäytäntö

Tehoreservijärjestelmä rahoitetaan sähköjärjestelmän ja kantaverkon hyödyntämiseen perustuvilla sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastuuseen määrätty kantaverkonhaltija on oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä. Tehoreservimaksulla katetaan lisäksi Finextralle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen tuotto tehoreservi-
järjestelmän hoitamisesta.

Asiakkaalta perittävän tehoreservimaksun suuruus määräytyy voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille maksettujen korvausten perusteella.

Laskutuskäytäntö 1.7.2017 - 30.6.2020

Tällä tehoreservikaudella tehoreservin käyttövalmiuden ylläpitokorvaukset laskutetaan talvikauden arkipäivien 1.12. - 28.2. ja päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutuksen mukaan. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä. Mikäli tehoreservi aktivoidaan talvikauden aikana, aktivoinnista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan talvikauden arkipäivien päivätuntien sähkönkulutukselle.

Jos tehoreserviä ei ole tarpeen käynnistää talvikauden ulkopuolella, asiakkaalle ei lähetetä tehoreservilaskua. Mikäli tehoreserviä tarvitaan, kustannukset kohdistetaan kyseisen käynnistyskuukauden sähkönkulutukselle. Esimerkiksi lokakuussa mahdollisesti käynnistyvän tehoreservin aktivointikustannukset kohdistetaan lokakuun kaikille sähkönkulutuksen tunneille ja lasku lähetetään asiakkaille marraskuun alussa.

Uuden laskutuskäytännön mukaisesti ensimmäinen tehoreservilasku laskutettiin joulukuun 2017 sähkön kulutuksen perusteella ja laskut lähetettiin asiakkaille tammikuun alussa 2018.

Tehoreservijärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kiinteät kustannukset seuraavalla tehoreservikaudella ovat Energiaviraston tekemän kilpailutuksen perusteella noin 13,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tehoreservijakson kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös tehoreservijärjestelmän aktivointikustannukset, Fingridin hallinnointikulut sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta.

Laskutuskäytäntö 1.7.2015 - 30.6.2017

Edellisen tehoreservikauden aikana tehoreservijärjestelmän ylläpitoon tarkoitetut maksut laskutettiin vuosineljänneksittäin.

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskutus tehtiin tammi - maaliskuussa ja huhti - kesäkuussa neljännesvuosittain. Maksut maksettiin voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille sähkömarkkinaviranomaisen hankintapäätöksen määrittelemän korvauksen mukaisesti jälkikäteen kolmen kuukauden jaksoissa.

Katso myös