;

Nuojuankangas - Seitenoikea

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa
Pituus: noin 80 km

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Ristijärven/Hyrynsalmen välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin.

 

 

               

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan Nuojuankankaalla sijaitsevan sähköaseman ja Ristijärvelle/Hyrynsalmelle tulevan uuden sähköaseman välille (sähköaseman sijaintia ei ole vielä päätetty). Voimajohdon pituus on noin 80 km ja se sijoittuu Vaalan, Puolangan, Paltamon, Ristijärven (ja Hyrynsalmen) kuntien alueelle.

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääosin olemassa olevan 200 kilovoltin johdon rinnalle. Tarkasteltavia vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä on YVA:ssa noin 113 kilometriä, josta uutta maastokäytävää noin 10 km. Lisäksi reitillä on muutama lyhyt uuteen maastokäytävään sijoittuva tekninen vaihtoehto.

Energiamurros aiheuttaa merkittäviä vahvistustarpeita kantaverkolle. Hankkeen toteutuminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2026–2027. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2028–2030.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on helmikuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. 

Yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka pystyi seuraaman myös sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle toukokuussa 2023.

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan loppuvuodesta 2023. Johtoreitteihin tehdään arviointiohjelmavaiheen perusteella tarkistuksia, joilla tavoitellaan ympäristövaikutusten lieventämistä. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan ja sen tuloksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa loppuvuodesta 2023.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana. Palautejärjestelmä avataan uudelleen, kun YVA-selostus tulee nähtäville loppuvuodesta 2023. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-ohjelmavaiheen voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Kainuun ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Yhteystiedot

Tiina Seppänen, vanhempi asiantuntija, ympäristö
puh. 030 395 5164

Eeva Paitula, erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152

 

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi