;

Kantaverkon laajuus

Kantaverkon nimeäminen perustuu voimassa olevaan sähkömarkkinalakiin (588/2013) ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä talousvaliokunnan lausuntoon asiasta. Lisäksi nimeämispäätöksessä huomioidaan Energiaviraston ohje kantaverkon nimeämisestä (17.12.2014).

Sähkömarkkinalain 31 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. 

Kantaverkonhaltijan verkkopalvelun sopimuspuolilla on oikeus saattaa kantaverkonhaltijan julkaiseman nimeämispäätöksen lainmukaisuus Energiaviraston tutkittavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun kantaverkonhaltija on julkaissut päätöksensä. Energiavirastolla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa nimeämispäätöksen vastaanottamisesta vaatia kantaverkonhaltijaa tekemään muutoksia nimeämispäätökseen siltä osin kuin päätös ei ole lainmukainen.

Kantaverkon nimeäminen uudelle valvontajaksolle 1.1.2024-31.12.2026

Fingrid on laatinut luonnoksen kantaverkon nimeämispäätöksestä tulevalle uudelle valvontajaksolle 1.1.2024-31.12.2026. Päätösluonnos koostuu päätöksestä ja liitteestä, jossa on yksilöitynä kantaverkkoon luettavat 400, 220 sekä 110 kV voimajohdot ja sähköasemat. Kantaverkkoon nimettävällä sähköverkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jota Fingrid operoi ja ylläpitää kantaverkkomaksuilla saamillaan tuloilla asiakkaiden tarpeiden sekä sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla.