Kantaverkon laajuus

Kantaverkon nimeäminen perustuu voimassa olevaan sähkömarkkinalakiin (588/2013) ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä talousvaliokunnan lausuntoon asiasta. Lisäksi nimeämispäätöksessä huomioidaan Energiaviraston ohje kantaverkon nimeämisestä (17.12.2014).

Sähkömarkkinalain 31 §:n mukaisesti kantaverkonhaltijan on nimettävä ja julkaistava kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, sähköasemat ja muut laitteistot kunkin siirtopalvelujen hinnoittelua koskevan valvontajakson ajaksi viimeistään yhdeksän kuukautta ennen valvontajakson alkamista. 

Kantaverkonhaltijan verkkopalvelun sopimuspuolilla on oikeus saattaa kantaverkonhaltijan julkaiseman nimeämispäätöksen lainmukaisuus Energiaviraston tutkittavaksi kuukauden kuluessa siitä, kun kantaverkonhaltija on julkaissut päätöksensä. Energiavirastolla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa nimeämispäätöksen vastaanottamisesta vaatia kantaverkonhaltijaa tekemään muutoksia nimeämispäätökseen siltä osin kuin päätös ei ole lainmukainen.