;

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Fennovoima suunnittelee ydinvoimalaitosta Pyhäjoelle. Fingrid on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavia voimajohtoja. Voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi lokakuussa 2016. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Pyhäjoen Palosaaressa eteläisen johtoreittivaihtoehdon. Pyhäjoen Keskikylän ja Kalajoen Jylkän välillä suunnittelua ja lisäselvityksiä jatketaan nykyisten voimajohtojen itäpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon mukaisesti.

 

Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosta Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle. Eduskunta on vahvistanut ydinenergialain mukaisen periaatepäätöksen 1.7.2010 ja periaatepäätöksen täydennyksen 5.12.2014. Päätösten mukaan Fennovoiman hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen.

Fingrid Oyj on tarkastellut ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ottaen huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirron kehitystarpeet. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjärjestelmän järjestelmävastuu ja kehittämis- sekä liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana.

Hanhikiven ydinvoimalaitos on liitettävä muuhun voimajärjestelmään siten, että liityntä mahdollistaa ydinvoimalaitoksen turvallisen toiminnan ja että laitos pystyy syöttämään tuottamansa sähköenergian verkkoon suunnitellulla tavalla kaikissa tilanteissa. Ydinvoimalaitoksen sähköverkkoon liittämistä varten varaudutaan rakentamaan kaksi
400 kilovoltin voimajohtoa Hanhikiven niemen ydinvoimalaitokselta Raahen Lumimetsään. Ydinvoimalaitoksen varasähkönsyötön varmistamiseksi tarvitaan lisäksi erillinen, kahden
110 kilovoltin voimajohdon sähkönsiirtoyhteys ydinvoimalaitokselta Keskikylään (Pyhäjoki) ja edelleen Keskikylästä Jylkkään (Kalajoki). Osa voimajohdoista tulee Fennovoiman liittymisjohdoiksi ja osa Fingridin kantaverkoksi.

Voimajohtoreittejä Pyhäjoella, Raahessa, Merijärvellä ja Kalajoella

Voimajohtohankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkoi syyskuussa 2015, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui. Toukokuussa 2016 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin voimajohtoreittejä Pyhäjoella, Raahessa, Merijärvellä ja Kalajoella. Osallisilta saatujen palautteiden ja YVA-menettelyn tuottaman tiedon avulla tarkasteluun otettiin YVA-ohjelmavaiheen jälkeen uusia voimajohtoreittejä ympäristövaikutusten lieventämiseksi.

Hanhikiven niemen ydinvoimalaitosalueen ja valtatien 8 välillä 400 ja 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat yhteiseen, uuteen maastokäytävään. Tällä osuudella tarkasteltiin kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä. Hurnasperän kylän eteläpuolella voimajohdot haarautuvat eri maastokäytäviin.

Valtatien 8 itäpuolella 400 kilovoltin voimajohtoreitti sijoittuu välille Hurnasperä-Kivineva-Jokela-Lumimetsä (Raahe). Osa johtoreitistä sijoittuu uuteen maastokäytävään ja osa nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Pyhäjoen Palosaaren alueella tarkasteltiin myös vaihtoehtoinen voimajohtoreitti.

Valtatien 8 itäpuolelta 110 kilovoltin voimajohtoreitti haarautuu omaan, uuteen maastokäytävään Pyhäjoen Keskikylän tuntumaan asti. Keskikylästä voimajohtoreitti jatkuu etelään Kalajoen Jylkkään nykyisten voimajohtojen yhteydessä. Tällä osuudella tarkasteltiin vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä.

YVA-menettely päättyi lokakuussa 2016 yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon. Lausunnon mukaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu asianmukaisesti ja vuorovaikutus on ollut toimivaa. Arviointityö on vaikuttanut voimajohtohankkeen suunnitteluun.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä jatkosuunnitteluun

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Pyhäjoen Palosaaressa eteläisen johtoreittivaihtoehdon, jonka vaikutukset metsäkanalinnuille ja Metsähallituksen Palosaaren mallitilan tutkimus-ja koulutustoiminnalle arvioidaan vähäisiksi.

Pyhäjoen Keskikylän ja Kalajoen Jylkän välillä suunnittelua ja lisäselvityksiä jatketaan nykyisten voimajohtojen itäpuolelle sijoittuvan reittivaihtoehdon mukaisesti. Ympäristövaikutusten arvioinnin ja sen yhteydessä maanomistajilta saadun palautteen perusteella maanomistajille aiheutuu tällöin kokonaisuutena vähiten haittaa. Itäinen vaihtoehto on myös sähkönsiirron luotettavuuden kannalta paras ratkaisu. Vaihtoehtoon liittyen Fingrid tulee selvittämään perusteita luvalle poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä ja toimenpiteitä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Fingrid tekee päätökset kantaverkkovahvistusten voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen etenemisen mukaisesti. Fingrid tiedottaa jatkosuunnittelun etenemisestä erikseen ja on yhteydessä maanomistajiin. Fennovoima tiedottaa liittymisjohtojen jatkosuunnittelusta.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, kehityspäällikkö, yritysvastuu Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari, puh. 030 395 5178

 

Lisätietoja

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178