;

Tasepalvelut

Fingridin palvelut: Tasepalvelut
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Selvitämme sähkötaseet ja toimitamme tasesähköä tasevastaaville

Fingrid vastaa Suomen hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta ja valtakunnallisesta taseselvityksestä.

Jokaisen sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen on jatkuvasti huolehdittava sähkötaseestaan eli osapuolen on ylläpidettävä sähkön tuotannon, hankinnan, kulutuksen ja myynnin välinen tehotasapaino. Käytännössä osapuoli ei pysty tähän, vaan sillä on oltava avoin toimittaja, joka tasapainottaa osapuolen sähkötaseen. Tasevastaavaksi kutsutaan osapuolta, jonka avoin toimittaja on Fingrid.

Fingridin ja tasevastaavan välinen avoin toimitus sovitaan tasepalvelusopimuksella, jonka ehdot ovat julkiset ja yhtäläiset. Lisäksi tasevastaava solmii taseselvityssopimuksen eSett Oy:n kanssa (lisätietoja www.esett.com). Tasevastaava saa tasepalvelu- ja taseselvityssopimuksen solmittuaan avoimen toimituksen lisäksi tasevastaavan ja Fingridin sekä eSett:n väliseen taseselvitykseen liittyvät palvelut.

Tasevastaavan tulee toiminnassaan noudattaa kulloinkin voimassa olevaa kansallista tasevastuuta ja taseselvitystä koskevaa käsikirjaa (osa 1 ja osa 2, linkit tämän sivun oikealla palstalla) sekä Pohjoismaista taseselvityksen käsikirjaa (Nordic Imbalance Settlement Handbook).

 

Tasehallinta

Fingrid vastaa Suomen sähkön tuotannon ja kulutuksen välisen hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta eli tasehallinnasta. Tasehallintaan liittyvä valvonta hoidetaan ympäri vuorokauden Fingridin kantaverkkokeskuksessa Helsingissä.

Pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä tasehallinnan tärkein tavoite on ylläpitää sähköjärjestelmän taajuutta, joka kuvaa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Taajuuden sallitaan normaalitilanteessa vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin (Hz) välillä. Mikäli verkon taajuus on alle 50 Hz, on kulutus tuotantoa suurempi. Vastaavasti taajuuden ollessa yli 50 Hz, on tuotanto kulutusta suurempi.

Tehotasapaino ylläpidetään taajuusohjatuilla reserveillä sekä manuaalisesti toteutettavilla säädöillä. Taajuusohjattu reservi on taajuuden muutoksista automaattisesti aktivoituvaa tehoa. Mikäli taajuutta ei kyetä pelkästään taajuusohjattujen reservien avulla pitämään sallituissa rajoissa, täytyy ylös- tai alassäätöjä tehdä manuaalisesti säätösähkömarkkinoilla.

Uuden tasevastaavan toimenpiteet ennen tasevastaavaksi tuloa

Sähkömarkkina-asetuksessa on asetettu velvoitteita tasevastaavana toimivalle sähkömarkkinaosapuolelle. Näiden lisäksi Fingrid ja eSett asettavat tasevastaavalle sekä toiminnallisia että taloudellisia velvoitteita. Jos haluat ryhtyä tasevastaavaksi, ota hyvissä ajoin yhteyttä eSettin taseselvitysyksikköön (www.eSett.com).

Lisätietoja uuden tasevastaavan toimenpiteistä ennen tasevastaavaksi ryhtymistä löytyy oheisesta linkistä sekä Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirjasta (Nordic Imbalance Settlement Handbook) ja sen Liiteestä 1 Tasevastaavaksi pyrkivää koskevat vaatimukset.

Mittausalueen ylläpitäjän tehtävät ja vastuut

Valtioneuvoston sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta antaman asetuksen (VNa 767/2021) 4 luvun 4 §:n 4 momentin mukaan kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon haltija, joka ei toimi tasevastaavana, voi sopia taseselvitysyksikön ja sen verkonhaltijan kanssa, jonka sähköverkkoon kiinteistön tai kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkko on liitetty, että hänen sähköverkkonsa nimetään mittausalueeksi. Tällaisen mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista taseselvityksessä sovitaan tasesähköyksikön ja mittausalueen ylläpitäjän välisessä sopimuksessa. Lisätietoja sopimuksesta taseselvitys[at]fingrid.fi.