;

Hausjärvi - Anttila

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Pituus: noin 58–66 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Hausjärven Puujaan ja Porvoon ja Sipoon rajalla sijaitsevan Anttilan sähköaseman välille. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat kaupungit ja kunnat ovat Hausjärvi, Mäntsälä, Hyvinkää, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut arviointiohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antanut oman lausuntonsa, joka ohjaa arviointityötä eteenpäin.

 

        

Lähtökohtana on nykyisten voimajohtoreittien hyödyntäminen, mutta tarkasteltavana on myös uuteen maastoon sijoittuvia johtoreittejä. Pohjoisessa välillä Puujaa-Kalliomäki sekä etelässä välillä Soinila-Anttila voimajohtoyhteys voidaan rakentaa pääosin nykyisen voimajohdon rinnalle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan näillä jaksoilla yhtä reittivaihtoehtoa. Välillä Kalliomäki-Soinila tarkastellaan viittä vaihtoehtoista voimajohtoreittiä, jotka sijoittuvat pääasiassa uuteen maastoon. Voimajohtoyhteyttä suunnitellaan 400 kilovoltin voimajohtona Puujaalta Hausjärven Kalliomäelle. Kalliomäen ja Anttilan välille tarvitaan kantaverkon tulevaisuuden sähkönsiirtotarpeista riippuen joko yhden tai kahden 400 kilovoltin voimajohdon sähkönsiirtoyhteys. Yhden 400 kilovoltin voimajohdon perusratkaisuna käytetään harustettua pylvästä ja kahden voimajohdon perusratkaisuna vapaasti seisovaa yhteispylvästä.

Hausjärven ja Anttilan välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Myös sähkön hinta pystytään säilyttämään yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohtorakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2025–2027. Voimajohtoyhteyden rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2028–2030.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on lokakuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan alkukesällä 2024.

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on lokakuussa 2023 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle tammikuussa 2024.

Nyt arviointityö jatkuu ja tulokset kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan alkukesällä 2024. Johtoreitteihin tehdään arviointiohjelmavaiheen perusteella tarkistuksia, joilla tavoitellaan ympäristövaikutusten lieventämistä. Arviointiselostuksen valmistumisesta tiedotetaan ja sen tuloksia esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa YVA-ohjelmavaiheen tapaan.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana. Palautejärjestelmä avataan uudelleen, kun YVA-selostus tulee nähtäville. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, jotka voivat vielä tarkentua. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Liitteet:

Yhteystiedot

YVA-menettely

Satu Vuorikoski, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, puh. 030 395 5195

Pasi Saari, erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, puh. 030 395 5178