Hallinto ja johtaminen

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin. Fingrid noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia 2015 ("Hallinnointikoodi"), koska se on laskenut liikkeeseen Lontoon ja Dublinin pörsseissä noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Fingridin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus varmistaa, että Fingrid noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Fingridin asiakasrajapintaan liittyvät tärkeät asiat valmistellaan yhtiön neuvottelukunnassa. Asianmukaisen käsittelyn varmistavat lisäksi Fingridin yhtiöjärjestys, osakassopimukset ja hallituksen työskentelystä laaditut periaatteet.

Yhtiölle kuuluvat tehtävät organisoidaan ja vastuutetaan Johtamisen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen ja luoda edellytykset tehokkaalle työskentelylle.

 

 

 

Päivitetty 26.2.2019