;

Harviala-Hangasmäki, Hämeenlinna

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Hämeenlinna, Janakkala
Pituus: 14 km

Fingrid Oyj suunnittelee uuden 14 kilometrin pituisen 2x110 kilovoltin voimajohdon rakentamista suunniteltujen Harvialan ja Hangasmäen sähköasemien välille Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan alueella. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on käynnistynyt ympäristöselvitys, joka valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Uusi voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi osittain nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle ja osittain nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Nykyisen voimajohdon paikalle rakennettaessa voimajohtoalueen leveys säilyy lähtökohtaisesti ennallaan, mutta rakennusrajat ulotetaan johtoalueen ulkoreunaan. 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle rakennettaessa nykyinen johtoalue levenee noin 22 metriä länteen ja läntinen rakennusraja päivitetään johtoalueen ulkoreunaan. Pylvästyyppinä käytetään teräsrakenteista vapaasti seisovaa pylvästä. Uuden pylväsrakenteen myötä pylväskorkeus kasvaa noin 10–15 metriä verrattuna korvattaviin pylväisiin.

Uudella voimajohtoyhteydellä vahvistetaan kantaverkon siirtokapasiteettia, mahdollistetaan Hämeenlinnan alueellinen sähkönkulutuksen kasvu sekä ylläpidetään kantaverkon hyvää käyttövarmuutta. Yhteispylväsrakenteita käyttämällä voidaan minimoida toisen virtapiirin rakentamiseksi tarvittavaa maapinta-alaa.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Ympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen hanke etenee yleissuunnitteluun, jonka aikana suoritetaan myös maastotutkimuksia. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2030 aikana.

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5356