;

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kenen tarvitsee hakea ja peruuttaa alkuperätakuita?

Jos sähkönmyyjä myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on sähkön alkuperä varmennettava.

Sähköntuottajan tai -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus (tämä koskee esimerkiksi metsäteollisuuslaitosta, joka käyttää uusiutuvista energialähteistä tuottamaansa sähköä paperinvalmistuksessa ja hyödyntää tätä tietoa paperin markkinoinnissaan).
 

Mitä tarvitaan alkuperätakuun myöntämiseksi?

Ennen kuin sähkön alkuperätakuu voidaan myöntää, on laitoksen tiedot todennettava arviointilaitoksen toimesta. Varmennuksen jälkeen voimalaitos täytyy rekisteröidä sähköiseen rekisteriin ennen kun alkuperätakuita voidaan myöntää. Laitoksen tuotantotiedot tulee välittää tarvittaessa EDI-sanomamuodossa Fingridille. Alkuperätakuun myöntäminen tapahtuu laitoksen osalta kerran kuussa tai harvemmin, ja vasta sen jälkeen, kun kohdekuukauden taseselvitys on valmistunut (esim. elokuun tuotannolle Finextra myöntää takuut syyskuun puolivälin jälkeen.)

Millaisina jaksoina alkuperätakuita myönnetään?

Alkuperätakuut myönnetään pääsääntöisesti kerran kuussa kalenterikuukauden tuotantojaksolle

Alkuperätakuut on mahdollista myöntää 1 kk:n sijaan myös 3 kk:n tai 6 kk:n jaksoissa - valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle erikseen. Tilinhaltija sitoutuu noudattamaan valitsemaansa myöntämisjaksoa yhden kalenterivuoden ajan.
 

Miten alkuperätakuu käytetään?

Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se. Peruutus on siis todiste, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Mikäli alkuperätakuuta ei peruuteta 12 kk:n kuluessa tuotantoajan lopusta, rekisterinpitäjä mitätöi sen automaattisesti eikä takuu ole enää käytettävissä. 
 

Miten voimalaitos todennetaan?

Voimalaitoksen haltijan on toimitettava Finextralle todentajan todistus siitä, että voimalaitos täyttää alkuperätakuulain vaatimukset sähkön tuotantotavasta ja käytetyistä energialähteistä, ja että energian mittausjärjestely on luotettava. Arviointilaitokset ovat Energiaviraston valtuuttamia ja tällä hetkellä näitä on viisi: DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, Enemi Oy, Inspecta Sertifiointi Oy, Teqniq Wind Oy ja ÅF-Consult Oy.
 
Syöttötariffijärjestelmää varten suoritettu todennus sekä EECS-järjestelmän mukainen todennus voidaan rinnastaa alkuperätakuujärjestelmän mukaiseen todennukseen. EECS-todennuksella voidaan todentaa lähinnä vesi- ja tuulivoimalaitoksia. Tilinhaltija ja jakeluverkonhaltija täyttävät jakeluverkonhaltijan todistuksen ja lähettävät sen jakeluverkonhaltijan allekirjoituksella varustettuna  osoitteeseen go@finextra.fi.
 

Kauanko voimalaitoksen todennus on voimassa?

Alkuperätakuujärjestelmän mukainen todennus on voimassa enintään viisi vuotta.


Miten toimitan voimalaitoksen tuotantotiedot Finextralle?

Taseselvitystietoa käytetään silloin, kun se on mahdollista. Tuuli- ja vesivoimaloista voidaan yleensä käyttää taseselvityksen mittaustietoja.

Mikäli taseselvityksestä ei saada alkuperätakuiden myöntämiseen riittävän tarkkaa tuotantotietoa, pitää asiakkaan järjestää tuotantotietojen toimittaminen Finextralle erikseen.

Monipolttoainelaitosten osalta voimalaitoksen haltija järjestää tarvittaessa tuotantotietojen toimittamisen EDI-sanomina Fingridin järjestelmään.

Alkuperätakuuta ei myönnetä voimalaitoksen omakäyttösähkölle.


Miten polttoainetiedot todennetaan monipolttoainelaitoksessa?

Polttoainetiedot monipolttoainelaitosten osalta syötetään suoraan alkuperätakuurekisteriin ennen alkuperätakuun myöntämistä.

Vastuu polttoainetietojen oikeellisuudesta on voimalaitoksen haltijalla.

Annettujen tietojen luotettavuus on voitava varmistaa vähintään kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat.
 

Koska pitää viimeistään peruuttaa kuluvan vuoden alkuperätakuut, jos niitä käytetään sähkönkäyttäjille ilmoitetuissa tiedoissa?

Alkuperätakuu, joka koskee kuluvan vuoden tuotantoa ja jota käytetään varmentamaan sähkönkäyttäjille ilmoitettuja tietoa kuluvan vuoden osalta, tulee peruuttaa tulevan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.
 

Kuinka kauan myönnetyt alkuperätakuut ovat voimassa?

Alkuperätakuu voidaan käyttää 12 kuukauden kuluessa sitä vastaavan sähköenergian viimeisestä tuotantopäivästä.
 

Miten alkuperätakuut mitätöityvät?

Rekisterinpitäjä mitätöi alkuperätakuun heti, jos sitä ei ole käytetty 12 kuukauden kuluttua alkuperätakuuta vastaavan sähköenergian viimeisestä tuotantopäivästä. 

Mitätöityjä alkuperätakuita ei voi käyttää todisteena sähkön alkuperän uusiutuvuudesta.
 

Miten alkuperätakuita voidaan siirtää EU/ETA-valtioiden välillä?

EU/ETA-maiden välillä tunnustetaan myös toisten jäsenmaiden myöntämät alkuperätakuut. Eri maiden rekisterien väliset siirrot tehdään EECS Hubin kautta. EECS Hubia hallinnoi AIB ja käytännön siirrot toteutetaan Finextran hallinnoimassa rekisterissä.
 

Aggregoija voi toimia useamman tuottajan yhteisenä tilinhaltijana

Tilinhaltija voi hallinnoida useamman tuottajan voimalaitoksia (aggregoija) Tällöin aggregoijan vastuulla on näiden toimijoiden asiakaspalvelu, tarvittavat valtakirjat sekä voimalaitostiedot. Aggregoijana voi toimia esim. sähkökauppias, salkunhaltija tai muu palvelutoimittaja. Aggregoinnilla helpotetaan pienempien sähköntuottajien mahdollisuutta hyödyntää järjestelmää, koska potentiaaliset aggregoijat tarjoavat usein muitakin markkinapalveluja pienemmille toimijoille. Järjestelyn kiinteät maksut jakautuvat usealle aggregointiin osallistuvalle toimijalle.
 

Laitoksen tiedot muuttuvat, mitä ilmoitetaan ja minne?

Jos voimalaitoksen tiedot muuttuvat todentamisen voimassaoloaikana, on voimalaitoksen haltijan ilmoitettava niistä rekisterinpitäjälle osoitteeseen osoitteeseen go@finextra.fi (esim. olennaiset muutokset voimalaitoksen tuotantotavassa tai sen energialähteissä sekä osuusvoimalaitoksien osuuksien muutokset) tai vaihtoehtoisesti tehdä muutokset suoraan Finextran hallinnoimaan sähköiseen rekisteriin.
 

Haluatko lisätietoa alkuperätakuista?

Ylläpidämme asiakkaiden ja sidosryhmien yhdyshenkilölistaa, jolle tiedotamme uusista asioista. Listalle voi ilmoittautua oheiseen sähköpostiosoitteeseen go@finextra.fi