;

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kenen tarvitsee hakea ja peruuttaa sähkön alkuperätakuita?

Jos sähkönmyyjä myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa tai ydinvoimaa, on sähkön alkuperä varmennettava.

Sähköntuottajan tai -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden tai ydinvoiman osuus (tämä koskee esimerkiksi metsäteollisuuslaitosta, joka käyttää uusiutuvista energialähteistä tuottamaansa sähköä paperinvalmistuksessa ja hyödyntää tätä tietoa paperin markkinoinnissaan).

Lain energian alkuperätakuista (1050/2021) mukaan sähkönkäyttäjän, joka tuottaa omaan käyttöönsä uusiutuvaa sähköä nimellisteholtaan alle yhden megavolttiampeerin laitoksessa ja ilmoittaa markkinoinnissaan käyttämänsä sähkön olevan uusiutuvaa, ei tarvitse varmentaa itse tuottamaansa ja käyttämäänsä sähköä peruuttamalla alkuperätakuita, jos kyseiselle sähkölle ei ole haettu alkuperätakuita. 

 

Mitä tarvitaan sähkön alkuperätakuun myöntämiseksi?

Jotta sähkön alkuperätakuita voidaan myöntää, voimalaitos täytyy rekisteröidä sähköiseen alkuperätakuurekisteriin ja sillä tulee olla voimassa oleva todennustodistus. Lisäksi laitoksen nettotuotantotiedot tulee välittää EDI-sanomamuodossa Fingridin järjestelmään.

Sähkön alkuperätakuiden myönnöt tehdään kuukausittain, kvartaaleittain tai puolivuosittain, ja vasta sen jälkeen, kun kohdekuukausien sähkön kaupallinen taseselvitys on valmistunut (esim. elokuun tuotannolle Finextra myöntää takuut syyskuun puolivälin jälkeen.)

Monipolttoainevoimalaitoksille täytyy olla syötettynä kohdekuukauden polttoainejakauma alkuperätakuurekisteriin, ennen kuin myöntö voidaan tehdä.

 

Millaisina jaksoina sähkön alkuperätakuita myönnetään?

Sähkön alkuperätakuut myönnetään pääsääntöisesti kerran kuussa myöntöajankohtaa edeltävän kalenterikuukauden tuotantojaksolle.

Alkuperätakuut on mahdollista myöntää yhden kuukauden sijaan myös kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden jaksoissa - valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle erikseen. Myönnöt tehdään aina kuitenkin kalenterikuukausien jaksoissa.  

 

Miten sähkön alkuperätakuu käytetään?

Myönnetty sähkön alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se sähköisessä alkuperätakuurekisterissä. Peruutus on siis todiste, että alkuperätakuuta vastaava sähköenergia on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai ydinvoimalla. Mikäli alkuperätakuuta ei peruuteta 12 kk:n kuluessa tuotantoajan lopusta, rekisterinpitäjä mitätöi sen automaattisesti eikä takuu ole enää käytettävissä. 

 

Miten voimalaitos todennetaan?

Alkuperätakuiden myöntöjä varten voimalaitoksen haltijan on todistettava, että voimalaitos täyttää alkuperätakuulain vaatimukset sähkön tuotantotavasta ja käytetyistä energialähteistä, ja että energian mittausjärjestely on luotettava.

Alkuperätakuujärjestelmässä hyväksyttyjä todennustapoja on neljä:

  • arviointilaitoksen todistus
  • syöttötariffin hyväksymispäätös
  • European Energy Certificate System (EECS) -todennus
  • varmennettu ilmaisjakohakemus

 

Arviointilaitokset ovat Energiaviraston valtuuttamia ja ne löytyvät Energiaviraston internet-sivuilta.

EECS-todennuksella voidaan todentaa vain voimalaitoksia, joilla on yksi energialähde, eli pääasiassa tuuli-, aurinko- ja vesivoimalaitoksia. Tilinhaltija ja verkonhaltija täyttävät Fingridin nettisivulta löytyvän verkonhaltijan todistuksen. Tilinhaltija lisää allekirjoitetun todennustodistuksen alkuperätakuurekisteriin. Allekirjoitettu todennustodistus voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa sähköpostitse osoitteeseen go@finextra.fi.
 
 

Kauanko voimalaitoksen todennus on voimassa?

Arviointilaitoksen todistus on Energiaviraston ohjeistuksen mukaan voimassa todentajan allekirjoituspäivämäärästä lähtien viisi vuotta.

Syöttötariffin hyväksymispäätöksellä todentaminen on voimassa hyväksymispäätöksen voimassaolon mukaisesti.

EECS-todennuksella todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksessa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

Varmennetulla ilmaisjakohakemuksella todentaminen on voimassa viisi vuotta hakemuksen jättämisestä.

 

Miten toimitan voimalaitoksen tuotantotiedot Finextralle?

Tilinhaltijan tulee järjestää voimalaitoksen nettotuotantotietojen toimitus EDI-sanomina Fingridin järjestelmään.

Mikäli voimalaitoksen tuotantoaikasarjaa toimitetaan Fingridille kantaverkkolaskutusta varten ja sitä voidaan sellaisenaan hyödyntää alkuperätakuiden myönnöissä, toista erillistä sarjaa ei tarvita.

Jos taas voimalaitoksen nettotuotantoaikasarjan laskennassa käytettävät mittaukset ovat Fingridin kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten rajapistemittauksia, erillistä aikasarjaa ei pääsääntöisesti tarvitse toimittaa.

 

Miten polttoainetiedot todennetaan monipolttoainelaitoksessa?

Polttoainetiedot monipolttoainelaitosten osalta syötetään suoraan alkuperätakuurekisteriin ennen sähkön alkuperätakuun myöntämistä.

Vastuu polttoainetietojen oikeellisuudesta on voimalaitoksen haltijalla.

Annettujen tietojen luotettavuus on voitava varmistaa vähintään kuuden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jota tiedot koskevat.

 

Koska pitää viimeistään peruuttaa kuluvan vuoden sähkön alkuperätakuut, jos niitä käytetään sähkönkäyttäjille ilmoitetuissa tiedoissa?

Sähkön alkuperätakuu, joka koskee kuluvan vuoden tuotantoa ja jota käytetään varmentamaan sähkönkäyttäjille ilmoitettuja tietoa kuluvan vuoden osalta, tulee peruuttaa tulevan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä.

 

Kuinka kauan myönnetyt sähkön alkuperätakuut ovat voimassa?

Sähkön alkuperätakuu voidaan käyttää 12 kuukauden kuluessa sitä vastaavan sähköenergian viimeisestä tuotantopäivästä, minkä jälkeen ne mitätöidään.

 

Miten sähkön alkuperätakuut mitätöityvät?

Alkuperätakuut mitätöityvät, jos niitä ei ole käytetty, eli peruutettu, 12 kuukauden kuluessa alkuperätakuuta vastaavan sähköenergian viimeisestä tuotantopäivästä. 

Mitätöityjä sähkön alkuperätakuita ei voi siirtää tai peruuttaa, eli käyttää todisteena sähkön alkuperän uusiutuvuudesta.

 

Miten sähkön alkuperätakuita voidaan siirtää EU/ETA-valtioiden välillä?

Suomi lähtökohtaisesti tunnustaa EU/ETA-maiden RED II -direktiivin mukaiset uusiutuvalle energialle ja ydinvoimalle myönnetyt sähkön alkuperätakuut.

Käytännössä sähkön alkuperätakuumarkkinat toimivat Association of Issuing Bodies (AIB) EECS-standardin mukaisesti. AIB:n jäsenmaiden rekisterien väliset EECS-alkuperätakuiden siirrot tehdään AIB Hubin kautta. Finextra on AIB:n jäsen ja käytännön siirrot tehdään sähköisestä alkuperätakuurekisteristä.

 

Aggregoija voi toimia useamman tuottajan yhteisenä tilinhaltijana

Tilinhaltija voi hallinnoida useamman tuottajan voimalaitoksia (aggregoija). Tällöin aggregoijan vastuulla on näiden toimijoiden asiakaspalvelu, tarvittavat valtakirjat sekä voimalaitostiedot. Aggregoijana voi toimia esim. sähkökauppias, salkunhaltija tai muu palvelutoimittaja.

Aggregoinnilla helpotetaan pienempien sähköntuottajien mahdollisuutta hyödyntää järjestelmää, koska potentiaaliset aggregoijat tarjoavat usein muitakin markkinapalveluja pienemmille toimijoille. Tällä tavoin järjestelyn kiinteät maksut on mahdollista jakaa usealle aggregointiin osallistuvalle toimijalle.

 

Voimalaitoksen tiedot muuttuvat, mitä ilmoitetaan ja minne?

Jos voimalaitoksen tiedot muuttuvat todentamisen voimassaoloaikana (esim. olennaiset muutokset voimalaitoksen tuotantotavassa tai sen energialähteissä sekä osuusvoimalaitoksien osuuksien muutokset), on voimalaitoksen haltijan tehtävä muutokset suoraan Finextran hallinnoimaan sähköiseen rekisteriin. Finextra tarkastaa ja hyväksyy tehdyt muutokset sähköissä rekisterissä. Vaihtoehtoisesti muutokset voi ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle osoitteeseen go@finextra.fi
 
 

Haluatko lisätietoa sähkön alkuperätakuista?

Ylläpidämme asiakkaiden ja sidosryhmien yhdyshenkilölistaa, jolle tiedotamme uusista asioista. Listalle voi ilmoittautua oheiseen sähköpostiosoitteeseen go@finextra.fi