;

Olkiluoto 4 -voimajohtojen YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Olkiluoto 4 (OL4) -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämiä 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin (kV) voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi keväällä 2013. Nyt Fingrid on valinnut ne voimajohtoreitit, jotka etenevät jatkosuunnitteluun laitoksen toteutusaikataulun täsmentyessä.

Fingrid Oyj on tarkastellut uuden ydinvoimalaitosyksikön kantaverkkoon liittämisen vaihtoehtoja ja kantaverkon vahvistamistarpeita kokonaisuutena ottaen huomioon myös tulevaisuuden sähkönsiirron kehitystarpeet.

Vahvistamistarvetarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain mukaan yhtiölle asettamat Suomen sähköverkon järjestelmävastuu, kehittämis- ja liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana.

Uusi ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 4 tulee liittää muuhun voimajärjestelmään siten, että verkkoliityntä mahdollistaa omalta osaltaan ydinvoimalaitosyksikön turvallisen ja suunnitellun toiminnan ja että laitosyksikkö pystyy syöttämään tuottamansa sähköenergian suunnitellulla tavalla kaikissa verkkotilanteissa.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön sähköverkkoon liittämiseksi tarvitaan Olkiluodosta Raumalle uusi 400 kilovoltin, kahdella virtapiirillä toteutettu voimajohto. Olkiluodosta varaudutaan rakentamaan myös uusi 110 kilovoltin voimajohtoyhteys Raumalle tämän 400 kilovoltin voimajohdon rinnalla. Lisäksi kantaverkkoa on vahvistettava uusilla 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä Raumalta Ulvilaan, Forssaan ja Lietoon. Yhteensä uusia voimajohtoja tarvitaan noin 290 kilometriä. Nämä uudet voimajohdot rakennetaan suurelta osin nykyisten voimajohtojen rinnalle tai paikalle. Nykyisiä johtoalueita hyödynnetään mahdollisimman paljon unohtamatta verkon käyttövarmuutta.

Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämiä 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin voimajohtoja koskeva YVA-menettely käynnistyi marraskuussa 2011. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä YVA:ssa tarkasteltiin yhteensä noin 370 kilometriä. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta huhtikuussa 2013.

Jatkosuunnitteluun valitut voimajohtoreitit

Saatujen lausuntojen ja arviointitulosten perusteella Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Rauman ja Ulvilan sähköasemien välillä nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen paikalle sijoittuvan itäisen reittivaihtoehdon A. Rauman sähköaseman ja Huittisten välillä jatkosuunnitteluun on valittu nykyisten 400 kilovoltin voimajohtojen rinnalle sijoittuva eteläisempi reittivaihtoehto A1. YVA-menettelyssä tarkastellut tekniset vaihtoehdot päätetään myöhemmin, kun voimajohtohankkeen yksityiskohdat ovat selvillä.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on pyytänyt 20. toukokuuta valtioneuvostolta, että Olkiluoto 4 ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöksen voimassaoloaikaa jatketaan ja rakentamislupahakemuksen jättämiselle asetettaisiin uusi määräaika. Fingrid tekee päätökset voimajohtojen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta myöhemmin Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikköhankkeen toteutusaikataulun mukaisesti. Voimajohtohankkeen mahdollisesta etenemisestä tiedotetaan myöhemmin erikseen. Voimajohtohankkeen toteutusaikataulun siirtyessä merkittävästi eteenpäin, valittuja voimajohtoreittejä ja niille tehtyjä luonto- ja muita selvityksiä voidaan joutua päivittämään jo ennen jatkosuunnitteluvaihetta.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230
Fingrid Oyj, asiantuntija Tommi Raussi, puh. 030 395 5173