;

Forssa–Lieto 400 ja 110 kV -voimajohtojen YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Linkki hankkeen rakennusvaiheeseen

Kantaverkkoyhtiö Fingridin Forssan ja Liedon välistä voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on päättynyt. Arviointityön tulokset koottiin arviointiselostukseksi, josta yhteysviranomainen antoi lausuntonsa huhtikuussa 2011. Suunnitteilla on nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen korvaaminen 400 ja 110 kilovoltin johdoilla. Lähtökohtana on uusien voimajohtojen sijoittaminen yhteispylväsrakenteena nykyisen voimajohdon paikalle. YVA-menettelyn jälkeen hanke etenee tarkempaan yleissuunnitteluun.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin Forssan sähköaseman ja Liedon sähköaseman välillä yhtä pääreittivaihtoehtoa. Yhteensä noin 67 kilometrin pituinen voimajohtoreitti sijoittuu Forssan, Jokioisten, Ypäjän, Someron, Kosken Tl, Marttilan, Tarvasjoen ja Liedon kuntien alueelle. Uusi 400 + 110 kilovoltin voimajohto sijoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen paikalle, nykyiselle johtoalueelle.

Hankkeen tarkoituksena on sekä huonokuntoisen voimajohdon uudistaminen että kantaverkon vahvistaminen. Suomen kantaverkon ensimmäiseen runkolinjaan kuuluneen ns. Rautarouvan käyttöikä on loppumassa. Lisäksi Forssan ja Liedon välille tarvitaan 400 kilovoltin voimajohto vahvistamaan Lounais-Suomen kantaverkkoa itä-länsisuunnassa. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä Forssan ja Liedon välinen voimajohtohanke on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla vastataan Suomen ilmasto- ja energiastrategian edellyttämiin sähkönsiirtoverkon vahvistustarpeisiin. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska nykyisten voimajohtojen vahvistaminen ei pelkästään riitä valtakunnalliseen sähkönsiirron tarpeeseen.

Nykyinen voimajohto puretaan. Uudet 400 ja 110 kilovoltin jännitteiset voimajohdot toteutetaan yhteispylväsrakenteena, jossa voimajohdot sijoittuvat päällekkäin. Uusi pylvästyyppi on noin 13 metriä nykyistä pylvästyyppiä korkeampi. Pylväiden määrä vähenee ja maanomistajille käyttörajoituksia tuovaa johtoaluetta voidaan kaventaa nykyisestä. Uutta rakentamista rajoittavan rakennusrajoitusalueen rajat päivitetään johtoalueen takareunoille.

Voimajohdon rakentamisvaihe kestää pari vuotta. Sen arvioidaan alustavasti ajoittuvan vuosille 2015 - 2020. Hankkeen aikataulu on sidoksissa ensin toteutettavaan Hikiän ja Forssan väliseen voimajohto-osuuteen.

Ympäristövaikutusten arvioimisesta yleissuunnitteluun

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista edellytetään vähintään 220 kilovoltin voimajohtohankkeissa, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Forssan ja Liedon välisen voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä ensimmäisenä vaiheena valmistui ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli ns. työohjelma toukokuussa 2010. Toisena vaiheena arviointityön tulokset koottiin arviointiselostukseen. Arviointiohjelmaa ja arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Jokioisilla ja Tarvasjoella kesäkuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Palautetta kerättiin myös hankkeen verkkosivuilla olleen karttapohjaisen palautejärjestelmän avulla.

Arviointiselostuksen lakisääteisessä kuulemisessa annettiin 14 lausuntoa ja esitettiin 4 mielipidettä. Yhteysviranomaisena toiminut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi niiden perusteella oman lausuntonsa, mihin YVA-menettely päättyi huhtikuussa 2011.

YVA-menettelyä seuraavat johtoreitin maastotutkimukset ja tarkempi yleissuunnittelu, joihin sisältyy pylväspaikkojen suunnittelu. Yleissuunnitteluvaiheessa ollaan yhteydessä myös maanomistajiin.

Ennen rakentamista voimajohdolle tarvitaan sähkömarkkinalain mukainen rakentamislupa Energiamarkkinavirastolta. Lunastustoimitus tarvitaan voimajohdon johtoalueen päivittämiseksi uuden suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, projektipäällikkö ja YVA-yhteyshenkilö Satu Vuorikoski
p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, projektipäällikkö, verkkoinvestoinnit Hannu Kuikka
p. 030 395 5216