;

Varavoimalaitosten turvallisuustiedotteet

Fingridille työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Tiedostamme myös toimintamme yhteiskunnallisen vastuun. Tämän sivun turvallisuustiedotteissaessa käydään läpi Fingridin varavoimalaitosten suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kemikaalit sekä varautuminen mahdollisiin suuronnettomuustilanteisiin.

​Tiedottet on laadittu asetuksen 685/2015 (valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta) perusteella, koska laitosten kemikaalien käyttö luokitellaan kevytpolttoöljyn vuoksi laajamittaiseksi.

Fingridin varavoimalaitoksilla suuronnettomuuksien riski on minimoitu erilaisilla teknisillä ratkaisuilla sekä henkilökunnan koulutuksella ja ohjeistuksella. Turvallisuutta kehitetään jatkuvasti esimerkiksi säännöllisten riskiarvioiden ja sisäisten auditointien avulla.

Tavoitteeksemme olemme asettaneet 0 tapaturmaa ja tavoitteen saavuttamista seurataan jatkuvalla vaaratilanneraportoinnilla.