;

Kopula - Kiilamäki

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Siuntio, Lohja, Vihti
Pituus: noin 4 km

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 2x110 kilovoltin voimajohtoa Siuntion ja Vihdin kuntien sekä Lohjan kaupungin alueille. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys, joka on valmistunut keväällä 2023. 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Etelä-Nummelan alueella rakentuvaan Rostin yrityspuistoon on tulossa laaja datakeskusalue, jonka sähkönkulutus tulee olemaan tulevaisuudessa huomattava. Datakeskustoimijalla on toimintavarmuus- ja luotettavuusvaatimuksia, jotka edellyttävät voimajohtoyhteyden rakentamista kantaverkon sähköasemalle.

Uudella noin neljä (4) kilometriä pitkällä 2x110 kilovoltin voimajohdolla korvataan nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Kopulan sähköaseman ja Kiilamäen välillä. Uusi kahden virtapiirin voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi lähtökohtaisesti nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle yhteispylväin siten, että johtoalueiden leveydet säilyvät ennallaan, eikä uutta maastokäytävää tarvita.

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutuksia maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Alustava aikataulun mukaan rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuonna 2024.