;

Kissakuja - Harjavalta, Nakkila

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Nakkila
Pituus: 2 km

Fingrid Oyj suunnittelee uuden noin 2 kilometrin pituisen 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista suunniteltujen Kissakujan ja Harjavallan sähköasemien välille Nakkilassa. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on käynnistynyt ympäristöselvitys, joka valmistuu vuoden 2024 aikana.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Uusi voimajohtoyhteys on noin kaksi kilometriä pitkä ja se on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen Caruna Oy:n omistaman 110 kilovoltin Impola-Harjavalta voimajohdon rinnalle. Johtoalue levenee lähtökohtaisesti noin 20 metriä etelään ja eteläinen rakennusraja ulotetaan johtoalueen ulkoreunaan. Pylvästyyppinä käytetään teräsrakenteista vapaasti seisovaa Y-pylvästä. Uudet pylväät ovat noin 2–5 metriä korkeammat kuin rinnalle sijoittuvat nykyiset harustetut pylväät.

Uudella voimajohtoyhteydellä vahvistetaan kantaverkon siirtokapasiteettia, mahdollistetaan alueellinen sähkönkulutuksen kasvu sekä kasvatetaan alueellista käyttövarmuutta.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Ympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen hanke etenee yleissuunnitteluun, jonka aikana suoritetaan myös maastotutkimuksia. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2027 aikana.

image4p4z.png

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5356