;

Huittinen-Forssa

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Satakunta, Kanta-Häme
Pituus: noin 69 km

Fingrid rakentaa uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon Huittisten ja Forssan välille. Uusi voimajohtoyhteys lisää sähkön siirtokapasiteettia länsirannikolta Etelä-Suomeen. Voimajohdon sekä hankkeeseen liittyvien sähköasemien rakentamis- ja uusimistyöt ovat alkaneet.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj rakentaa 400 + 110 kV voimajohdon Huittisten ja Forssan välille. Voimajohdon pituus on noin 69 kilometriä ja se sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan.

Yhteiskunnan sähköistyminen kasvattaa sähkön kulutusta, kun fossiilisia polttoaineita korvataan kasvavassa määrin puhtaalla sähköllä lämmityksessä, teollisuudessa ja liikenteessä. Suomen sähkönkulutus on keskittynyt eteläiseen Suomeen, ja Etelä-Suomen lämpövoimalaitosten sähköntuotannon vähentyessä tuotanto korvataan pohjoisen edullisella ja hiilineutraalilla energiantuotannolla, kuten ydin- ja tuulivoimalla. Sähkönsiirtotarpeita etelärannikolla kasvattavat osaltaan myös sähkön vientitilanteet.

Uusi Huittisten ja Forssan välinen voimajohtoyhteys tarvitaan sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Uudella 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä parannetaan energiatehokkuutta merkittävästi ja vähennetään merkittävästi sähkön siirrossa syntyviä energiahäviöitä. Lisäksi uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset ja varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta.

Samassa yhteydessä uusitaan osin Kolsin ja Forssan välinen pääosiltaan 1950-luvulla valmistunut 110 kilovoltin kantaverkon voimajohtoyhteys. Vanha 110 kilovoltin voimajohto puretaan ja sijoitetaan pääsääntöisesti yhteispylväisiin 400 kV johdon kanssa.

Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2023 - 2025. Uusi voimajohto on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui syksyllä 2019 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti sen nähtävilläolosta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Jokioisilla ja Huittisissa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2019.

Huhtikuussa 2020 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomainen kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti toukokuussa 2020 (tilaisuuden tallenteen voi katsoa täältä: https://prospectumlive.com/event/fingrid_20200518). Elokuussa 2020 YVA-yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista.

Fingrid valitsi jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet syksyllä 2020. Huittisten sähköaseman läheinen noin viiden kilometrin osuus suunnitellaan itäisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Vaihtoehto muodostettiin YVA-menettelyn yhteydessä saadun palautteen perusteella ja siinä hyödynnetään nykyisen voimajohdon maastokäytävää, mikä vähentää uuden maa-alan tarvetta. Jokioisten Minkiöllä reilun neljän kilometrin osuus suunnitellaan lounaisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Läheisyydessä on vähiten asutusta ja muuhun käyttöön vapautuu yli neljä kilometriä nykyisen voimajohdon maastokäytävää. Myös tämä johtoreitti perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä saatuun palautteeseen.

Hankkeen jatkosuunnittelu alkoi vuonna 2021 maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään lopullinen johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Tässä vaiheessa ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä maanomistajiin. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2023 - 2025.

 

 

Yleissuunnittelu

Uuden johdon yleissuunnittelusta vastasi TLT-Building Oy. Yleissuunnitteluun kuuluivat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut, uudet pylväspaikat merkittiin maastoon, tehtiin tarvittavia maastomittauksia ja tutkittiin maaperä merkittyjen pylväspaikkojen kohdalta. Maastotyöt päättyivät vuoden 2022 lopulla. Yleissuunnittelu valmistui kokonaisuudessaan alkuvuonna 2023.

Rakentaminen

Uuden voimajohdon vaatimat puuston poistot ja reunavyöhykehakkuut ovat käynnistyneet marraskuussa 2023 ja työt saadaan valmiiksi kesällä 2024. Voimajohdon rakennustyöt käynnistyivät myös marraskuussa 2023 perustustöillä ja voimajohtotyöt saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi syksyllä 2025. Työt käynnistetään puuston poiston ja rakentamisen osalta Huittisista kohden Forssaa.

 


Reittikartta Huittinen - Forssa

Voimajohdon rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, että sähkönsyöttö johdon varrella oleville paikallisverkon liityntäpisteille voidaan järjestää hankkeen aikana. Tämä edellyttää voimajohdon vaiheittaista rakentamista, niin että yksi johto-osa voi olla kerrallaan pois käytöstä.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Electromontaj S.A.

Hankkeen yhteydessä toteutetaan erillisprojekteina Huittisten ja Forssa sähköasemien muutostyöt sekä Metsämaan sähköaseman rakentaminen.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan Huittinen – Forssa voimajohtohankkeelle 2.11.2023.

Maanmittauslaitoksen koolle kutsumat lunastustoimituksen aloitus- ja ennakkohaltuunottokokoukset ovat pidetty 4. – 8.12.2023. Maanmittauslaitos jatkaa lunastustoimitusta voimajohdon rakentamisen jälkeen.

Yhteystiedot

Rakennuttaja Fingrid Oyj
Hannu Kuikka
vanhempi projektipäällikkö
puh. +358 30 395 5216

Jari Koskinen
asiantuntija, voimajohdot
puh.  +358 30 395 4316

Eero Kujanen
asiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. +358 30 395 5190

 

Pääurakoitsija

Electromontaj S.A.
Gabriel Oprea
Project Manager
puh. +40 726 151 424

Jaakko Marttila
OHL Services Oy
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. +358 44 4253772