;

Hikiä–Forssa 400 kV ja 100 kV -voimajohtojen YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Linkki hankkeen rakennusvaiheeseen

Fingrid jätti marraskuussa 2008 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) mukaisen arviointiselostuksen 400 + 110 kilovoltin (kV) voimajohdosta Hausjärven Hikiän sähköasemalta Forssan sähköasemalle yhteysviranomaisena toimivalle Hämeen ympäristökeskukselle. Uusi 400 + 110 kV voimajohto Hikiältä Forssaan tarvitaan korvaamaan nykyistä ikääntynyttä voimajohtoa ja vahvistamaan kantaverkkoa.

Hämeen ympäristökeskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 2.2.2009.
Yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti edelleen kesän 2009 ja kesän 2010 välisenä aikana Fingrid ja Ekokem ovat jatkaneet Hausjärvellä ja Riihimäellä voimajohtohankkeiden yhteensovittamista maankäytölliset ja luonnonsuojelulliset reunaehdot huomioiden.

Hankkeiden suunnitteluvaiheesta pidettiin Hämeen alueen viranomaisille infotilaisuus toukokuun 2009 alussa ja valitusta verkkoratkaisusta Hausjärven sekä Riihimäen kuntien viranomaistapaaminen helmikuussa 2010.

Fingrid päätti myös 2010 teettää lisäselvityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen jälkeen päätetystä Hausjärven ja Riihimäen alueen verkkoratkaisusta, jossa on huomioitu Fingrid Oyj:n 400+110 kV voimajohtohanke, Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaitoksen 110 kV voimajohtohanke ja Fortum Sähkönsiirron 110 kV Vienolan voimajohtohanke. Elokuussa 2010 valmistunut lisäselvitys on laadittu ennen Fingridin varsinaisten lupamenettelyjen käynnistämistä. Ekokem Oy:n 110 kV voimajohtohankkeen tutkimusluvasta on kuulutettu kesäkuussa 2010. Fingrid on lisäksi täydentänyt vuonna 2010 laadittua YVA:n lisäselvitystä Vienolan alueen 110 kV voimajohtoja koskevalla selvityksellä alkuvuodesta 2012.

Tarve lisäkapasiteetille

Nykyinen Hikiän ja Forssan välinen 2x110 kV voimajohto on huonokuntoinen ja se pitää saneerata. Voimajohto on aluperin rakennettu 1920-luvun lopussa (ns. Rautarouva). Pitkällä aikavälillä kantaverkon siirtotarpeet ovat Forssan ja Hikiän välillä kasvamassa. Siirtotarpeisiin vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi sähkön kulutuksen kasvu, suunnitteilla olevat suuret voimalaitosyksiköt sekä yleinen sähkön saatavuuden varmistaminen.

Nykyisen 2x110 kV voimajohdon vahvistamisen esisuunnittelun lähtökohtana on ollut valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen edellytys hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä voimajohtoreittejä. Suunniteltu voimajohto sijoittuu Hausjärven, Riihimäen, Janakkalan, Lopen, Rengon, Tammelan ja Forssan kuntien alueille. Vahvistettavan voimajohdon pituus on noin 75 kilometriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltiin

  • Yhtä pääjohtoreittivaihtoehtoa välillä Riihimäki–Forssa, missä uusi 400+110 kV voimajohto sijoitetaan nykyisen 2x110 kV voimajohdon paikalle. Johtoalue ja rakennusrajat päivitetään vastaamaan käytettävää voimajohtorakennetta.
  • Hausjärven ja Riihimäen välillä neljää eri alavaihtoehtoa, joista alavaihtoehdot A ja B olivat mukana arviointiohjelmavaiheessa ja alavaihtoehdot C ja D on muodostettu selostusvaiheessa:

YVA-menettelyn päättyi 2.2.2009 yhteysviranomaisena toimineen Hämeen ympäristökeskuksen lausuntoon.

Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuoden 2012 jälkeen, kuitenkin ennen vuotta 2020.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, projektipäällikkö Mika Penttilä p. 030 395 5230