;

Hikiä - Orimattila YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Hausjärven Hikiän ja Orimattilan Pennalan välisen voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi toukokuussa 2015. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun Orimattilan Hennan ja Pennalan välillä voimajohtoreitin, joka tukeutuu Lahden moottoritien käytävään. Hanke etenee jatkosuunnitteluun tulevana syksynä.

Hankkeessa uusitaan ja vahvistetaan kantaverkkoa

Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välillä on nykyisin pääosiltaan 1920-luvun lopulla valmistunut kantaverkon voimajohto, joka on jännitetasoltaan 110 kilovolttia. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee, että voimajohdon uudistamisen yhteydessä se korvataan jännitetasoltaan 400 ja 110 kilovoltin voimajohdolla.

Voimajohtohanke on tarpeellinen sekä ikääntyneen voimajohdon uudistamiseksi että kantaverkon vahvistamiseksi. Voimajohtohanke on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla vastataan Suomen energia- ja ilmastostrategian sekä Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittymisen edellyttämiin sähkönsiirtoverkon vahvistustarpeisiin.

Hankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi toukokuussa 2014. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkasteltiin yhteensä noin 80 kilometriä Hausjärvellä, Mäntsälässä, Kärkölässä, Hollolassa ja Orimattilassa. Reittiosuudella 1 Hausjärven Hikiän sähköasemalta Orimattilan Hennaan tarkasteltiin uuden voimajohdon rakentamista nykyisen voimajohdon paikalle. Hennan ja Pennalaan suunnitellun sähköaseman välillä, Lahden moottoritien itäpuolella, tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista voimajohtoreittiä (2A-C) sekä yhtä alavaihtoehtoa (2A TK). Lisäksi tutkittiin Orimattilan Hennan kiertävää alavaihtoehtoa.

YVA-menettely päättyi toukokuussa 2015 yhteysviranomaisena toimineen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon. Lausunnossa arviointiselostus todettiin riittäväksi ja kokonaiskuva hankkeen ympäristövaikutuksista ymmärrettäväksi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä jatkosuunnitteluun

Fingrid on valinnut YVA-menettelyn tuottama ympäristötieto ja sidosryhmäpalaute huomioon ottaen jatkosuunnitteluun Orimattilan Hennan ja Pennalan välillä voimajohtoreitin, joka tukeutuu Lahden moottoritien käytävään (YVAn vaihtoehto 2A). Voimajohdon sijoittaminen merkittävän liikenneväylän yhteyteen vähentää ympäristövaikutuksia ja keskittää vaikutuksia samalle alueelle. Valitun voimajohtoreitin välittömässä läheisyydessä on vähän asutusta, eikä reitti sijoitu yhtenäisten metsäalueiden keskeisiin osiin tai maiseman kannalta arvokkaimmille alueille. Vanhaa voimajohtoa voidaan purkaa tarpeettomana pois yli 11 kilometriä moottoritien itäpuolelta Orimattilan Huhdanojan suuntaan, aina Tönnöön asti.

Hennan ja Hausjärven Hikiän sähköaseman välillä voimajohto voidaan rakentaa nykyisen voimajohdon paikalle. Orimattilan kaupungin aloitteesta tarkastellun Hennan asuinalueen kiertävän voimajohtoreitin toteutuminen varmistuu myöhemmin, Orimattilan kaupungin päätöksenteon mukaisesti. Myös Mäntsälän Sähkö Oy:n suunnittelemaan jakeluverkon voimajohtoon liittyvät ratkaisut Hikiän sähköaseman läheisyydessä tarkentuvat myöhemmin.

Syksyllä voimajohtohanke etenee jatkosuunnitteluun, jolloin käynnistyvät maastotutkimukset ja pylväspaikkojen suunnittelu. Fingrid ottaa tällöin yhteyttä maanomistajiin. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2017.

Lisätietoja

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178