;

Kristiinankaupunki-Nokia

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa
Pituus: noin 159-178 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta

Fingrid suunnittelee uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat seuraavat kaupungit ja kunnat: Kristiinankaupunki, Karijoki, Isojoki, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikaalinen, Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Nokia.

 

Voimajohtoyhteyden päätepisteinä ovat uudet sähköasemat Kristiinankaupungissa (Åback) ja Nokialla. Suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Voimajohtoyhteys toteutetaan yhteispylväin siten, että 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu 400 kilovoltin voimajohdon väliorteen. Kristiinankaupungin ja Isojoen välille suunnitellaan muista reittiosuuksista poiketen kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoyhtyettä.

Uutta maastokäytävää tarkastellaan Karvian ja Parkanon välisellä osuudella, jossa vertaillaan kahta vaihtoehtoista reittiä. Isojoen ja Kankaanpään sähköasemien välillä vertaillaan voimajohtoyhteyden sijoittamista nykyisen voimajohdon eri puolille. Lyhyempiä vaihtoehtoisia johtoreittiosuuksia vertaillaan myös Pyhävuorella (Kristiinankaupunki) Lapväärtinjokilaaksossa (Kristiinankaupunki), Ohrikylässä (Karijoki/Isojoki), Katkolla (Kankaanpää), Nauhanevalla (Karvia), Kauramaalla (Karvia), Poikkeusjärvellä (Parkano), Pinsiönkankaalla (Hämeenkyrö ja Nokia), Hangaslammella (Nokia) ja Alinenjärvellä (Nokia).

Kristiinankaupungin ja Nokian välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Myös sähkön hinta pystytään säilyttämään yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2024–2026. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä. Sen ensimmäisessä vaiheessa valmistui lokakuussa 2022 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 4.11.2022–5.12.2022. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa vajaat kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle tammikuussa 2023.

Heinäkuussa 2023 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin oli tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Arviointiselostusta esiteltiin kahdessa kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

YVA-yhteysviranomainen on pyytänyt Fingridiä täydentämään arviointiselostusta marraskuussa 2023. Täydennystarpeet koskivat Natura-arviointeja, liito-oravaa, ekologisia yhteyksiä, pohjavesivaikutuksia ja lieventämistoimenpiteitä. YVA-selostuksen täydennys on valmistunut keväällä 2024. YVA-yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa sen nähtäville.

YVA-selostuksen täydennyksessä on tutkittu mahdollisuudet tarkistaa johtoreittejä ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi. Tarkistuksia on tehty yhteensä kuudessa kohdassa voimajohtoreittiä. Isojoki-Kankaanpää johto-osuudella muodostettiin uusi puolenvaihdon mahdollistava vaihtoehto Möksännevan alueelle luontokohteiden ja asutuksen huomioimiseksi. Fingrid tutkii vaihtoehdon toteuttamismahdollisuuksia yhdessä tuulivoimatoimijan kanssa. Kankaanpää-Karvia johto-osuudelle muodostettiin Karvian Kauramaan alueelle uusi reittivaihtoehto nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle liito-oravan ja Kauramaan asutuksen huomioimiseksi. Vaihtoehto edellyttää pohjoispuolelle sijoittuvien rakennusten ostamista, mistä Fingrid käy neuvotteluja yhteisymmärryksessä maanomistajan kanssa. Karvia-Parkano johto-osuuden pohjoisella päävaihtoehdolla voimajohtoreittiä tarkistettiin siten, että kahteen arvokkaaseen luontokohteeseen ja liito-oravan elinympäristöön ei kohdistu vaikutuksia. Parkano-Nokia johto-osuudella tarkistettiin Poikkeusjärven läntistä reittivaihtoehtoa elinkeinotoiminnan jatkumisen helpottamiseksi. Lisäksi Kaakkurijärvien alueella Alinenjärven läntistä reittivaihtoehtoa tarkistettiin Kaakkurijärvien linnustoon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.

Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus ja mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

 

Liitteet:

YVA-selostuksen täydennys


YVA-selostuksen aineistot

 

YVA-ohjelmavaiheen aineistot:

Yhteystiedot

Satu Vuorikoski, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, puh. 030 395 5195
Eeva Paitula, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, puh. 030 395 4152