;

Lahdesjärvi-Melo

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Tampere, Pirkkala, Nokia
Pituus: Noin 23 kilometriä

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 2x110 kilovoltin voimajohtoa Lahdesjärven ja Melon sähköaseman välille. Hankealue sijoittuu Tampereen ja Nokian kaupunkien sekä Pirkkalan kunnan alueille. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys vuoden 2023 aikana.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Uudella voimajohtoyhteydellä on tarkoitus korvata ikääntyneet voimajohdot Lahdesjärven ja Melon välillä sekä vahvistaa Tampereen alueen kantaverkon siirtokykyä. Nykyinen ikääntynyt, pääosin puupylväsrakenteinen Multisilta-Melo voimajohto on rakennettu vuonna 1954 ja edellyttää kuntoperusteista uusintaa. Lisäksi nykyinen ikääntynyt, osittain puupylväsrakenteinen Multisilta-Lahdesjärvi voimajohto-osuus koostuu osittain vuonna 1954 rakennetusta voimajohdosta, joka uusimalla saadaan kasvatettua koko voimajohdon siirtokapasiteettia, mahdollistetaan tuotanto- ja kulutushankkeiden parempi liitettävyys kantaverkkoon sekä ylläpidetään hyvä käyttövarmuus. Vahvistamalla Tampereen verkkoa uudella voimajohtoyhteydellä mahdollistetaan alueen fossiilisen energiantuotannon sähköistyminen, jolla tuetaan Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Suunnitteilla olevalla uudella noin 20 kilometriä pitkällä 2x110 kilovoltin voimajohdolla

korvataan nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Multisillan ja Melon sähköasemien välillä.

Uusi kahden virtapiirin voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen Multisilta – Melo 110 kilovoltin voimajohdon paikalle suurelta osin nykyistä maastokäytävää hyödyntäen. Uuden voimajohtoalueen leveys pääosin kasvaa, paikoin noin 6 ja 9 metriä, osittain voimajohtoalue pysyy ennallaan. Voimajohto uusitaan teräspylväsrakenteiseksi, osittain vapaasti seisovalla ja osittain harustetulla yhteispylväsrakenteella. Pylväskorkeus kasvaa noin 10 metriä pylvästyypin muuttuessa harustetusta vapaasti seisovaan. Korvattaessa nykyinen pylväs harustetulla pylväällä pylväskorkeus kasvaa muutamalla metrillä.

Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Multisillan ja Tampereen Lahdesjärven väliltä noin 3 kilometriä pitkä voimajohto-osuus, joka korvataan joko 2x110 tai 110 kilovoltin voimajohdolla. Voimajohtoyhteyden sekä pylvästyypin valintaan vaikuttaa alueellisen jakeluverkon mahdollinen kehitystarve. Voimajohto on molemmissa vaihtoehdoissa suunniteltu uusittavan nykyisen paikalle siten, että johtoalueen leveys säilyy lähtökohtaisesti ennallaan. Sen sijaan perusratkaisuna käytettävän pylvästyypin korkeus vaihtelee riippuen voimajohtoyhteyden tarpeesta.  

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Alustava aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoteen 2029 mennessä.

Vaihekohtaiset tiedot

Yhteystiedot

Nina Nordblad
asiantuntija, ympäristö
puh. 040 395 4132

Pasi Saari
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5178