;

Yleiset liittymisehdot

Kantaverkkoyhtiöllä on Sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset omalla toiminta-alueellaan.

Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. Liittymisehdoissa määritellään myös sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakas huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat yleiset liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset.

Kantaverkon käyttövarmuus ja kustannustehokkuus edellyttävät, että pienitehoiset liitynnät tulee liittää ensisijaisesti jakeluverkkoon. Energiavirasto ylläpitää listaa jakeluverkonhaltijoista.

Energiavirasto on 28.12.2021 antamallaan päätöksellä vahvistanut Fingridin vuonna 2021 laatimat yleiset liittymisehdot, YLE2021. Uudet liittymisehdot korvaavat välittömästi aiemmin voimassa olleet liittymisehdot, YLE2017. Uusia liittymisehtoja sovelletaan liittymiin, joiden liittymissopimus allekirjoitetaan 28.12.2021 jälkeen. 

Yleisiä liittymisehtoja täydentävät dokumentit

Ohje – suurin sallittu tehomuutos voimalaitosliitynnässä Suomessa

Ohje toimii tarkentavana sovellusohjeena YLE2021:ssa esitettyyn voimalaitosliitynnän suurimpaan sallittuun tehomuutokseen (1,3 GW). 

Ohje - Suurin sallittu tehomuutos voimalaitosliitynnässä Suomessa (pdf)