;

Yleiset liittymisehdot

Kantaverkkoyhtiöllä on Sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset omalla toiminta-alueellaan.

Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. Liittymisehdoissa määritellään myös sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakas huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat yleiset liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset.

Kantaverkon käyttövarmuus ja kustannustehokkuus edellyttävät, että pienitehoiset liitynnät tulee liittää ensisijaisesti jakeluverkkoon. Energiavirasto ylläpitää listaa jakeluverkonhaltijoista.

Voimassa olevat Yleiset liittymisehdot

Energiavirasto on 28.12.2021 antamallaan päätöksellä vahvistanut Fingridin vuonna 2021 laatimat yleiset liittymisehdot, YLE2021. Uudet liittymisehdot korvaavat välittömästi aiemmin voimassa olleet liittymisehdot, YLE2017. Uusia liittymisehtoja sovelletaan liittymiin, joiden liittymissopimus allekirjoitetaan 28.12.2021 jälkeen. 

Yleisissä liittymisehdoissa, YLE2021, viitatut asiakirjat (luku 5):

/1/  Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset, KJV

/2/  Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, VJV

/3/  Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset, SJV

/4/  Suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien järjestelmätekniset vaatimukset, HVDC

/5/  Liittymissopimuspohja

/6/  Kantaverkkosopimus liitteineen
        (mm. kantaverkkopalveluehdot ja kantaverkkopalveluhinnoittelu)

/7/  110 kV verkon sähkön laaturaportti

/8/  Kantaverkon ja asiakasliityntöjen relesuojaus

/9/  Reaaliaikainen tiedonvaihto

/10/ Fingrid maadoitusohje

/11/ Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje, KH40000

/12/ Fingrid johdonvarsiiliitynnän mallipiirustukset

/13/ Ohjeellisia verkon mitoitusarvoja

/14/ Liittymismaksuperiaatteet

Lisätietoja aiheesta

Lasse Linnamaa
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5362