Yleiset liittymisehdot

Kantaverkkoyhtiöllä on Sähkömarkkinalaissa määritelty verkon kehittämis- ja liittämisvelvollisuus. Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja sähköntuotantolaitokset omalla toiminta-alueellaan.

Liittymisehtoja noudattamalla varmistetaan järjestelmien tekninen yhteensopivuus. Liittymisehdoissa määritellään myös sopimuspuolten liityntää koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakas huolehtii omaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyvien osapuolien kanssa siitä, että myös niiden sähköverkot ja niihin liittyvät laitteistot täyttävät kantaverkkoa koskevat yleiset liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset.

Kantaverkon käyttövarmuus ja kustannustehokkuus edellyttävät, että pienitehoiset liitynnät tulee liittää ensisijaisesti jakeluverkkoon. Energiavirasto ylläpitää listaa jakeluverkonhaltijoista.