;

Järjestelmätekniset vaatimukset

Fingrid on järjestelmävastuunsa perusteella asettanut vaatimukset Suomen voimajärjestelmään kytkeytyville sähkölaitteistoille ja voimalaitoksille. Yleiset liittymisperiaatteet ja ehdot on määritelty Yleisissä Liittymisehdoissa (YLE) sekä Kantaverkkosopimuksessa (KVS). Näiden lisäksi on erikseen esitetty tarkemmat järjestelmätekniset vaatimukset voimalaitoksille, kulutukselle, sähkövarastoille ja tasasähköyhteyksille. Ehdot ja vaatimukset koskevat myös asiakkaan sähköverkkoon liittyneitä sähkölaitteistoja ja voimalaitoksia.

Järjestelmäteknisissä vaatimuksissa kuvataan liitettävien laitteistojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sekä prosessi, jonka mukaisesti tiedonvaihto liityntähankkeissa tulee suorittaa. Vaatimuksia noudattamalla varmistamme sen, että liitetty laitteisto kestää voimajärjestelmän aiheuttamat jännite- ja taajuusvaihtelut, ei aiheuta häiriöitä voimajärjestelmässä ja toimii eri käyttötilanteissa sekä häiriöissä luotettavasti. Vaatimukset auttavat myös verkkoyhtiöitä saamaan tarvittavat tiedot laitteistoista käyttöönsä.

Järjestelmäteknisten vaatimusten täyttyminen ja niiden todentaminen ovat liittyvän asiakkaan vastuulla. Tämä on tärkeä ottaa huomioon toimittajien kanssa solmittavissa sopimuksissa. Samoin suunnittelu ja tiedonvaihto on hyvä aloittaa ajoissa toimittajan, liittyvän asiakkaan ja kantaverkkoyhtiön sekä mahdollisesti jakeluverkkoyhtiön kesken.

Voimassa olevat järjestelmätekniset vaatimukset on esitelty omilla sivuillaan, joilta löytyvät myös mahdolliset varsinaisia vaatimusdokumentteja täydentävät ohjeet ja muut taustadokumentit. Vaatimukset on jaettu seuraavasti:

- Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset, VJV
- Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset, KJV
- Suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien järjestelmätekniset vaatimukset
- Sähkövarastojen järjestelmätekniset vaatimukset

Aiemmin voimassa olleet järjestelmätekniset vaatimukset löytyvät ”Arkisto”-sivulta.

Kantaverkkosopimus ja kantaverkkopalvelumaksut -sivulla on lisäksi esitetty järjestelmäteknisiin vaatimuksiin liittyvät ohjeet:

Loissähkön toimitus ja loistehoreservin ylläpito

Dokumentissa on kuvattu voimalaitosten loistehoreservivaatimukset 110 ja 400 kV:n liitynnöissä sekä liittymispisteen loistehorajojen laskentaperusteet.

Reaaliaikainen tiedonvaihto 

Dokumentissa on kuvattu Fingridille lähetettävät reaaliaikamittaukset, jotka Liittyjän tulee toteuttaa ennen tehonsyötön aloittamista liittymispisteessä.”

 

Lisätietoja aiheesta

Lasse Linnamaa
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5362

Teemu Rissanen
asiantuntija
puh. 030 395 4287

Katso myös