;

Ympäristövaikutusten arviointi Huittinen – Forssa 400+110 kV

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Sijainti: Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen ja Forssa

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Hankkeen ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla, mistä Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet.

 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Huittisten ja Forssan välille. Uuden voimajohdon pituus on noin 69 kilometriä ja se sijoittuu Huittisiin, Loimaalle, Humppilaan, Jokioisille ja Forssaan. Hankealueella on nykyisin kantaverkon voimajohtoja ja lähtökohta on hyödyntää niiden maastokäytäviä. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle, josta puretaan vanha 110 kilovoltin voimajohto Kolsi-Forssa. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä on tarkasteltu Huittisten sähköaseman läheisyydessä ja Jokioisten Minkiöllä.

Uusi voimajohto voidaan rakentaa 400+110 kilovoltin yhteispylväsrakenteena purettavan voimajohdon paikalle, mikä vähentää voimajohtoalueen levenemistä. Yhteispylväsrakenteessa yläorressa on uusi 400 kilovoltin voimajohto ja väliorressa uusittava 110 kilovoltin voimajohto. Vaikutusten lieventämiseksi useita 110 kilovoltin voimajohdon osuuksia, yhteensä noin 11 kilometriä, myös siirretään omasta erillisestä maastokäytävästä uuteen yhteispylväsrakenteeseen. Näiltä purettavilta voimajohto-osuuksilta poistetaan vanhat pylväsrakenteet ja lakkautetaan lunastamalla hankittu käyttöoikeuden supistus.

Fingridin rooliin puhtaan sähköjärjestelmän alustan rakentajana ja ylläpitäjänä kuuluu Suomen kantaverkosta huolehtiminen ja sen kehittäminen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Uusi Huittisten ja Forssan välinen voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämiseksi Suomen länsi- ja etelärannikon välillä. Uudella 400 kilovoltin voimajohtoyhteydellä parannetaan myös energiatehokkuutta merkittävästi. Jo vuoden 2025 tilanteessa arvioidaan saavutettavan noin 48 GWh/a säästö sähkön siirrossa syntyvissä energiahäviöissä. Lisäksi uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset ja varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2021-2022. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023-2025.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä rakentamisen suunnitteluun

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui syksyllä 2019 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti sen nähtävilläolosta. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa Jokioisilla ja Huittisissa, joihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2019.

Huhtikuussa 2020 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomainen kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti toukokuussa 2020 (tilaisuuden tallenteen voi katsoa täältä: https://prospectumlive.com/event/fingrid_20200518). Elokuussa 2020 YVA-yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista.

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet syksyllä 2020. Huittisten sähköaseman läheinen noin viiden kilometrin osuus suunnitellaan itäisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Vaihtoehto muodostettiin YVA-menettelyn yhteydessä saadun palautteen perusteella ja siinä hyödynnetään nykyisen voimajohdon maastokäytävää, mikä vähentää uuden maa-alan tarvetta. Jokioisten Minkiöllä reilun neljän kilometrin osuus suunnitellaan lounaisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Läheisyydessä on vähiten asutusta ja muuhun käyttöön vapautuu yli neljä kilometriä nykyisen voimajohdon maastokäytävää. Myös tämä johtoreitti perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä saatuun palautteeseen.

Hankkeen jatkosuunnittelu alkaa vuonna 2021 maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään lopullinen johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Tässä vaiheessa ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä maanomistajiin. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2023 - 2025.

 

Lisätietoja

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178