;

Keski-Suomi–Oulujoki 400 kV -voimajohdon YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on valinnut Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen voimajohtoreitin myöhemmin käynnistyvään jatkosuunnitteluun. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi marraskuussa 2012. Jatkosuunnitteluun valittu voimajohtoreitti alkaa Petäjävedeltä ja päättyy Muhokselle läntisimmän Haapaveden vaihtoehdon kautta. Myös hankkeen aikataulua on tarkistettu.

Sivua päivitetty hankkeen edettyä yleissuunnitteluvaiheeseen: YVA-menettelyn päättymisen jälkeen voimajohtojen suunnittelumääräyksissä on tapahtunut muutoksia ja YVA-menettelyssä tarkasteltu johtoalue levenee noin 0-8 metriä riippuen johto-osuudesta.

Johtoalueen levenemisen ympäristövaikutuksista on laadittu Keski-Suomen ELY-keskukselle toimitettu täydentävä tarkastelu, jolla varmistettiin muutoksen vaikutusten olevan vähäisiä (selvitys liitteenä sivun oikeassa reunassa).

Vuonna 2012 päättyneen YVA-menettelyn sekä erikseen laaditun Haapaveden lintuvedet ja suot Natura-arvion johtopäätöksiin ei johtoalueen leventymisestä aiheudu muutoksia, vaan johtopäätökset ovat ympäristövaikutusten osalta edelleen oikeat.


Fingridillä on sähkömarkkinalakiin perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta ja verkon kehittämisestä. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen ilmasto- ja energiastrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) alkoi joulukuussa 2011. Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä tarkasteltiin yhteensä noin 560 kilometriä. Uuden voimajohdon rakentamista Muhoksen Pyhänselän sähköasemalle tarkasteltiin hankealueen eteläosassa alkaen joko Petäjäveden sähköasemalta (1A) tai Laukaan Vihtavuoren sähköasemalta (1B). Hankealueen pohjoisosassa Haapajärven ja Muhoksen Pyhänselän sähköaseman välillä tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoista reittiä (3A, 3B tai 3C). YVA-menettely päättyi 6.11.2012 yhteysviranomaisena toimineen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon, jossa arviointiselostus todettiin riittäväksi.

Teknistaloudellisten lähtökohtien sekä ympäristövaikutusten ja saadun palautteen perusteella jatkosuunnitteluun on valittu hankealueen eteläosassa Petäjävedeltä alkava reittivaihtoehto 1A. Tässä vaihtoehdossa nykyinen voimajohtoalue ei levene ja ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu itäisemmän purettavan Petäjävesi-Haapavesi 220 kilovoltin voimajohdon paikalle ja nykyinen läntinen 220 kilovoltin voimajohto on tarkoitus ottaa 110 kilovoltin käyttöön.

Myös Multian ja Haapajärven välisellä osuudella (2) johtoreitti sijoittuu nykyisen voimajohdon paikalle.

Pohjoisosassa jatkosuunnitteluun valittiin läntisin reitti (vaihtoehto 3A) Haapaveden kautta Muhokselle, jolla on kokonaisuutena vähiten haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, maisemaan ja maankäytön tavoitteisiin. Nykyinen voimajohtoalue levenee reilut 30 metriä. Uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sen länsipuolelle Muhoksen Tikkalansuolle asti. Tikkalan suolta Muhosperälle voimajohtoreitti sijoittuu rakennettavan 400 kilovoltin Hirvisuo-Pyhänselkä voimajohdon rinnalle, sen itäpuolelle. Muhosperältä Pyhänselän sähköasemalle uusi voimajohto noudattaa nykyistä 400 kilovoltin voimajohtoreittiä Pyhänselkä-Vuolijoki, sijoittuen sen itäpuolelle. Mikäli jännitetasoltaan 220 kilovoltin voimajohdosta voidaan luopua osittain tai kokonaan, voidaan tutkittava 400 kilovoltin voimajohto vastaavasti rakentaa nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon paikalle. Tämä selviää myöhemmin alueellisten ja paikallisten siirtotarpeiden tarkentuessa.

Uutta maastokäytävää tarvitaan mahdollisesti vain Haapaveden lintuvedet ja suot -Natura-alueen kohdalla, mihin liittyen tehdään lisäselvityksiä.

Valittu johtoreitti sijoittuu Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Saarijärven, Karstulan, Kivijärven, Kinnulan, Reisjärven, Pihtiputaan, Haapajärven, Nivalan, Haapaveden, Siikalatvan, Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen kuntien/kaupunkien alueille.

Hankkeen aikataulu siirtyy

Hankkeen aikataulu siirtynee YVA-vaiheessa suunnitellusta, ja voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2020 jälkeen. Suunniteltava voimajohtoyhteys on osa kantaverkon pitkän aikavälin kehittämistä, johon vaikuttavat uusien tuotantoinvestointien kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeiden eteneminen ja sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävien rajajohtoyhteyksien vahvistaminen.

Hankkeen jatkosuunnittelun aloittamisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Yleissuunnitteluvaiheessa ollaan yhteydessä myös maanomistajiin.

Ennen hankkeen toteuttamista Fingrid hakee Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa, jolla vahvistetaan hankkeen tarpeellisuus sähkön siirron turvaamiseksi. Lisäksi haetaan lunastustoimitusta voimajohdon johtoalueelle. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö ja luvan myöntää valtioneuvosto.

Lisätietoja:

Fingrid Oyj, projektipäällikkö Satu Vuorikoski p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178