;

Liittyminen kantaverkkoon

Fingridin palvelut: Hyvä liitettävyys
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Toteutamme asiakkaiden tarvitsemat liitynnät kantaverkkoon. Varmistamme kantaverkon ja asiakasverkkojen yhteensopivuuden. Takaamme sähkön siirtokyvyn liittymispisteissä.

Kantaverkkoon liittyminen etenee vaiheittain. Liitynnät suunnitellaan hyvissä ajoin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan liityntätietojen pohjalta tarkastellaan liittymismahdollisuuksia ja sovitaan liittymistavasta. Liittymistapaa sovittaessa otetaan huomioon kantaverkon käyttövarmuus, siirtokyky, sähköturvallisuus, ympäristövaikutukset ja kokonaiskustannukset. Yleisissä liittymisehdoissa (YLE) on esitetty kantaverkkoliityntöjä koskevat vaatimukset.

Liitynnän tarkemmat suunnitelmat tarkastutetaan Fingridillä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Käyttöönotosta sovitaan Fingridin käyttöorganisaation kanssa.

Liitynnän teknisten tietojen lähettäminen meille hankkeen aikana on tärkeää. Ajantasaisella tiedonvaihdolla varmistamme teknisesti turvallisen ja parhaan lopputuloksen.

Liitettävyys

Liitettävyydellä tarkoitetaan liitynnän teknistä sopivuutta kantaverkkoon. Liitettävyyden selvittämiseksi liitynnän teknisiin tietoihin ja ehtoihin tutustutaan yhdessä asiakkaan kanssa hankkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huolellisella valmistelulla varmistetaan liitynnän tekninen toteutettavuus ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista ja maapohjan hankintaa. Uusi liityntä ei saa kohtuuttomasti heikentää kantaverkon ja muiden asiakkaiden liityntöjen käytettävyyttä. Liityntäpaikasta ja liitettävien hankkeiden koosta riippuen liitettävyydessä voi olla rajoituksia. Liitettävän tehon määrä riippuu myös alueen muiden hankkeiden sijoittumisesta sähköverkkoon. Liitettävyys ja kantaverkon kapasiteetti varmistuvat sopimusvaiheessa.

Liittymistapa ja -paikka valitaan tarkastelemalla eri liittymismahdollisuuksia kantaverkon käyttövarmuus, siirtokyky, sähköturvallisuus sekä ympäristönäkökohdat ja kokonaiskustannukset huomioon ottaen. Mikäli uusi liityntä aiheuttaa muutoksia kantaverkkoon, se tulee ottaa huomioon asiakkaan hankkeen aikataulussa. Osapuolet vastaavat kustannuksellaan omaan verkkoonsa kohdistuvasta suunnittelusta ja myöhemmin liitynnän rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Liittymistavasta sovitaan tapauskohtaisesti.

Kytkinlaitosliityntä

Kytkinlaitosliitynnällä tarkoitetaan liittymistä kantaverkon 400 kV, 220 kV tai 110 kV kytkinlaitokseen. Lähellä kytkinlaitosta suunnitteilla olevat liitynnät tulee liittää suoraan kytkinlaitokseen eikä voimajohtoon.

​Liittymistapa ​Liitettävä teho
​400 kV kytkinlaitos ​250 MW tai enemmän
​110 kV tai 220 kV kytkinlaitos ​Alle 250 MW

 

110 kV voimajohtoliityntä

Suomessa kantaverkon voimajohdot ovat maantieteellisistä siirtoetäisyyksistä johtuen pitkiä ja kytkinasemat harvassa. Tästä johtuen sallitaan liitynnät myös 110 kV voimajohtoon huomioiden voimajohdon käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ja muut tekniset ehdot. Voimajohtoliitynnällä tarkoitetaan kauko-ohjattavalla kytkinlaitteella kantaverkon 110 kV voimajohtoon liittyvää haarajohtoa tai sähköasemaa.

Voimajohtoliityntään liitettävän muuntajan suurin sallittu nimellisteho ilman koneellista ilmanvaihtoa (ONAN) on 25 MVA. Jos kyseiseen muuntajaan lisätään koneellinen ilmanvaihto (ONAF), muuntajan kuormittaminen on sallittu enintään 30 megawattiin asti.

Liitettävä muuntokapasiteetti voi koostua useammasta eri muuntajakoneesta. Liitettävän muuntokapasiteetin tarpeen ollessa suurempi kuin 25 MVA voidaan käyttövarmuuden ja Fingridin voimajohdon siirtokapasiteetin salliessa lisätä samaan liityntään toinen enintään 25 MVA:n muuntaja. Liitettyjen muuntajien alajännitepuolet eivät saa olla rinnankytketty.

Voimajohtoon voidaan liittää sähkön tuotantoa enintään 5 MW, poikkeuksena enintään 30 MW tuulivoimatuotanto, jonka oikosulkuvirransyöttö on rajoitettu 1,2-kertaiseksi laitoksen nimellisvirrasta.

​Liittymistapa ​Muuntajan enimmäisnimellisteho ​Generaattorin enimmäisteho
​110 kV voimajohtoliityntä ​25 MVA

5 MW (30 MW*)

 

* Vain jos voimalaitoksen syöttämä oikosulkuvirta on korkeintaan 1,2-kertainen voimalaitoksen syöttämään nimellisvirtaan verrattuna.

Kantaverkon voimajohdon siirtokyvyn riittävyys ja alueellinenkäyttövarmuus tarkistetaan aina kantaverkkoyhtiöltä. Tarvittavat verkkotarkastelut tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Kantaverkkoliitynnän kannalta oleellisia asiakkaalta tarvittavia tietoja ovat yhteystiedot, liitynnän perustiedot ja alustava sijainti, muuntajan ja haarajohdon tiedot, tarkat sijaintitiedot ja taustaverkon tiedot (Fingrid lähettää asiakkaalle). liitettävän sähkön kulutuksen ja/tai tuotannon teho, voimalaitoksen turbiinien tyyppi ja teho, liitettävän kohteen sijainti kartalla ja arvio hankkeen toteutusaikataulusta.

Kun suunnittelet liityntää kantaverkkoon, alustavat liityntätiedot ilmoitetaan karttapalautteessa. Kts. Uusi liityntäkysely

Suunnittelu

Liitynnän suunnitteluvaiheen aikana asiakas laatii liitynnästään yksityiskohtaiset suunnitelmat ja toimittaa ne ja muut tarvittavat tekniset tiedot Fingridille tarkastettavaksi. Hankkeissa, joissa liityntä edellyttää asiakkaalta voimajohdon rakentamista, suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Suunnitteluvaiheen aikana asiakkaalta tarvittavia tietoja ovat sijoitus- ja leikkauspiirustukset, aluekartta, pääkaavio, energiamittauksen toteutus, maadoitukset, sijaintikoodit, haarajohdon tiedot ja relesuojaus- ja viestiyhteystiedot.

Fingrid antaa suunnittelua varten tiedot oikosulku- ja maasulkuvirroista sekä suojauksen perusvaatimuksista. Sähkönsiirron asiakastoiminnassa on otettu käyttöön uusi sähköpostiosoite vikavirtatietojen, eli oikosulku- ja maasulku-virtatietojen, tiedustelua varten. Vikavirtatietoja voi tiedustella osoitteesta vikavirrat@fingrid.fi. Asiakas vastaa omistamiensa sähköasemalaitteistojen asennuksista ja teknisten arvojen määrittelystä. 

Sähköenergiamittauksesta ja energiamittarin toimituksesta sähköasemalle vastaa Fingrid. Asiakas varaa sähköasemalle tilan energiamittareita varten ja toimittaa energian mittauspiirikaavion Fingridin yhteyshenkilölle mittauksen suunnittelua varten. Teknisten piirustusten laadintaa varten olemme julkaisseet internetsivuillamme esimerkkipiirustuksia sekä ohjeita suunnittelun tueksi.

Liitynnästä sopiminen

Kantaverkkoliitynnöistä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella, jossa määritellään omistus- ja vastuurajat sekä sovitaan liittymismaksuista. Sen edellytyksenä on, että hankkeen edellyttämä kaava (tai suunnittelutarveratkaisu) on lainvoimainen, liittymistapa on teknisten ohjeiden mukainen ja mahdollisesti tarvittavaa liityntäjohtoa koskeva lunastuslupahakemus on lähetetty viranomaiselle. Fingridin yleiset liittymisehdot ja voimajärjestelmän tekniset vaatimukset ovat osa asiakkaan kanssa allekirjoitettavaa liittymissopimusta. Liittymissopimusta varten liittyjä täyttää Liittyjän tiedot –lomakkeen.

Liittymissopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja asiakas on maksanut liittymissopimuksessa määritetyt liittymismaksut. Asiakas maksaa sopimuksen mukaisen liittymismaksun Fingridin laskua vastaan.

Liittymissopimuksen voimassaolon ehtona on, että asiakkaan suurjännitteinen osuus on valmis 36 kuukauden kuluttua liittymissopimuksen allekirjoittamisesta ja että liittymismaksu on maksettu laskun eräpäivään mennessä. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla kuitenkin niin, että sopimus voi päättyä aikaisintaan 15 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Asiakkaan voimassa oleva liittymissopimus on edellytys kantaverkkosopimuksen solmimiselle.

Kun asiakkaan liityntää varten rakennetaan uusi sähköasema kantaverkkoon, asiakas maksaa liittymismaksun hankesopimuksessa määritetyllä tavalla.

Hankesopimus vain tarvittaessa

Hankesopimus tehdään ennen liittymissopimusta silloin, kun Fingrid rakentaa yhtä asiakasta varten uuden sähköaseman kantaverkkoon. Sopimus voidaan tehdä silloin, kun hankkeesta on tehty viranomaisten vaatimat ympäristöselvitykset ja siitä on käynnistetty kaavoitusprosessi tai päätös suunnittelutarveratkaisusta on olemassa. Liittyjä vastaa kytkinlaitoksen rakentamiskustannuksista kokonaisuudessaan.

Lausunto

Fingrid antaa pyydettäessä lausunnon mahdollisesta kantaverkkoliitynnästä. Lausunto edellyttää sitä, että hankkeesta on tehty viranomaisten vaatimat ympäristöselvitykset ja kaavoitusprosessi on käynnistetty tai päätös suunnitteluratkaisusta on tehty.

Toteutus

Verkkoliitynnän rakentaminen voidaan aloittaa suunnitelmien valmistuttua, ja siihen varataan liittymissopimusehtojen mukainen aika. Asiakas lähettää Fingridille hankkeen toteutuksen aikataulun sekä loppudokumentit ja sähköiset arvot. Tiedot on määritelty Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset KJV2018 -dokumentin sivuilla 15-16, ja ne ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma Fingrid -palvelussa kohdassa Kantaverkkoliitynnät.

Liitynnän rakentamisen aikana kantaverkon sähkönsiirtoon tehtävistä käyttökeskeytyksistä on sovittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kytkentätarpeesta ilmoitetaan kuitenkin viimeistään 21 vuorokautta ennen ehdotettua kytkentäpäivää. Käyttökeskeytysten ja -kytkentöjen suunnittelusta vastaavat kantaverkon käyttöasiantuntijat ilmoittavat asiakkaalle kytkentäpäivän.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että turvallisuusilmoitus tehdään Fingridin Turvallisuusilmoitus -palvelussa aina kun toimitaan Fingridin johtokadulla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Ennen käyttöönottoa asiakas sopii liitynnän sähkölaitteiston käyttöönotto-tarkastuksesta. Fingridin käyttöasiantuntija käy perehtymässä uuteen liityntään ja tarkistaa, että liitynnän toteutus vastaa kantaverkkoyhtiön kanssa aiemmin sovittuja suunnitelmia, ja että liityntään voidaan kytkeä jännite. Käyttöönottotarkastuksen lisäksi KJV2018 mukaiset suunnitteluvaiheen tiedot tulee olla toimitettu ja hyväksytty.

Käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka lähetetään käyttöasiantuntijalle. Asiakas huolehtii siitä, että asennuksia vastaavat tekniset tiedot on toimitettu kantaverkkoyhtiölle kahden kuukauden kuluttua käyttöönotosta.

Kytkentä

Kytkentätarve tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 21 vuorokautta ennen ehdotettua kytkentäpäivää. Käyttökeskeytysten ja -kytkentöjen suunnittelusta vastaavat kantaverkon käyttöasiantuntijat ilmoittavat asiakkaalle kytkentäpäivän.

Liittymisprosessi
Liittymisprosessi
Liittymisprosessi
Sulje

Lisätietoja aiheesta

Petri Parviainen
yksikön päällikkö
puh. 030 395 5282

Jarno Sederlund
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4251

Antero Reilander
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4199

Onni Härmä
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4299

Lasse Linnamaa
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5362