;

Liittyminen kantaverkkoon

Fingridin palvelut: Hyvä liitettävyys
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Toteutamme asiakkaiden tarvitsemat liitynnät kantaverkkoon. Varmistamme kantaverkon ja asiakasverkkojen yhteensopivuuden. Takaamme sähkön siirtokyvyn liittymispisteissä.

Kantaverkkoon liittyminen etenee vaiheittain. Liitynnät suunnitellaan hyvissä ajoin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan liityntätietojen pohjalta tarkastellaan liittymismahdollisuuksia ja sovitaan liittymistavasta. Liittymistapaa sovittaessa otetaan huomioon kantaverkon käyttövarmuus, siirtokyky, sähköturvallisuus, ympäristövaikutukset ja kokonaiskustannukset. Yleisissä liittymisehdoissa (YLE) on esitetty kantaverkkoliityntöjä koskevat vaatimukset.

Liitynnän tarkemmat suunnitelmat tarkastutetaan Fingridillä, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Käyttöönotosta sovitaan Fingridin käyttöorganisaation kanssa.

Liitynnän teknisten tietojen lähettäminen meille hankkeen aikana on tärkeää. Ajantasaisella tiedonvaihdolla varmistamme teknisesti turvallisen ja parhaan lopputuloksen.

Alustavat liityntätiedot ilmoitetaan oheisella lomakkeella.

Liitettävyys

Liitettävyydellä tarkoitetaan liitynnän teknistä sopivuutta kantaverkkoon. Liitettävyyden selvittämiseksi, asiakkaan tulee lähettää liityntäkysely Fingridin karttapalveluun. Huomioimme karttapalveluun tulleet liityntäkyselyt verkonsuunnittelussa ja vastaamme asiakkaille aina sähköpostitse mahdollisimman pian.

Liitettävyyden selvittämiseksi liitynnän teknisiin tietoihin ja ehtoihin tutustutaan yhdessä asiakkaan kanssa hankkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Huolellisella valmistelulla varmistetaan liitynnän tekninen toteutettavuus ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista ja maapohjan hankintaa. Uusi liityntä ei saa kohtuuttomasti heikentää kantaverkon ja muiden asiakkaiden liityntöjen käytettävyyttä.

Liityntäpaikasta ja liitettävien hankkeiden koosta riippuen liitettävyydessä voi olla rajoituksia. Liitettävän tehon määrä riippuu myös alueen muiden hankkeiden sijoittumisesta sähköverkkoon.

Liitettävyys ja kantaverkon kapasiteetti varmistuvat sopimusvaiheessa. Jos hanke vaatii uusien johtojen, muuntajien tai katkaisijoiden rakentamista, niiden toteuttaminen voi kestää useita vuosia.

Kytkinlaitosliityntä

Kytkinlaitosliitynnällä tarkoitetaan liittymistä kantaverkon 400, 220 tai 110 kilovoltin kytkinlaitokseen. Lähellä kytkinlaitosta suunnitteilla olevat liitynnät liitetään suoraan kantaverkon kytkinlaitokseen eikä voimajohtoon. Uuden katkaisijakentän suunnitteluun, kilpailutukseen ja rakentamiseen on varattava 24 kuukautta.

​Liittymistapa ​Liitettävä teho
​400 kV kytkinlaitos ​250 MW tai enemmän
​110 kV tai 220 kV kytkinlaitos ​Alle 250 MW

 

110 kV voimajohtoliityntä

Kantaverkon voimajohdot ovat Suomessa maantieteellisistä siirtoetäisyyksistä johtuen pitkiä ja kytkinasemat harvassa. Tapauskohtaisesti sallitaan myös liitynnät 110 kilovoltin voimajohtoon siten, että voimajohdon käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ja muut tekniset ehdot otetaan huomioon. Asiakkaan tulee aina tarkistaa yhdessä Fingridin kanssa kantaverkon voimajohdon siirtokyvyn riittävyys ja alueellinen käyttövarmuus. Myös verkkotarkastelut Fingrid ja asiakas tekevät yhdessä. Käyttövarmuussyistä 400 ja 220 kilovoltin voimajohtoihin ei sallita voimajohtoliityntöjä.

Voimajohtoliitynnällä tarkoitetaan kytkinlaitteella kantaverkon 110 kilovoltin voimajohtoon liittyvää haarajohtoa tai sähköasemaa. Voimajohtoliityntään liitettävän muuntajan suurin sallittu nimellisteho on 40 MVA ja pienin sallittuoikosulkureaktanssi 48,0 ohmia. Kantaverkon voimajohdon siirtokapasiteetin salliessa samaan liittymispisteeseen voidaan kytkeä enintään 65 MVA muuntokapasiteettia ja liityntää kuormittaa enintään 60 MW:iin asti. Erikseen määriteltyjen vaatimusten puitteissa voidaan käyttää myös yhtä korkeintaan 63/31,5/31,5 MVA kolmikäämimuuntajaa.

Voimajohtoliityntään voidaan liittää pieniä alle 5 MW tahtikonevoimalaitoksia tai enintään 60 MW suuntaajakytkettyjä voimalaitoksia, joiden kantaverkkoon syöttämä oikosulkuvirta saa olla korkeintaan 1,2-kertainen verrattuna voimalaitoksen nimellisvirtaan. Liityntä on varustettava eroonkytkennällä, jonka toteutustapa määritellään tapauskohtaisesti teknisin perustein.

Kantaverkon voimajohdon siirtokyvyn riittävyys ja alueellinen käyttövarmuus tarkistetaan aina kantaverkkoyhtiöltä. Tarvittavat verkkotarkastelut tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. 

Suunnittelu

Liitynnän suunnitteluvaiheen aikana asiakas laatii liitynnästään yksityiskohtaiset suunnitelmat ja toimittaa ne ja muut tarvittavat tekniset tiedot Fingridille tarkastettavaksi. Hankkeissa, joissa liityntä edellyttää asiakkaalta voimajohdon rakentamista, suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin.

Suunnitteluvaiheen aikana asiakkaalta tarvittavia tietoja ovat sijoitus- ja leikkauspiirustukset, aluekartta, pääkaavio, energiamittauksen toteutus, maadoitukset, sijaintikoodit, haarajohdon tiedot ja relesuojaus- ja viestiyhteystiedot. Asiakas vastaa omistamiensa sähköasemalaitteistojen asennuksista ja teknisten arvojen määrittelystä. 

Fingrid antaa suunnittelua varten tiedot oikosulku- ja maasulkuvirroista sekä suojauksen perusvaatimuksista. Vikavirtatietokyselyt (oikosulku- ja maasulkuvirtatiedot) voi lähettää osoitteeseen vikavirrat@fingrid.fi. 

Sähköenergiamittauksesta ja energiamittarin toimituksesta sähköasemalle vastaa Fingrid. Asiakas varaa sähköasemalle tilan energiamittareita varten ja toimittaa energian mittauspiirikaavion Fingridin yhteyshenkilölle mittauksen suunnittelua varten. Teknisten piirustusten laadintaa varten olemme julkaisseet internetsivuillamme esimerkkipiirustuksia sekä ohjeita suunnittelun tueksi.

Liitynnästä sopiminen

Kantaverkkoliitynnöistä sovitaan erillisellä liittymissopimuksella, jossa määritellään omistus- ja vastuurajat sekä sovitaan liittymismaksuista. Liittymissopimuksen edellytyksenä on, että hankkeen edellyttämä kaava (tai suunnittelutarveratkaisu) on lainvoimainen, liittymistapa on teknisten ehtojen mukainen ja mahdollisesti tarvittavaa liityntäjohtoa koskeva lunastuslupahakemus on lähetetty viranomaiselle. Voimalaitosliitynnässä sopimuksen edellytyksenä on lisäksi, että voimalaitoksen kaava (tai suunnittelutarveratkaisu) ja rakennusluvat ovat lainvoimaiset. Fingridin yleiset liittymisehdot ja voimajärjestelmän tekniset vaatimukset ovat osa asiakkaan kanssa allekirjoitettavaa liittymissopimusta. Liittymissopimusta varten liittyjä täyttää Liittyjän tiedot –lomakkeen.

Liittymissopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sen ja asiakas on maksanut sopimuksessa määritellyn liittymismaksun. Jos liittymismaksua ei makseta eräpäivään mennessä, Fingridillä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi.

Asiakkaan suurjännitteisen osuuden on oltava valmis viimeistään 36 kuukauden kuluttua liittymissopimuksen allekirjoittamisesta. Fingridillä on oikeus irtisanoa sopimus ja vapauttaa verkon kapasiteetti muille asiakkaille, mikäli liityntää ei ole käyttöönotettu sopimuksen mukaisesti.

Liittymissopimus on voimassa toistaiseksi kolmen vuoden irtisanomisajalla. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua allekirjoittamisesta.
Kun asiakkaan liityntää varten rakennetaan uusi sähköasema kantaverkkoon, asiakas maksaa liittymismaksun hankesopimuksessa määritetyllä tavalla.

Lausunto liitettävyydestä

Annamme tarvittaessa asiakkaalle teknisen lausunnon mahdollisesta liityntätavasta. Lausunto voidaan antaa, kun hankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty tai päätös suunnittelutarveratkaisusta on tehty.

Kantaverkkosopimus

Sähkönsiirrosta sovitaan kantaverkkosopimuksella ennen kantaverkkoliitynnän käyttöönottoa ja jännitteenantoa. Sopimus edellyttää, että kantaverkkoliitynnän tekniset ehdot on täytetty, asiakkaalla on voimassa oleva liittymissopimus ja avointa sähköntoimitusta koskeva sopimus. 

Aiesopimus

400 kV-liitynnällä suunnitelluista hankkeista voidaan tehdä aiesopimus, kun hankkeen YVA-ohjelma on julkaistu. Hankekehittäjällä tulee olla oikeus hankealueeseen (esim. maavuokrasopimus tai yksinoikeus merialueeseen). Aiesopimuksessa kuvataan kantaverkkoliityntään ja liittymissopimukseen johtava prosessi. Aiesopimus ei takaa liityntää eikä varaa vielä liityntäkapasiteettia.

Toteutus

Verkkoliitynnän rakentaminen voidaan aloittaa suunnitelmien valmistuttua, ja siihen varataan liittymissopimusehtojen mukainen aika. Asiakas lähettää Fingridille hankkeen toteutuksen aikataulun sekä loppudokumentit ja sähköiset arvot. Tiedot on määritelty Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset KJV2018 -dokumentin sivuilla 15-16, ja ne ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma Fingrid -palvelussa.

Liitynnän rakentamisen aikana kantaverkon sähkönsiirtoon tehtävistä käyttökeskeytyksistä on sovittava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kytkentätarpeesta ilmoitetaan kuitenkin viimeistään 21 vuorokautta ennen ehdotettua kytkentäpäivää. Käyttökeskeytysten ja -kytkentöjen suunnittelusta vastaavat kantaverkon käyttöasiantuntijat ilmoittavat asiakkaalle kytkentäpäivän.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että turvallisuusilmoitus tehdään Fingridin Turvallisuusilmoitus -palvelussa aina kun toimitaan Fingridin johtokadulla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Ennen käyttöönottoa asiakas sopii liitynnän sähkölaitteiston käyttöönottokatselmuksesta. Fingridin käyttöasiantuntija käy perehtymässä uuteen liityntään ja tarkistaa, että liitynnän toteutus vastaa kantaverkkoyhtiön kanssa aiemmin sovittuja suunnitelmia, ja että liityntään voidaan kytkeä jännite. Käyttöönottokatselmuksen lisäksi KJV2018 mukaiset suunnitteluvaiheen tiedot tulee olla toimitettu ja hyväksytty.

Asiakkaan käyttöönottotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka lähetetään käyttöasiantuntijalle. Asiakas huolehtii siitä, että asennuksia vastaavat tekniset tiedot on toimitettu kantaverkkoyhtiölle ennen liitynnän käyttöönottoa.

Kytkentä

Kytkentätarve tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 21 vuorokautta ennen ehdotettua kytkentäpäivää. Käyttökeskeytysten ja -kytkentöjen suunnittelusta vastaavat kantaverkon käyttöasiantuntijat ilmoittavat asiakkaalle kytkentäpäivän.

Liittymisprosessi
Liittymisprosessi
Liittymisprosessi
Sulje

Lisätietoja aiheesta

Liittyminen kantaverkkoon ja kantaverkkosiirto:

Petri Parviainen
yksikön päällikkö
puh. 030 395 5282

Jarno Sederlund
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4251

Antero Reilander
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4199

Onni Härmä
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 4299

Markus Talka
asiakaspäällikkö
puh. 030 395 5160

Yleiset liittymisehdot ja järjestelmätekniset vaatimukset:

Lasse Linnamaa
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5362

Teemu Rissanen
asiantuntija
puh. 030 395 4287

Merituulivoiman liittäminen:

Laura Ihamäki

erikoisasiantuntija, merituulivoima
puh. 030 395 5166