;

Järvilinjan vahvistaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo
Pituus: 291 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kV voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Uutta voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 291 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle.

Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistarpeen aiheuttavat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyhteyksien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet. Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Uudella Vaalan ja Joroisten välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2026.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hankkeen ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla, mistä Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet ja käynnistänyt hankkeen rakentamisvaihetta edeltävän yleissuunnittelun.

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui syyskuussa 2020 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se oli suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Savon ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 2.10.–2.11.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2020.

Toukokuussa 2021 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville ja pyysi toimittamaan mielipiteet ja lausunnot 26.7.2021 mennessä. Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa sähköisessä yleisötilaisuudessa 15.6.2021. Tilaisuus tallennettiin ja se oli mahdollista katsoa myös myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä elokuussa 2021.

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet syksyllä 2021. Vaalassa kierretään Natura-alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet ja soidensuojelualue luontovaikutusten lieventämiseksi. Suojelualueen nykyinen voimajohto siirretään uusiin pylväsrakenteisiin suojelualueen itäpuolelle. Kajaanin Käkilahdessa huomioidaan asutusta kiertämällä se länsipuolelta ja mahdollistamalla nykyisen voimajohdon alueen käyttö muuhun tarkoitukseen. Lapinlahdella suojellaan luonnonarvoja ja kierretään itäpuolelta Natura-alue Kanervaharjun metsä ja yksityismaiden luonnonsuojelualue.

Hankealueen eteläosassa Kuopion ja Joroisten välinen osuus suunnitellaan YVA-ohjelmavaiheen palautteen perusteella muodostetun läntisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Haitalliset vaikutukset luonnolle ja ihmisille jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi verrattuna itäiseen reittivaihtoehtoon. Joroisilla joudutaan kuitenkin hakemaan asetusmuutosta, koska johtoreitti sijoittuu lyhyellä matkalla Tervaruukinsalon valtionmaiden luonnonsuojelualueen reunaan.

Yleissuunnittelu

Hankkeen yleissuunnittelijoiksi on valittu Vaalan ja Iisalmen väliselle johto-osuudelle Finnish Consulting Group Oy. Iisalmen ja Joroisten välisen johto-osuuden suunnittelee Eltel Networks Oy. Uuden voimajohdon yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021-2022 ja sen rakentamisen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2023-2026

Rakentaminen

Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 300 km. Toteutusvaiheen työt on jaettu neljään eri rakennusurakaan, osat 1-4. Lisäksi puustonpoistoa suorittaa kolme eri urakoitsijaa.

Rakentamisvaiheen töitä

Puustonpoisto, johtokadun raivaukset ja perustustyöt alkavat syksyllä 2023. Alkuvaiheessa töitä tehdään niiden maanomistajien mailla, jotka ovat tehneet voimajohdon suunnittelun aikana Fingridin kanssa sopimuksen ennakkohaltuunottoon suostumisesta.

Puustonpoiston ja perustöiden jälkeen työt jatkuvat pylväiden kasaus- ja pystytystöillä ja johtimien asennuksella. Työvaiheiden välissä on usein taukoja ja töitä tehdään useammassa kohtaa samanaikaisesti.

 

Uuden päävoimasiirtoyhteyden rakentamisen hankkeessa uusitaan myös Iisalmen ja Tervakosken välinen 110 kV voimajohto. Osana kokonaisuutta rakennetaan lisäksi sähköasemalaajennukset Nuojuankankaalla, Vuolijoella, Iisalmessa, Alapitkässä ja Huutokoskella. Lisäksi Alapitkään rakennetaan uusi sarjakondensaattoriasema.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto on myöntänyt Fingridille johtoreitin lunastusluvan 21.12.2023. Lunastuksen aloitus- ja haltuunottokokoukset järjestetään kunnittain helmikuussa 2024, minkä jälkeen puunkaato ja rakennustyöt alkavat täysimääräisesti koko voimajohdon reittipituudella.

 

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. +358 30 395 4151

Risto Uusitalo
työmaavalvoja (osa 1)
puh. 030 395 4711

Jarmo Lahtoniemi
työmaavalvoja (osat 2-4)
puh. 030 395 5607

Simo Keskisaari (Konrap Oy)
työmaavalvonta (osat 2-4)
puh. 050 326 5782

Mikko Kuoppala
vanhempi asiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö välillä Nuojuankangas-Vuolijoki-Tervakorpi
puh. +358 30 395 5190

Eero Kujanen
asiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö välillä Tervakorpi-Rytky-Huutokoski
puh. +358 30 395 5190

Erkka-Pekka Impivaara
asiantuntija, puustonpoisto
puh. +358 30 395 5606

 

Pääurakoitsijat

Osa 1. Nuojuankangas (Vaala) - Vuolijoki (Kajaani)

Infratek Finland Oy (OMEXOM)

Charles Cocuelle
project manager
tel. +33 4 66 63 75 42

Alexis Martel
site manager
tel. +33 6 13 74 67 87

Hannu Eskelinen
perustustyöt
puh. 041 731 1452

Kirsi Kemppainen
perustustyöt
puh. 040 835 4232

Osa 2. Vuolijoki (Kajaani) - Tervakorpi - Iisalmi

Eltel Networks Oy

Niko Ollikainen
projektipäällikkö
puh. 040 311 2977

Lauri Tolpanniemi
työmaapäällikkö
puh. 040 311 3657

Osa 3. Tervakorpi (Iisalmi) - Rytky (Kuopio)

Destia Oy

Jaakko Hämäläinen
projektipäällikkö
puh. 040 661 7341

Mika Ahonen
työmaapäällikkö
puh. 040 186 3722

Reijo Kuisma
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 0400 272 744

Osa 4. Rytky (Kuopio) - Huutokoski (Joroinen)

Eltel Networks Oy

Joni Tolonen
projektipäällikkö
puh. 040 311 2620

Jouni Myllymäki
työmaapäällikkö
puh. 040 311 2314

Yhteystiedot

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija, maanomistus- ja lunastusasiat
puh. 030 395 5220


Yleissuunnittelu Vaala – Iisalmi osuus

Finnish Consulting Group Oy

Olavi Hyry, projektipäällikkö, puh. 050 553 3116, olavi.hyry(at)fcg.fi

Johanna Harju, sijoitussuunnittelu ja maastotyöt , puh. 050 374 3784, johanna.harju(at)fcg.fi 

Yleissuunnittelu Iisalmi - Joroinen osuus

Eltel Networks Oy

Kari Aaltonen, projektipäällikkö, puh. 040 311 3315, kari.j.aaltonen(at)eltelnetworks.com

Maastotyöt
Sami Rehmonen, puh. 040 311 2952, sami.rehmonen(at)eltelnetworks.com

Sijoitussuunnittelu

Tervakorpi – Rytky
Jari-Pekka Siivonen, puh. 040 311 2916, jari-pekka.siivonen(at)eltelnetworks.com

Rytky – Huutokoski                 
Jani Mara, puh. 040 311 2432, jani.mara(at)eltelnetworks.com

Maanomistaja-asiat              
Tuomo Ostamo, puh. 040 311 3385, tuomo.ostamo(at)eltelnetworks.com