Järvilinjan vahvistaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Suunnittelu
Sijainti: Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo
Pituus: 291 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kV voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Uutta voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 291 kilometriä ja se sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle. Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle.

Vahvistetun Järvilinjan avulla varmistetaan ja ylläpidetään osaltaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Suomen pohjois-eteläsuuntaisen sähkönsiirtokapasiteetin lisäämistarpeen aiheuttavat sähkömarkkinoiden kehittämiseksi tehtävä Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtoyhteyksien vahvistaminen ja uudet investoinnit sähköntuotantoon, kuten tuulivoima- ja ydinvoimahankkeet. Uusien ja vahvistettujen sähkönsiirtoyhteyksien avulla voidaan Pohjois-Suomeen sijoittuvalla uusiutuvalla energiantuotannolla korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa, mikä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa. Uudella Vaalan ja Joroisten välisellä voimajohtoyhteydellä pyritään pitämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa, mihin sähkömarkkinalaki Fingridiä velvoittaa.

Voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021–2022. Hankkeen rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2023–2026.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hankkeen ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla, mistä Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet ja käynnistänyt hankkeen rakentamisvaihetta edeltävän yleissuunnittelun.

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui syyskuussa 2020 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se oli suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Savon ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 2.10.–2.11.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle marraskuussa 2020.

Toukokuussa 2021 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville ja pyysi toimittamaan mielipiteet ja lausunnot 26.7.2021 mennessä. Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimessa sähköisessä yleisötilaisuudessa 15.6.2021. Tilaisuus tallennettiin ja se oli mahdollista katsoa myös myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä elokuussa 2021.

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet syksyllä 2021. Vaalassa kierretään Natura-alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet ja soidensuojelualue luontovaikutusten lieventämiseksi. Suojelualueen nykyinen voimajohto siirretään uusiin pylväsrakenteisiin suojelualueen itäpuolelle. Kajaanin Käkilahdessa huomioidaan asutusta kiertämällä se länsipuolelta ja mahdollistamalla nykyisen voimajohdon alueen käyttö muuhun tarkoitukseen. Lapinlahdella suojellaan luonnonarvoja ja kierretään itäpuolelta Natura-alue Kanervaharjun metsä ja yksityismaiden luonnonsuojelualue.

Hankealueen eteläosassa Kuopion ja Joroisten välinen osuus suunnitellaan YVA-ohjelmavaiheen palautteen perusteella muodostetun läntisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Haitalliset vaikutukset luonnolle ja ihmisille jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi verrattuna itäiseen reittivaihtoehtoon. Joroisilla joudutaan kuitenkin hakemaan asetusmuutosta, koska johtoreitti sijoittuu lyhyellä matkalla Tervaruukinsalon valtionmaiden luonnonsuojelualueen reunaan.

Yleissuunnittelu

Hankkeen yleissuunnittelijoiksi on valittu Vaalan ja Iisalmen väliselle johto-osuudelle Finnish Consulting Group Oy. Iisalmen ja Joroisten välisen johto-osuuden suunnittelee Eltel Networks Oy. Uuden voimajohdon yleissuunnittelu tehdään vuosina 2021-2022 ja sen rakentamisen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2023-2026

Yhteystiedot

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija, maanomistus- ja lunastusasiat
puh. 030 395 5220


Yleissuunnittelu Vaala – Iisalmi osuus

Finnish Consulting Group Oy

Olavi Hyry, projektipäällikkö, puh. 050 553 3116, olavi.hyry(at)fcg.fi

Johanna Harju, sijoitussuunnittelu ja maastotyöt , puh. 050 374 3784, johanna.harju(at)fcg.fi 

Yleissuunnittelu Iisalmi - Joroinen osuus

Eltel Networks Oy

Kari Aaltonen, projektipäällikkö, puh. 040 311 3315, kari.j.aaltonen(at)eltelnetworks.com

Maastotyöt
Sami Rehmonen, puh. 040 311 2952, sami.rehmonen(at)eltelnetworks.com

Sijoitussuunnittelu

Tervakorpi – Rytky
Jari-Pekka Siivonen, puh. 040 311 2916, jari-pekka.siivonen(at)eltelnetworks.com

Rytky – Huutokoski                 
Jani Mara, puh. 040 311 2432, jani.mara(at)eltelnetworks.com

Maanomistaja-asiat              
Tuomo Ostamo, puh. 040 311 3385, tuomo.ostamo(at)eltelnetworks.com