;

Keminmaa - Tornionjoki YVA-menettely 400 kV

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt
Sijainti: Keminmaa, Torniojoki

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi toukokuussa 2020. Fingrid jatkaa hankkeen jatkosuunnittelua yhteysviranomaisena toimineen Lapin ELY-keskuksen antaman perustellun päätelmän pohjalta.


Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Keminmaan ja Tornionjoen välille. Voimajohtohankkeen taustalla on sähkömarkkinoiden tarpeet lisäkapasiteetille Ruotsin ja Suomen välille. Sähkönsiirto Suomen ja Ruotsin välillä on Euroopan ruuhkaisimpia suhteessa sähkönsiirtoverkon kapasiteettiin. Maiden välinen rajasiirtokapasiteetti on usein riittämätön, jolloin sähkömarkkinat eivät voi toimia tehokkaasti ja sähkön hinnat eriytyvät. Tuontitilanteessa tästä seuraa Suomen sähkön hinnan nousu. 

    

Fingrid ja Svenska kraftnät tekivät vuonna 2016 selvityksen rajasiirtokapasiteetin kehittämistarpeista. Tarkastelun keskeisenä lähtökohtana on Energiaviraston sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan Fingridille asettamat Suomen sähköjärjestelmän järjestelmävastuu ja kehittämis- sekä liittämisvelvoitteet, samoin kuin sähkön laadun ylläpitäminen riittävän korkeana. Selvityksen mukaan sähkönsiirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ovat riittämättömät ja niin sanotut pullonkaulatilanteet ovat erittäin todennäköisiä myös tulevaisuudessa, joten uudelle siirtoyhteydelle on tarve. Selvitetyistä erilaisista sähkönsiirtokapasiteetin kasvattamisen vaihtoehdoista uusi vaihtosähköyhteys Pohjois-Suomesta Pohjois-Ruotsiin nousi esiin kannattavimpana niin kansantaloudellisesti kuin teknisesti.

Fingrid ja Svenska kraftnät ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden yhteyden toteutuksesta 23.8.2017.

Projekti on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Hanke on osa rajayhdysjohtoa Keminmaa - Ruotsin raja - Messaure (PCI-numero ja nimi: 4.10.1. Interconnection between northern Finland and northern Sweden). PCI-menettelyyn liittyvä julkinen kuuleminen toteutetaan Suomen osalta osana käynnistyvää hankkeen arviointiselostusvaiheen kuulemista.

Yhteys Suomen ja Ruotsin välille toteutetaan Suomen osalta kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan Pyhänselän ja Keminmaan sähköasemien välinen osuus ja tämän jälkeen osuus Keminmaalta Ruotsin rajalle. Pyhänselän ja Keminmaan välisen osuuden YVA-menettely päättyi alkuvuodesta 2019.

Keminmaan ja Tornionjoen välisen 400 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 48 kilometriä, josta noin 4 kilometriä on uutta johtokäytävää. Hanke sijoittuu Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueelle. Lähtökohtana hankkeessa on nykyisten voimajohtoreittien mahdollisimman suuri hyödyntäminen.

Fingrid ja Svenska krafnät tekevät päätökset voimajohdon yksityiskohtaisesta jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä jatkosuunnitteluun

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi toukokuussa 2020 Lapin ELY-keskuksen antamaan perusteltuun päätelmään ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhteysviranomainen katsoo, että arvioinnin ja saadun palautteen perusteella hanke voidaan katsoa toteuttamiskelpoiseksi, kunhan arvioinnissa ja päätelmässä esitetyt lieventämiskeinot ja tarkentavat suunnitelmat otetaan huomioon. Fingrid jatkaa hankkeen jatkosuunnittelua yhteysviranomaisen antaman perustellun päätelmän pohjalta. 

Suomen YVA-menettelyn sekä Ruotsin puolella tässä vaiheessa tehtyjen ympäristöselvitysten ja kuulemisten tulosten perusteella Fingrid ja Svenska krafnät jatkavat hankkeen suunnittelua Tornionjoen ylityksessä pohjoisemmalla, nykyisen 400 kV voimajohdon rinnalle sijoittuvalla reitillä.

Hankkeen yleissuunnittelu on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2020. Fingrid ja Svenska krafnät tekevät päätökset voimajohdon rakentamisesta myöhemmin erikseen. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta. Fingridin ja Svenska kraftnätin yhteisenä tavoitteena on saada uusi rajayhteys käyttöön vuoden 2025 loppuun mennessä.

fi_horizontal_cef_logo.jpg

 

 

 

Lisätietoja

Mika Penttilä

Yksikön päällikkö
puh. 030 395 5230 

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173