;

Verkkosäännöt

Verkkosäännöt ovat osa Euroopan energiapolitiikan työkalupakkia.

Verkkosäännöt liittyvät heinäkuussa 2009 voimaan tulleen EU:n kolmannen energiapaketin tavoitteeseen eurooppalaisista sähkön sisämarkkinoista. Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisiä toimijoita ovat Euroopan komissio, energia-alan valvontaviranomaiset yhteistyövirastonsa ACER:n kautta sekä eurooppalaiset kantaverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä ENTSO-E:n kautta. Verkkosääntöjen valmisteluprosessin eri vaiheissa kuullaan laajasti energia-alan eri sidosryhmien näkemyksiä.

Valmistelun alkuvaiheessa Euroopan Komissio pyytää ACER:a laatimaan kuuden kuukauden määräajassa puiteohjeen, joka määrittelee verkkosäännön tavoitteet periaatteellisella tasolla.

Kuulemisen päätyttyä ACER arvioi kolmen kuukauden määräajassa, toteuttaako verkkosääntö puiteohjeessa asetetut tavoitteet. Arvioinnin päätyttyä ACER voi joko suositella komissiolle verkkosäännön hyväksymistä tai palauttaa verkkosäännön ENTSO-E:lle muokattavaksi.Jälkimmäisessä tapauksessa muutosten tekemiselle ei ole määritelty tarkkaa aikarajaa.

ACER:n tarkistuksen läpäisseet verkkosäännöt etenevät komitologiamenettelyyn, jossa Euroopan komission, Euroopan neuvoston sekä Euroopan parlamentin on löydettävä yhteisymmärrys käsiteltävästä asiasta. Komitologiamenettelyssä hyväksytyt verkkosäännöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin niistä tulee jäsenvaltioissa suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Puiteohjelman laatimisen jälkeen ENTSO-E saa komissiolta tehtäväksi laatia yhden vuoden määräajassa verkkosäännön, joka toteuttaa puiteohjeen tavoitteet. Verkkosäännöstä järjestetään sidosryhmien julkinen kuuleminen. Kuulemiseen on varattava aikaa kaksi kuukautta.

Kolmanteen pakettiin kuuluvaa sähkömarkkinalainsäädäntöä ovat
- direktiivi sähkön sisämarkkinoista (2009/72/EC)
- asetus Euroopan energia-alan valvontaviranomaisten yhteistyöorganisaatiosta (713/2009)
- asetus sähkön rajakaupasta (714/2009)

Verkkosäännöt ovat asetuksen 714/2009 alaista lainsäädäntöä.

Lainsäädännölliseltä statukseltaan verkkosäännöt ovat eurooppalaisia asetuksia eli ne ovat EU:n jäsenvaltioissa suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eurooppalaisena lainsäädäntönä verkkosäännöt menevät ristiriitatilanteissa hierarkiassa kansallisen lainsäädännön edelle. Verkkosääntöjen käyttöönotosta vastaavat jäsenvaltiot.

Verkkosäännöt jaetaan kolmeen ryhmään: liityntöjä, verkon käyttöä sekä markkinoita koskeviin verkkosääntöihin.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on ottaa verkkosäännöt käyttöön ja varmistaa kansallisen lainsäädännön yhdenmukaisuus verkkosääntöjen kanssa.