;

Verkkosäännöt

Verkkosäännöt ovat osa Euroopan energiapolitiikan työkalupakkia.

Verkkosäännöt liittyvät EU:n tavoitteeseen eurooppalaisista sähkön sisämarkkinoista. Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisiä toimijoita ovat Euroopan komissio, energia-alan valvontaviranomaiset yhteistyövirastonsa ACER:n kautta, eurooppalaiset kantaverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä ENTSO-E:n kautta ja eurooppalaiset jakeluverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä EU DSO Entity:n kautta. Verkkosääntöjen valmisteluprosessin eri vaiheissa kuullaan laajasti energia-alan eri sidosryhmien näkemyksiä.

Valmistelun alkuvaiheessa Euroopan Komissio pyytää ACER:a laatimaan kuuden kuukauden määräajassa puiteohjeen, joka määrittelee verkkosäännön tavoitteet periaatteellisella tasolla. Valmistelun yksityiskohdista sekä niiden muuttamisesta säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleenlaaditussa asetuksessa (EU) 2019/943 sähkön sisämarkkinoista. 

Verkkosäännöt hyväksytään komitologiamenettelyssä, jossa Euroopan komission, Euroopan neuvoston sekä Euroopan parlamentin on löydettävä yhteisymmärrys käsiteltävästä asiasta. Komitologiamenettelyssä hyväksytyt verkkosäännöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin niistä tulee jäsenvaltioissa suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Lainsäädännölliseltä statukseltaan verkkosäännöt ovat eurooppalaisia asetuksia eli ne ovat EU:n jäsenvaltioissa suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eurooppalaisena lainsäädäntönä verkkosäännöt menevät ristiriitatilanteissa hierarkiassa kansallisen lainsäädännön edelle. Verkkosääntöjen käyttöönotosta vastaavat jäsenvaltiot.

Verkkosäännöt jaetaan kolmeen ryhmään: liityntöjä, verkon käyttöä sekä markkinoita koskeviin verkkosääntöihin.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on ottaa verkkosäännöt käyttöön ja varmistaa kansallisen lainsäädännön yhdenmukaisuus verkkosääntöjen kanssa.