;

Pyhänselkä – Nuojua 400+110 kV voimajohdon YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala

Fingrid suunnittelee valtakunnalliseen sähkönsiirron kantaverkkoon uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. 

Hankkeen ympäristövaikutukset ja mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla, mistä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä. Nyt voimajohtohankkeen rakentamisen suunnittelu jatkuu siten, että Muhoksen Kapustasuon ja Vaalan Askolanniemen välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen voimajohdon länsipuolelle.


Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Lähtökohtana on yhteispylväsrakenne ja nykyisten voimajohtoreittien hyödyntäminen.  

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi syyskuussa 2017, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui. Pyhänselän sähköaseman ja Kapustasuon välillä voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, niiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä. Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välillä tarkasteltiin sekä nykyisen voimajohdon itäpuolelle että länsipuolelle sijoittuvia reittivaihtoehtoja, joiden pituus on noin 37 kilometriä. Lisäksi nykyinen noin kahden kilometrin pituinen voimajohtoliityntä Utasen sähköasemalle korvataan uudella nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle rakennettavalla 2x110 kilovoltin voimajohdolla.

Huhtikuussa 2018 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Yhteysviranomaisena toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä merkittävistä ympäristövaikutuksista elokuussa 2018 ja totesi voimajohtohankkeen toteuttamiskelpoiseksi, kun vaikutusten lieventämiskeinot otetaan huomioon. Myös arkeologiset kaivaukset Vaalan Talliniemessä valmistuivat kesän aikana.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä rakentamisen suunnitteluun

Nyt Fingrid on valinnut ympäristötiedon ja maanomistaja- ja sidosryhmäpalautteen avulla jatkosuunnitteluun Muhoksen Kapustasuon ja Vaalan Askolanniemen välillä nykyisen voimajohdon länsipuolelle sijoittuvan voimajohtoreitin (YVA-menettelyn vaihtoehto B2). Ihmisille ja asutukselle aiheutuu vähemmän haitallisia vaikutuksia, kun uusi voimajohto rakennetaan tällä osuudella nykyisen länsipuolelle. Myös luonnonympäristöä heikentävät vaikutukset ovat lievemmät. Vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi myös Kustunojan ja Lohiojan arvokkailla luontokohteilla sekä luonnon monimuotoisuudelle kokonaisuutena.

Pohjoisempana Muhoksen Pyhänselän sähköaseman ja Kapustasuon välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen itäpuolelle. Nykyinen voimajohtoliityntä Utasen sähköasemalle korvataan uudella liitynnällä nykyisten voimajohtojen pohjoispuolelle.

Seuraavaksi käynnistyvä jatkosuunnittelu alkaa rakentamisen maastotutkimuksilla. Niiden avulla tehdään johtoreitin tarkennukset ja suunnitellaan pylväspaikat sekä voimajohtorakenteet. Suunnittelun aikana Fingrid on yhteydessä maanomistajiin. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2020–2021.

Lisätietoja

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178