;

Olkijärvi - Raahe

Ympäristöselvitys
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys
Sijainti: Raahe, Siikajoki
Pituus: 21 km

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Fingrid suunnittelee uuden 21 kilometrin pituisen 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Olkijärven ja Raahen sähköaseman välille. Uusi voimajohto rakennetaan pääosin nykyisen voimajohdon rinnalle. Voimajohtoalue levenee pääasiallisesti noin 20–24 metriä reittiosuudesta riippuen ja rakennusrajat päivitetään johtoalueen ulkoreunaan. Pienellä osalla reittiä uusi voimajohto sijoitetaan nykyisen voimajohdon paikalle ja johtoalue pysyy pääasiallisesti ennallaan. Pylvästyypin perusratkaisuna käytetään teräsrakenteista harustettua portaalipylvästä, mutta osalla matkaa hyödynnetään vapaasti seisovaa pylvästä voimajohtoa ympäröivän tiiviin rakennuskannan vuoksi (poikkileikkausvälit f-g ja d-f). Lisäksi osalla matkaa tarkastellaan kahta (poikkileikkausvälit D-E/E-F ja D-F) ja osalla kolmea (poikkileikkausväli F-G) vaihtoehtoista teknistä ratkaisua. Lopulliset toteutustavat näiden ratkaisujen välillä määräytyvät yleissuunnittelussa, kun asiakkaiden investointisuunnitelmat ja mahdollisuudet sähkönsiirron keskeytyksiin tarkentuvat.

Uuden voimajohdon tarkoituksena on korvata Raahen ja Siikajoen sähköasemien välinen voimajohto, joka edellyttää kuntoperusteista uusintaa sekä kasvattaa voimajohdon siirtokapasiteettia. Siikajoen ja Olkijärven välinen johto-osuus on kuitenkin rakenteilla osana erillistä hanketta, eikä sisälly tämän hankkeen laajuuteen.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asutukseen, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan tunnistetuista huomionarvoisista kohteista erilliset ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymisessä.

Ympäristöselvityksen valmistumisen jälkeen hanke etenee yleissuunnitteluun, jonka aikana suoritetaan myös maastotutkimuksia. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 aikana.

Lisätietoja

Iisa Hyypiä
suunnittelija, ympäristö
puh. 030 395 5128

Tiina Koivunen
erikoisasiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 5356