;

Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q1 2024

Kantaverkon suunnittelussa käytettävien sähkön tuotanto- ja kulutusennusteiden iso kuva on ennallaan: Suomen mahdollisuudet menestyä energiamurroksessa ovat erittäin lupaavat. Fingridin sähkön tuottajilta ja sähköintensiiviseltä teollisuudelta saamat liityntäkyselyt ovat edelleen jatkaneet kasvuaan. Investointien mahdollistaminen edellyttää merkittävää kantaverkon rakentamista ja kehittämistä.

Luotettavat sähköverkot ovat yksi tärkeimmistä kansallisista kilpailukykytekijöistä puhdasta energiaa tarvitsevissa teolli­sissa hankkeissa. Siksi pitkän tähtäimen kantaverkkosuun­nittelussa tulee varautua korkeidenkin sähkön kulutuksen ja tuotannon potentiaalien toteutumiseen. Fingrid varautuu tuotannon ja kulutuksen merkittävään, noin 50 terawattitunnin kasvuun vuoteen 2030 mennessä. Esitetyt ennusteet kuvastavat kantaverkon suunnittelussa käytössä olevaa perusskenaariota, ja niiden toteutumiseen liittyy useita epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijät voivat vaikuttaa tuotanto­ ja kulutushankkeiden toteutusaikataului­hin sekä yleisesti muutoksen nopeuteen ja suuntaan.

Puhdas, edullinen ja toimitusvarma sähkö on Suomen keskeinen kilpailuetu. Sähkön tuotannon kasvu perustuu edulliseen tuuli- ja aurinkovoimaan ja erityisesti maatuulivoimaan. Vaihtelevan tuotannon kasvu korostaa tarvetta kysyntäjouston, energian varastoinnin, säätövoiman sekä rajasiirtokapasiteetin kustannustehokkaalle kasvulle

Ennuste perustuu Fingridin saamiin tuotannon ja kulutuksen liityntäkyselyihin sekä sähkömarkkinamallinnuksen tuloksiin. Siinä huomioidaan kasvava puhtaan sähkön ja säh­köstä tuotettujen tuotteiden tarve Euroopassa sekä Suomen erinomaiset mahdollisuudet olla kilpailukykyinen tuottaja näille tuotteille. Ennuste on luotu siten, että se on kantaverkon suunnittelun ja sähköjärjestelmän kannalta haastava, mutta kuitenkin realistinen. Ennuste ohjaa Fingridiä ratkomaan en­nakoivasti sähköjärjestelmän murrokseen liittyviä haasteita sekä löytämään ratkaisuja, joilla yhtiö voi osaltaan mah­dollistaa Suomeen sijoittuvat puhtaaseen sähköön liittyvät investoinnit.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät -raportti sekä raportin data on tämän sivun liitteenä.

Kehitysnäkymät_kansi.JPG

Lisätietoja aiheesta

Mikko Heikkilä

päällikkö, strateginen verkkosuunnittelu
puh. 030 395 5113

Risto Kuusi
vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 4122

Anna palautetta raportista:
strateginen.verkkosuunnittelu
@fingrid.fi