;

Suomen sähköjärjestelmä

Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, suurjänniteisistä jakeluverkoista ja jakeluverkoista ja sähkön kuluttajista. Suomi on osa pohjoismaista synkronialuetta Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan kanssa. Suomi on myös yhteydessä Viroon tasasähköyhteyksillä.

Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty tasasähköyhteyksillä myös Keski-Euroopan järjestelmään. Fingrid on mukana eurooppalaisessa kantaverkkoyhtiöiden keskusjärjestössä ENTSO-E:ssa.  

Kantaverkko

Fingrid vastaa Suomen kantaverkon toimivuudesta ja ylläpidosta. Kantaverkolla tarkoitetaan suurjännitteistä silmukoitua runkoverkkoa, johon on liitetty suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä jakeluverkot. Suomen kantaverkkoon kuuluu noin 14 500 km voimajohtoa ja yli 120 sähköasemaa (2023):

  • 5 400 km 400 kV voimajohtoja (kV = kilovoltti = 1 000 volttia)
  • 1 000 km 220 kV voimajohtoja
  • 7 600 km 110 kV voimajohtoja
  • 320 km HVDC-kaapeleita (omistus ja hallinnointi yhdessä vastapuolen kanssa)
  • yli 120 sähköasemaa

 

Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja kuluttajia mahdollistamalla näiden välisen kaupan valtakunnallisella ja valtakunnan rajat ylittävällä tasolla. Valtaosa suomessa kulutetusta sähköstä siirretään kantaverkon kautta

Fingridin vastuulla ovat kantaverkon valvonta, käytön suunnittelu, tasepalvelu, verkon ylläpito, rakentaminen ja kehittäminen sekä sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen.

Vuodenajat voimajohdoilla
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Jakeluverkot

Jakeluverkot liittyvät Fingridin kantaverkkoon tyypillisesti 110 kilovoltin verkon kautta ja siirtävät sähköä alueellisesti 110 kilovoltin johdoilla. Jakeluverkot operoivat säteittäisenä 0.4 - 110 kV:n jännitetasoilla. Kotitaloudet ovat liitettyinä jakeluverkkoihin, kun taas teollisuus, kauppa, palvelut ja muu kulutus (esim. maatalous) liittyvät joko kanta- tai jakeluverkkoihin tapauksesta riippuen. Lisää tietoa Suomen sähkönjakelusta ja -siirrosta löydät täältä.

Vastuu sähköjärjestelmästä

Järjestelmävastaava kantaverkonhaltijana Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta. Fingrid huolehtii valtakunnalliseen tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä ja valtakunnallisesta taseselvityksestä tarkoituksenmukaisella ja sähkömarkkinoiden osapuolten kannalta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla (järjestelmävastuu).

Osana järjestelmävastuuta Fingrid vastaa koko ajan käynnissä olevasta sähköntuotannon ja -kulutuksen välisen hetkellisen tasapainon ylläpitämisestä vastuualueellaan (valtakunnallinen tasevastuu) sekä vastuualueensa sähkötaseen ja vastuualueensa tasevastaavien sähkötaseiden selvittämisestä (valtakunnallinen taseselvitys).

Fingridin tehtävänä on käyttää voimajärjestelmää teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Seuraava kuva kertoo vastuunjaon Fingridin, tasevastaavien, voimajärjestelmään liittyneiden tuottajien ja kuluttajien sekä alue- ja jakeluverkon haltijoiden välillä.

 

Osapuoli
Verkon käyttö
Tasehallinta
Fingridin kantaverkkokeskus
Kantaverkon
- järjestelmävastuun hoito
- verkon käyttö ja valvonta
- häiriöiden hallinta
- siirtokeskeytysten suunnittelu ja koordinointi
- kytkentöjen johtaminen
- sähkömarkkinoihin vaikuttavista tapahtumista tiedottaminen
- sähkömarkkinainformaation välittäminen, ml. siirtokapasiteettien julkaisu.
- Suomen tehotasapainon hallinta
- Reservien hallinta
- Fingridin verkon häviöihin kuluvan sähkön hankinta.
Fingridin aluetoimipaikat 
Kantaverkon
- siirtokeskeytystarpeiden koordinointi
- siirtokeskeytysten suunnittelu
- asemalaitteiden ja voimajohtojen kunnonhallinta.
 
Palvelutoimittajat
Sopimuksen mukaisesti
- kantaverkon paikalliskäyttö
- kunnossapito- ja korjaustyöt.
 
Tasevastaavat
 
- Oman tuotanto- ja kulutustaseen hallinta
- Säätösähkömarkkinoille osallistuminen.
Reservinhaltijat
 
- Reservimarkkinoille osallistuminen
- Sovittujen reservien ylläpito.
Suurjännitteinen jakeluverkko
Alue- tai jakeluverkon
- verkon käyttö ja valvonta
- häiriöiden hallinta
- siirtokeskeytysten suunnittelu ja koordinointi
- kytkentöjen johtaminen.
- Kuormien irtikytkentä Fingridin pyynnöstä vakavissa häiriöissä ja sähköpulatilanteissa.

 

Fingridin kantaverkkokeskuksessa kantaverkkoa valvotaan ympärivuorokautisesti.