;

Sähköntuotannon ja -kulutuksen CO2-päästöarviot

 

Avoin data

 

Suomen sähköjärjestelmän reaaliaikainen CO2-päästöarvion laskenta perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin tuotanto- ja tuonti-/vientitietoihin sekä määritettyihin päästökertoimiin.

Kotimaisen sähköntuotannon päästökertoimina on käytetty tuotantomuotokohtaisia keskiarvopäästöjä, jotka ovat määritelty yhdessä Tilastokeskuksen ja Energiateollisuus ry:n kanssa. Laskennassa käytettyinä tuotantomuotoina ovat vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoima, yhteistuotannot (kaukolämpö ja teollisuus) sekä muu tuotanto ja tehoreservi. Jokaiselle tuotantomuodolle sekä sähköntuonnille on määritelty oma CO2-päästökerroin, joiden avulla arvioidaan niin Suomen sähköntuotannon kuin Suomessa kulutetun sähkön tuottamisesta aiheutuneet CO2-päästöt. Laskenta ei ota huomioon tuotantolaitosten ja infrastruktuurin elinkaareen liittyviä kasvihuonekaasuja eikä muita ympäristövaikutuksia. Lisäksi EU:n päästökauppaa tai alkuperätakuita ei ole huomioitu laskennassa.

Vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoima  määritellään laskennassa päästöttömäksi. Yhteistuotannon päästöjen arvioinnissa käytetyt päästökertoimet ovat arvioitu Tilastokeskuksen sähkön- ja lämmöntuotannon tilastoista. Yhteistuotantolaitoksissa tapahtuvan erillistuotannon päästöt on sisällytetty yhteistuotannon päästökertoimiin tuotantomuotojen energiamäärien suhteessa. Taulukko 1. esittää laskelmassa käytetyt tuotantomuotokohtaiset päästökertoimet.

Sähköntuonnin päästökertoimet on määritelty maakohtaisesti ja ne ovat historialliseen tuotantoon perustuvia vakiokertoimia, jotka päivitetään kerran vuodessa. Kertoimet perustuvat kansainvälisen energiajärjestö IEA:n ilmoittamiin päästökertoimiin. IEA on määritellyt maakohtaiset päästökertoimet Ruotsille, Norjalle, Venäjälle ja Virolle. Sähkön tuonnissa otetaan huomioon vain tuontimaan sähköntuotannon päästökerroin. Määritelmässä tuonti lisää Suomessa kulutettuun sähköön liittyviä päästöjä. Sähkön vientiin liittyviä päästöjä laskettaessa huomioidaan niin Suomen sähköntuotanto kuin Suomeen naapurimaista tuotu sähkö. Määritelmässä vienti vähentää Suomessa kulutettuun sähköön liittyviä päästöjä.

Suomen sähköntuotannon päästöt saadaan laskemalla yhteen jokaisen tuotantomuodon päästökertoimen ja tuotantomäärän tulo, ja jakamalla tämä summa Suomen kokonaissähköntuotannolla (kaava I). Suomessa kulutetun sähkön päästöt lasketaan huomioimalla niin Suomen sähköntuotanto, sähkön tuonti Suomeen kuin myös sähkön vienti Suomesta muihin maihin (kaava II).

Sähköntuotannon CO2-päästöt ovat osa EU:n päästökauppaa. Tarkempaa tilastoa kasvihuonekaasujen määrästä Suomessa julkaisee muun muassa Tilastokeskus ja Energiavirasto. Taulukkoon 2 on koottu Tilastokeskuksen vuosikeskiarvot sähköntuotannon päästöille varmennettuina sekä Fingridin vastaavat laskelmat sähköntuotannolle ja -kulutukselle reaaliaikapäästöarvioiden perusteella. Reaaliaikapäästöjen laskemiseen on useita eri tapoja. Otamme mielellämme vastaan kehitysideoita Fingridin CO2-arvion kehittämiseksi. Kaikki laskennassa käytettävät tuotantotiedot ovat saatavilla Fingridin Avoin Data -palvelun kautta.

Taulukko 1.

Kertoimia päivitetty

Päästökertoimet (gCO2/kWh)

 

 

 

 

 

Vesivoima

Ydinvoima

Tuulivoima

Aurinkovoima

Kaukolämpö CHP*

Teollisuuden CHP*

Muu tuotanto**

Tehoreservi (poistunut käytöstä 2022 jälkeen)

3.7.2019

0

0

0

0

330

170

100

877

3.4.2020

0

0

0

0

340

180

114

814

3.6.2021

0

0

0

0

300

130

87

721

3.5.2022

0

0

0

0

280

140

68

810

16.1.2023

0

0

0

0

280

140

68/810

810

29.3.2023

0

0

0

0

279

144

75/902

902

8.3.2024

0

0

0

0

281

138

66/809

809


Lähde: Tilastokeskus

*Laskettu käyttäen Tilastokeskuksen sähköntuotantotilastoa (Energia: 12.3.2.3 ja 3.4.2)

**150 MW ja sen ylittävälle tuotannolle käytetään tilastokeskuksen sähköntuotantotilaston (Energia: 12.3.2.3) ominaishiilidioksidipäästöarvoa sähkön erillistuotannolle. 

 

Taulukko 2. Suomen sähköjärjestelmän päästökertoimet vuositasolla (keskiarvo)

Vuosi Suomen sähköntuotannon päästökerroin (gCO2/kWh) Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin (gCO2/kWh)
Keskiarvon laskentatapa Tilastokeskus (Volyymipainotettu)* Volyymipainotettu*** Aritmeettinen Volyymipainotettu***  Aritmeettinen
2018 114 104 101 120 119
2019 87 91 87 104 101
2020 68 76 74 73 72
2021 75 75 71 94 91
2022 66 57 55 63 60
2023 Ei vielä julkaistu 40 38 38 36

 

***Fingrid on siirtynyt käyttämään volyymipainotettua vuosikeskiarvoa vuosiraportoinnissaan 2023 alkaen aiemmin raportoidun aritmeettisen vuosikeskiarvon sijaan. Volyymipainotetut vuosikeskiarvot on laskettu ja lisätty taulukkoon takautuvasti aiemmille vuosille. Vuosikeskiarvojen laskennassa on painotettu Suomen hetkellisiä kokonaiskulutuksen tai -tuotannon arvoja vastaavien päästökerrointen hetkellisiin arvoihin.

Kaava I. Suomen sähköntuotannon päästökerroin

CO2_1a.JPG


Kaava II. Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin

imagekc5hq.png

Lisätietoja aiheesta

Visa Simola 
asiantuntija
puh. 040 523 1103