;

Länsisalmi–Vuosaari 400 kV -voimajohdon YVA-menettely

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Päättyneet YVA-menettelyt

400 kV Länsisalmi–Vuosaari -voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt Uudenmaan ympäristökeskuksen annettua lausuntonsa laaditusta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Lausunnossa suositellut lisäselvitykset lintujen törmäysriskin muutoksesta avojohdon osalta ja molempien vaihtoehtojen rakentamisen edellytyksistä paineellisen pohjaveden alueella ovat myös valmistuneet. Hankevastaavat ovat valinneet jatkosuunnitteluun avojohtovaihtoehdon A.

Hankkeen suunnittelua jatketaan yleissuunnittelulla. Hanketta jatkossa hoitava Fingrid Oyj hakee johtoreitin maastotutkimuksia varten tutkimuslupaa lääninhallitukselta.

Ennen hankkeen toteuttamista Fingrid hakee voimajohdolle Energiamarkkinavirastolta sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa. Yleissuunnittelun valmistuttua Fingrid hakee valtioneuvostolta lunastuslupaa, jonka jälkeen alkaa lunastusmenettely.

Fingrid arvioi luvitusvaiheen kestävän pari vuotta ja varsinaisen rakentamisen ajoittuvan tämän vuosikymmenen puoliväliin.