;

Petäjäskoski-Nuojuankangas

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Suunnittelu
Sijainti: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Pituus: noin. 210 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 100 kV voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan välille. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet ja hanke on tällä hetkellä rakentamisvaihetta edeltävässä yleissuunnittelussa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on yli 210 kilometriä ja se sijoittuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nyt rakenteilla olevat kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen sekä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2022–2023. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2024–2027.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden lieventämisen mahdollisuudet selvitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä.

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui marraskuussa 2020 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se oli suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 1.12.–31.12.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot, ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa tammikuussa 2021.

Syyskuussa 2021 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Saadun palautteen perusteella voimajohtoreitteihin oli tehty muutoksia ja lisäyksiä ympäristövaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville 6.10.-19.11.2021. Arviointiselostusta esiteltiin YVA-ohjelmavaiheen lailla kaikille avoimessa sähköisessä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus tallennettiin ja se oli mahdollista katsoa myös myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana kahden viikon ajan. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä tammikuussa 2022.

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet helmikuussa 2022. Runkauksen luonnonpuisto kierretään läntisen vaihtoehdon mukaisesti Runkausvaaran pohjoispuolella ja kuntarajalla Tervola-Simo. Simon Tainijoella jatkosuunnitteluun etenee Siirtolan yksityismaiden luonnonsuojelualueen reunaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuva reitti. Simon ja Iin rajalla kierretään soidensuojelusuojelualue Rimpijärvi-Uusijärvi ja Natura-alue.

Iin Tuomelassa vähennetään asutukselle aiheutuvia vaikutuksia YVAn aikana muodostetun itäisen kiertovaihtoehdon mukaisesti. Iin Hervan ja Oulun Arkalan välillä uusi voimajohto rakennetaan läntisen päävaihtoehdon mukaisesti, jolloin se sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti Suomen ja Ruotsin välille rakennettavan, Aurora Line -nimellä tunnetun sähkönsiirtoyhteyden rinnalle (osuus Viitajärvi-Pyhänselkä). Röytänniemeltä Oulun Arkalaan voimajohto jatkaa uudessa maastokäytävässä Arkalan läntisimmän vaihtoehdon mukaisesti.

Etelämpänä Oulun Arkalan ja Vaalan Nuojuankankaan välillä asutukselle ja maisemalle aiheutuvia vaikutuksia lievennetään YVA-menettelyn aikana muodostetun Nuorittajoen läntisen vaihtoehdon mukaisesti. Isokankaansuon vaihtoehdoista jatkosuunnitteluun etenee itäinen pääosin suoalueille sijoittuva johtoreitti. Utajärven Pehkeensuolla uutta voimajohtoa suunnitellaan turvetuotantoalueelle. Heposuolla suunnittelu jatkuu etäämmäs Naamanjoesta sijoittuvalla itäisellä vaihtoehdolla, joka myös muodostettiin YVA-menettelyn aikana.

Yhteystiedot

Yleissuunnittelu

Antti Linna

projektipäällikkö 
puh. +358303955168