;

Alajärvi-Hikiä

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Suunnittelu
Sijainti: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme
Pituus: noin 272-276 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Alajärven ja Hausjärven Hikiän välille. Suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Hankkeen ympäristövaikutukset ja niiden lieventämisen mahdollisuudet selvitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, josta Keski-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet ja hanke siirtyy seuraavaksi rakentamisvaihetta edeltävään yleissuunnitteluun.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Alajärven ja Hikiän (Hausjärvi) sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 272-276 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Soini, Saarijärvi, Ähtäri, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi.

Uuden 400+110 kilovoltin voimajohdon suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin purettavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maastokäytävään. Toivilan ja Hikiän välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat 110 kilovoltin kantaverkon voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 100 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilovoltin voimajohtojen väliorteen.

Nykyisten voimajohtojen reitiltä poiketaan ihmisille ja luonnolle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi tai johtoreitin varrella olevien sähköasemien kiertämiseksi. Jämsän ja Toivilan välisellä lyhyellä osuudella uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voimajohtojen rinnalle.

Alajärven ja Hikiän välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Hankkeella pystytään myös säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2024–2025. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui helmikuussa 2022 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 28.2.2022–30.3.2022. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa vajaat kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle toukokuussa 2022.

Marraskuussa 2022 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen koottiin tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin oli tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus kuulutti arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville 5.12.2022 – 3.2.2023. Arviointiselostusta esiteltiin YVA-ohjelmavaiheen lailla kaikille avoimessa sähköisessä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus tallennettiin ja se oli mahdollista katsoa myös jälkikäteen. Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä maaliskuussa 2023.

Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevät vaihtoehtoiset reittiosuudet toukokuussa 2023. Alajärven ja Petäjäveden välisellä osuudella kierretään Soinin Marjoperän asutus. Multian Vilhusenmäellä suunnittelu jatkuu luonnonsuojelualueen ja Natura-alueen huomioimiseksi keskimmäisen reittivaihtoehdon mukaisesti, jotta levenevä voimajohtoalue siirtyy luontoarvokohteiden ulkopuolelle. Keuruun ja Petäjäveden rajalla Pengerjoella voimajohtoreitti säilyy Natura-alueella, ja harjumetsät huomioidaan voimajohtokunnossapidon kasvustonkäsittelyssä. Petäjäveden sähköasema kierretään asutukselle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi kauempaa lännestä.

Petäjäveden ja Jämsän sähköasemien välillä on nykyisin kaksi voimajohtoa, joista toisen johtoaluetta uuden voimajohdon rakentamisessa hyödynnetään kokonaisvaikutusten lieventämiseksi. Hallinmäen Natura-alueen kohdalla selvitetään mahdollisuutta jatkaa suunnittelua Itäaho/Rajasuon itäisen vaihtoehdon mukaisesti leventämällä nykyisen voimajohdon jo muuttamaa johtoaluetta nykyisestä noin kahdeksan metriä. Näin maastoon ei tarvittaisi kokonaan uutta ja nykyisestä erillistä metsän poistoa edellyttävää käytävää, eikä asutusta jäisi kahden voimajohdon väliin. Jämsän Lamminsaaressa suunnittelua jatketaan ensisijaisesti nykyiseen voimajohtoreittiin tukeutuvalla itäisellä vaihtoehdolla, mutta myös läntisellä uuden maaston kierrolla, koska uuden pylvään mahtuminen itäisen reitin saareen on epävarmaa. Jämsän Mutkalassa voimajohdot toteutetaan siten, että säilytetään nykyinen asutuksen ja voimajohtojen välinen etäisyys, eikä nykyistä tietä tarvitse siirtää. Jämsän Palovuoressa suunnittelu jatkuu YVA-menettelyn aikana saatu palaute huomioiden nykyisten voimajohtojen sijaintiin tukeutuvalla itäisellä reitillä. Myös Jämsän Niinimäellä jatkosuunnitteluun etenee ihmisille ja luonnolle aiheutuvien kokonaisvaikutusten perusteella itäinen, nykyisen voimajohdon aluetta hyödyntävä reitti.

Toivilan ja Hikiän välillä uusitaan molemmat nykyiset kantaverkon voimajohdot 400 ja 100 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi. Niiden reitiltä poiketaan ympäristövaikutusten lieventämiseksi Jämsän raviradan läntiselle kierrolle, Riuttavuoren itäiselle kierrolle ja Porvari-Laurilan itäiselle kierrolle. Jämsän ja Kuhmoisten rajalla Kurjennorossa suunnittelu jatkuu nykyisten voimajohtojen sijaintiin tukeutuen läntisellä vaihtoehdolla, joka koettiin myönteisemmäksi myös YVA-menettelyn palautteessa. Hämeenlinnan Karhunsillan alueella uudet voimajohdot suunnitellaan rinnakkaisena itäisenä kiertona. Soilassa vähennetään vaikutuksia asutukselle itäisen vaihtoehdon mukaisesti. Heimonharjulla suunnittelu jatkuu nykyisten voimajohtojen jo muuttamaa aluetta hyödyntävällä läntisellä reitillä, jota on tarkistettu asutuksen huomioimiseksi.

Yleissuunnittelu

Voimajohdon yleissuunnittelu on jaettu kolmeen osaprojektiin; Alajärvi – Petäjävesi, Petäjävesi – Toivila ja Toivila – Hikiä.

Uusien voimajohtojen yleissuunnittelu käynnistynyt ja siitä vastaa Alajärvi – Petäjävesi osuuden osalta Enersense Oy ja Petäjävesi – Toivila osuuden osalta TLT-Building Oy. Toivila – Hikiä suunnittelukonsultin valinta tapahtuu alkuvuodesta 2024.

Yleissuunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut, uudet pylväspaikat merkitään maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväspaikkojen kohdalta. Maastotyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2024 ja päättyvät vuoden 2025 loppuun mennessä. Yleissuunnittelu valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2025.

Yhteystiedot

Yleissuunnittelu

Alajärvi – Petäjävesi

Rami Isomäki

Projektipäällikkö

puh. +358303955103

Konsultti Enersense Oy

Yhdyshenkilö Riikka Hirvelä, puh. 0407311611

 

Petäjävesi – Toivila (Jämsä)

Hannu Kuikka, Fingrid Oyj

vanhempi projektipäällikkö

puh. +358303955216


Konsultti TLT Building Oy

Yhdyshenkilö Jari Sinisalo, puh. 040 713 1804

 

Toivila (Jämsä) – Hikiä (Hausjärvi)

Rami Isomäki

Projektipäällikkö

puh. +358303955103