;
26.10.2021 14.19
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingrid on valinnut reitin Järvilinja-voimajohdolle Vaalasta Joroisille

Energiamurroksessa tärkeän uuden Järvilinja-voimajohdon reitti Vaalasta Joroisiin on valittu. Fingrid hyödynsi pitkän voimajohtohankkeen päätöksenteossa ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelyn tuottamaa tietoa ja sidosryhmiltä vuorovaikutuksessa saatua palautetta.

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa Vaalan ja Joroisten välille niin sanotun Järvilinjan vahvistamiseksi. Lähes 300 kilometrin mittainen voimajohtoyhteys sijoittuu Vaalan, Kajaanin, Sonkajärven, Vieremän, Iisalmen, Lapinlahden, Siilinjärven, Kuopion, Suonenjoen, Leppävirran, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueelle. Uutta voimajohtoa suunnitellaan pääsääntöisesti nykyisten voimajohtojen rinnalle tai reitin pohjoisimmassa osassa niiden paikalle. Vahvistetun Järvilinjan avulla vastataan sähkönsiirron tarpeen kasvuun ja varmistetaan samalla kantaverkon korkea käyttövarmuus. Näin uusiutuvalla energiantuotannolla voidaan korvata Etelä-Suomen fossiilista tuotantoa ja vastata yhteiskunnan lisääntyvään sähkönkulutuksen tarpeeseen. Hanke edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta.

Uuden voimajohdon vaikutukset ihmisille ja ympäristölle on selvitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2020 - 2021. YVA-menettelyn aikana johtoreitteihin tehtiin palautteen ja uuden tiedon avulla tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätelmä ympäristövaikutuksista saatiin elokuussa 2021, ja nyt Fingrid on ympäristötiedon ja palautteen avulla valinnut vaihtoehtoiset reittiosuudet jatkosuunnitteluun.

Vaalassa kierretään luontovaikutusten lieventämiseksi Natura-alue Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet ja soidensuojelualue. Suojelualueen nykyinen voimajohto siirretään uusiin pylväsrakenteisiin alueen itäpuolelle. Kajaanin Käkilahdessa huomioidaan asutusta kiertämällä se länsipuolelta ja mahdollistamalla nykyisen voimajohdon alueen käyttö muuhun tarkoitukseen. Lapinlahdella suojellaan luonnonarvoja kiertämällä Natura-alue Kanervaharjun metsä ja yksityismaiden luonnonsuojelualue itäpuolelta.

Hankealueen eteläosassa Kuopion ja Joroisten välinen osuus suunnitellaan YVA-ohjelmavaiheen palautteen perusteella muodostetun läntisen reittivaihtoehdon mukaisesti. Haitalliset vaikutukset luonnolle ja ihmisille jäävät kokonaisuutena vähäisemmiksi verrattuna itäiseen reittivaihtoehtoon. Joroisilla joudutaan kuitenkin hakemaan voimajohdon toteuttamiseksi asetusmuutosta, koska johtoreitti sijoittuu noin 35 metrin matkalla Tervaruukinsalon valtionmaiden luonnonsuojelualueen reunaan.

Uuden johdon sijoittumiseen voi tutustua kartalla täällä.

Hankkeen jatkosuunnittelu etenee maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään lopullinen johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2023 - 2026.


Lisätietoja:   
Fingrid Oyj, YVA ja ympäristöasiat vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski p. 030 395 5195
Fingrid Oyj, johtoreitit tekninen asiantuntija Pasi Saari p. 030 395 5178
Fingrid Oyj, yleissuunnittelu projektipäällikkö Tommi Olsson p. 030 395 4151

Hanke Fingridin verkkosivuilla: https://www.fingrid.fi/jarvilinja