;

Ympäristövaikutusten arviointi Petäjäskoski-Nuojuankangas 400+110 kV

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan välille.  Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä. Ympäristövaikutusten arviointiselostus toimitettiin YVA-yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle syyskuussa 2021.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: YVA-menettely
Hankkeen tila: meneillään

 

yva_kartalla1.jpg  

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 210-215 kilometriä ja se sijoittuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle.

Vaihtoehtoisten voimajohtoreittien yhteiset osuudet sijoittuvat Rovaniemen Petäjäskoskelta Iin Hervaan ja Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle. Petäjäskosken sähköaseman läheisyydessä uusi voimajohto sijoittuu nykyisten voimajohtojen eteläpuolelle. Antinkorvalta Tuomelaan uusi voimajohto sijoittuu pääasiassa nykyisen voimajohdon itäpuolelle lukuun ottamatta Runkauksen luonnonpuistoa, joka kierretään länsipuolelta uuteen maastoon sijoittuvassa maastokäytävässä. Etelämpänä Oulun Arkalasta Vaalan Nuojuankankaalle voimajohtoreitillä ei ole vaihtoehtoa ja voimajohto sijoittuu uuteen maastokäytävään.

Iin Hervan ja Oulun Arkalan välillä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista voimajohtoreittiä. Läntisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti jatkosuunnitteluun siirtyneen voimajohdon Viitajärvi-Pyhänselkä rinnalle. Röytänniemeltä Oulun Arkalaan läntinen vaihtoehto sijoittuu uuteen maastokäytävään. Itäisessä vaihtoehdossa uusi voimajohto sijoittuu Hervasta Oulun Arkalaan asti uuteen maastokäytävään, lukuun ottamatta Iijoen ylityskohtaa. Lisäksi tarkasteltavalla voimajohtoreitillä on useita kohtia, joissa voimajohdolle on muodostettu tekniset, vaikutuksia mahdollisesti lieventävät vaihtoehtoreitit. Näillä lyhyillä vaihtoehtoreiteillä on pyritty muun muassa sijoittamaan voimajohtoreitti etäämmälle asutuksesta tai kiertämään suojelualueita.

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nyt rakenteilla olevat kantaverkkoyhteydet eivät tule riittämään kaiken Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Fingrid tekee päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja rakentamisesta YVA-menettelyn jälkeen. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2022–2023. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2024–2027.

Lisätietoa yleisötilaisuudessa

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa valmistui marraskuussa 2020 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 1.12.–31.12.2020. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle tammikuussa 2021.

Syyskuussa 2021 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tulee toimittaa YVA-yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Arviointiselostusta esiteltiin ma 25.10.2021 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tallenne oli katsottavissa tilaisuuden jälkeen 7.11. saakka.

Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-vaiheen voimajohtoreitit. Voimajohtopylväiden paikat selviävät myöhemmin. Tätä kautta annettu palaute tullaan ottamaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet on voinut osoittaa suoraan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.