;
17.2.2022 12.10
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdolle Rovaniemeltä Vaalaan

Fingrid on valinnut reitin Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan väliselle voimajohdolle. Hanke mahdollistaa tuulivoiman liittämistä ja sitä kautta Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä sähkön omavaraisuutta. Jatkosuunnitteluun etenevään voimajohtoreittiin vaikutti ympäristövaikutusten arvioinnin tuottama tieto sekä maanomistajien ja muiden sidosryhmien palaute.

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400 +110 kilovoltin voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan välille. Yli 210 kilometrin mittainen voimajohtoyhteys sijoittuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle. Voimajohtohankkeen toteuttaminen mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen sekä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja sähkön omavaraisuutta Suomessa.

Voimajohdon vaikutukset ihmisille ja ympäristölle selvitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA). Menettelyn aikana tarkasteltavaksi otettiin useita uusia johtoreittejä vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätelmä ympäristövaikutuksista saatiin tammikuussa 2022. Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevän johtoreitin YVAn tuottaman ympäristötiedon ja vuorovaikutuksessa saadun palautteen avulla.

Runkauksen luonnonpuisto kierretään läntisen vaihtoehdon mukaisesti Runkausvaaran pohjoispuolella ja kuntarajalla Tervola - Simo, mikä vähentää kielteisiä vaikutuksia sekä poronhoidolle että Arppeenlammen matkailupalveluille. Simon Tainijoella jatkosuunnitteluun etenee Siirtolan yksityismaiden luonnonsuojelualueen reunaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuva vaihtoehto. Tällä Tainijoen läntisellä vaihtoehdolla on kohtalaisen kielteinen vaikutus suojelualueeseen, mutta vaikutukset poronhoitoon ja metsätalouteen jäävät vähäisemmiksi kuin kokonaan uudessa maastossa. Simon ja Iin rajalla sijaitseva soidensuojelualue Rimpijärvi-Uusijärvi ja Natura-alue kierretään luontovaikutusten lieventämiseksi.

Iin Tuomelassa vähennetään asutukselle aiheutuvia vaikutuksia YVAn aikana muodostetun itäisen kiertovaihtoehdon mukaisesti. Iin Hervan ja Oulun Arkalan välillä uusi voimajohto rakennetaan läntisen päävaihtoehdon mukaisesti, jolloin se sijoittuu Hervasta Oulun Röytänniemeen asti Suomen ja Ruotsin välille rakennettavan, Aurora Line -nimellä tunnetun sähkönsiirtoyhteyden rinnalle (osuus Viitajärvi-Pyhänselkä). Röytänniemeltä Oulun Arkalaan voimajohto jatkaa uudessa maastokäytävässä Arkalan läntisimmän vaihtoehdon mukaisesti.

Etelämpänä Oulun Arkalan ja Vaalan Nuojuankankaan välillä asutukselle ja maisemalle aiheutuvia vaikutuksia lievennetään YVAn aikana muodostetun Nuorittajoen läntisen vaihtoehdon mukaisesti. Isokankaansuon vaihtoehdoista jatkosuunnitteluun etenee itäinen pääosin suoalueille sijoittuva johtoreitti, jolloin uutta maa-aluetta tarvitaan kiertovaihtoehtoa vähemmän ja vaikutukset metsätaloudelle jäävät vähäisemmiksi. Vaikutuksia suoluontoon ja -linnustoon lievennetään voimajohdon näkyvyyttä parantavilla merkinnöillä. Utajärven Pehkeensuolla uutta voimajohtoa suunnitellaan turvetuotantoalueelle. Heposuolla suunnittelu jatkuu luonnonsuojelulle myönteisemmällä, etäämmäs Naamanjoesta sijoittuvalla itäisellä vaihtoehdolla, joka sekin muodostettiin YVA-menettelyn aikana.

Uuden johdon sijoittumiseen voi kokonaisuudessaan tutustua kartalla täällä.

Hankkeen jatkosuunnittelu etenee maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään tarkempi johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2024 - 2027.


Lisätietoja:  
YVA ja ympäristöasiat, vanhempi asiantuntija Satu Vuorikoski, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5195
Johtoreitit, tekninen asiantuntija Eeva Paitula, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4152

Hanke Fingridin verkkosivuilla: www.fingrid.fi/petajaskoski-nuojuankangas