;

Liityntäsäännöt

Liityntäsääntöjen tavoitteena on luoda toiminnalliset kriteerit kanta- ja jakeluverkkoihin liitettäville tuotantolaitoksille, kulutukselle ja HVDC-laitteistoille.

​Liityntäsääntöjä ovat:

  • Requirements for Generators, RfG
  • Demand Connection Code, DCC
  • High-voltage Direct Current, HVDC


Requirements for Generators, RfG

Voimalaitosten liittämisen verkkosääntö asettaa vaatimuksia kaikille uusille voimajärjestelmään liitettäville tahtikone- ja suuntaajakäyttöisille voimalaitoksille. Verkkosäännön vaatimukset koskevat myös offshore-voimantuotantoa. Olemassa olevaan voimantuotantoon verkkosääntöä sovelletaan ainoastaan uusittavien komponenttien kohdalla. Varavoimalaitoksille, joita ei käytetä tahtikäyttöjärjestelmässä, verkkosääntö ei aseta vaatimuksia.

Verkkosäännössä on määritelty voimalaitosten kokoluokat A:sta D:hen. Kokoluokitus lähtee liikkeelle 0,8 kW:n voimalaitoksista (luokka A) päättyen yli 30 MW:n tai 110 kV:n verkkoon liittyneisiin voimalaitoksiin (luokka D). Tahtikäyttöisten voimalaitosten kokoluokka määritellään niiden osien perusteella, jotka käyvät erottamattomasti yhdessä (esim. kombivoimalaitos).

Suuntaajakytkettyjen voimalaitosten osalta kokoluokka määräytyy voimantuotantoa varten rakennetun kaupallisen kokonaisuuden mukaan, joka on liitetty yhden liittymispisteen taakse.
Voimalaitosten vaatimustenmukaisuus on osoitettava testein ja simuloinnein. Pienempien voimalaitosten kohdalla riittää kuitenkin yleensä valtuutetun todentajan antama sertifikaatti. Kehittyvät teknologiat voivat viranomaisen päätöksellä saada vapautuksen vaatimuksista (enimmäiskapasiteetti Suomessa 12 MW ja 3 MW per teknologia).

Poikkeaminen verkkosäännön vaatimuksista edellyttää liittyjältä erillisen kustannus-hyötyanalyysin tekemistä. Päätöksen asiassa tekee viranomainen kuultuaan ensi kantaverkkoyhtiötä.

Verkkosääntö EUR Lex - sivustolla 

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018

Demand Connection Code, DCC

Kulutuksen liittämisen verkkosääntö asettaa vaatimuksia kaikille uusille verkkoliitynnöille. Vaatimuksia voidaan kohdistaa myös olemassa oleville verkkoliitynnöille, jos niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Verkkosäännön vaatimuksia ei sovelleta varastointilaitteistoihin lukuun ottamatta pumppuvoimalaitosten sähköntuotantomoduuleja, joilla on sekä tuotanto- että pumppaustila.

Liittymispisteen verkonhaltija ei voi myöntää liittymislupaa sellaiselle uudelle liittymälle, joka ei täytä verkkosäännön vaatimuksia.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla

Kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset KJV2018

High voltage direct current, HVDC

Tasasähköyhteyksien liittämisen verkkosääntö asettaa vaatimuksia kaikille uusille yhteiskäyttöverkkoon kytkettäville suurjännitteisille HVDC-yhteyksille. Vaatimukset koskevat alueiden sisäisiä ja niiden välisiä sähkönsiirtoyhteyksiä sekä tuotannon liityntäyhteyksiä.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla 

Suurjännitteisten tasasähköjärjestelmien järjestelmätekniset vaatimukset HVDC2018