;

Käyttösäännöt

Käyttösääntöjen tavoitteena on saavuttaa yhteen liitettyjen sähköjärjestelmien korkea käyttövarmuus sekä luoda edellytykset varavoimaresurssien tehokkaalle jakamiselle yli maiden rajojen. 

Transmission System Operator, SO

Verkon käyttösäännöt koskevat kaikkia EU-alueen kantaverkkoyhtiöitä. Soveltamisalueen ulkopuolelle jäävät ainoastaan saaret, jotka eivät ole synkronisesti yhteydessä mantereeseen. Säännöt asettavat vaatimuksia kaikille olemassa oleville ja uusille kantaverkkoon liittyneille osapuolille ja HVDC-järjestelmille sekä sellaisille kulutuskohteille, suljetuille jakeluverkoille ja osapuolille, jotka tarjoavat kulutuksen joustoja tai reservipalveluita kantaverkkoyhtiöille.

Käyttösääntöjen myötä kantaverkkoyhtiöt tulevat tekemään entistä koordinoidumpaa yhteistyötä päättäessään erilaisista korjaavista toimista sähköjärjestelmän tasapainon säilyttämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös jakeluverkonhaltijoiden ja muiden verkkoon liittyjien kanssa.

Käyttösäännöt antavat verkkoon liittyneille osapuolille oikeuden saada aikaisempaa laajemmin tietoa liittymistään. Toisaalta liittyjillä on myös velvollisuus toimittaa verkonhaltijoille entistä täsmällisempää tietoa laitoksistaan.

Monet käyttösääntöjen tuomat velvoitteet ovat olleet sisäänrakennettuina olemassa jo nykyisissä toimintatavoissa Suomessa. Sähkömarkkinoiden kannalta yksi merkittävimmistä uusista asioista on sähkömarkkinoihin vaikuttavien sekä käyttövarmuuden kannalta merkittävien siirtokeskeytysten aikataulutuksen muuttuminen. Lisäksi siirtokapasiteetti- ja käyttövarmuuslaskentaa varten tehdään yhteinen eurooppalainen verkkomalli.

Käyttösäännöt muuttavat reserveille asetettavia vaatimuksia. Reserviä ylläpitävien yksiköiden on esimerkiksi jatkossa kyettävä reagoimaan entistä pienempiin taajuusmuutoksiin. Hyväksyntätestit reserviä ylläpitäville yksiköille on puolestaan tehtävä vähintään viiden vuoden välein, kun nykyinen testausväli on kymmenen vuotta. Reservien mitoituksessa kantaverkkoyhtiöiden on jatkossa varauduttava myös ylitaajuustilanteisiin, mikä lisää reservien tarvetta.

Taajuuden laadun ja käyttövarmuuden varmistamiseksi kantaverkkoyhtiöllä on oikeus määrittää sekä tuotannolle että kulutukselle suurimmat sallitut tehonmuutosnopeudet. Jakeluverkkoyhtiöllä puolestaan on mahdollisuus teknisiin syihin perustuen rajoittaa verkkoonsa liitetyn reserviä tuottavan yksikön säätömahdollisuuksia.

Tutustu verkkosääntöön EUR Lex -sivustolla

Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities, KORRR

Asiakirja määrittelee EU-alueen laajuiset tiedonvaihdon vaatimukset, roolit ja vastuut kantaverkkoyhtiöille, jakeluverkkoyhtiöille, suljetuille jakeluverkkoyhtiöille, sähkön tuotannolle ja sähkön kulutukselle. Asiakirja perustuu Transmission System Operation -verkkosääntöön ja asiakirja on kaikkien EU-alueen sääntelyviranomaisten vahvistama.

Network Code for Emergency and Restoration, NC ER

Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön (Network Code for Emergency and Restoration, NC ER) tavoitteena on ehkäistä häiriötilanteiden laajeneminen, pysäyttää eteneminen suurhäiriöön sekä varmistaa järjestelmän nopea palauttaminen normaalitilaan. Se keskittyy kantaverkkoyhtiöiden keskinäisen koordinaation parantamiseen häiriötilanteissa. 

Verkkosääntö velvoittaa kantaverkkoyhtiöt nimeämään järjestelmän kannalta kriittiset osapuolet, joiden tulee omissa laitoksissaan ja järjestelmissään sekä ohjeistuksissaan toteuttaa verkkosäännössä esitetyt vaatimukset.

Sen toimeenpanossa on kaksi merkittävää ja laajasti eri osapuolia koskevaa uudistusta: alitaajuussuojausjärjestelmä sekä 24 tunnin toimintakyvyn toteuttaminen suurhäiriössä. 

Alitaajuussuojausjärjestelmä

Alitaajuussuojausjärjestelmä on viime kädessä se menetelmä, jolla pyritään pelastamaan suurin osa Suomen sähköjärjestelmästä. On äärimmäisen harvinaista, että taajuus laskee ja suurhäiriö uhkaa, mutta aktivoituessaan tilanteet vaativat osapuolilta hyvin nopeita, automaattisia toimenpiteitä. Alitaajuussuojausjärjestelmän avulla osa Suomen sähkönkulutuksesta kytketään irti (korkeintaan 30 %).

Sen toteutukseen osallistuvat järjestelmän  varautumissuunnitelman kannalta merkittäviksi nimetyt osapuolet, joita ovat jakeluverkonhaltijat (jakeluverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijat Suomessa) ja kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat. Osapuolet ovat poikkeustilanteessa velvollisia toteuttamaan taajuusreleistyksen, jolla osapuolen verkosta tai verkkoon liittyneestä keskimääräisestä sähkönkulutuksesta irtikytketään 30 % taajuusalueella
48,0...48,8 Hz. Irtikytkentä suoritetaan 1...5 portaassa.

24 h toimintakyky

24 tunnin toimintakyvyllä tarkoitetaan käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittävien osapuolien ja Fingridin kykyä toimia ja tehdä suurhäiriön jälkeisessä käytönpalautuksessa tarvittavia toimenpiteitä vähintään 24 tunnin ajan tilanteessa, jossa sähköt ovat katkenneet.

Vaatimus koskee 

  • isoja jakeluverkonhaltijoita (verkkoon liittynyt keskikulutus yli 30 MW)
  • isoja voimalaitoksia (nimellisteho yli 30 MW) sekä niiden omistajat 
  • joukkoa nimettyjä kantaverkon ja jakeluverkkojen sähköasemia ja
  • Fingridiä.


Osapuolet ovat velvollisia varmistamaan valvomonsa sekä nimettyjen voimalaitosten ja sähköasemien toimintakyvyn 24 tunnin ajan sähkökatkossa. Valvomoiden toimintakykyyn sisältyy myös valmius kommunikoida Fingridin kantaverkkokeskuksen kanssa. Voimalaitosten ja sähköasemien osalta vaatimuksina on välittää Fingridille tilannekuvaa (reaaliaikamittauksia ja tilatietoja) sekä valmius tehdä sähkökatkon aikana  toimen-piteitä ja kytkentöjä, joilla mahdollistetaan voimalaitoksen käynnistäminen ja tahdistaminen verkkoon mahdollisimman sähköjen palauduttua.

Fingrid lähettää NC ER:n toimeenpanoa koskevat yksityiskohtaiset materiaalit erikseen ainoastaan järjestelmän varautumissuunnitelman ja käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäville osapuolille.

Tutustu verkkosääntöön EUR Lex -sivustolla

Lisätietoja:

NC ER toimeenpano ja 24 h toimintakyvyn toteuttaminen
Jari Siltala, jari.siltala(at)fingrid.fi

Alitaajuussuojauksen toteutusta koskevat tekniset kysymykset
Harri Kuisti, harri.kuisti(at)fingrid.fi

KoVa-palvelut
Pekka Tynkkynen, Suomen Erillisverkot Oy
pekka.tynkkynen(at)erillisverkot.fi