Käyttösäännöt

Käyttösääntöjen tavoitteena on yhteen liitettyjen sähköjärjestelmien korkea käyttövarmuus sekä luoda puitteet varavoimaresurssien tehokkaalle jakamiselle yli maiden rajojen. 

​Käyttösääntöjä ovat:

 • Transmission System Operation, SO
 • Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities KORRR
 • Emergency and Restoration, ER


Transmission System Operation, SO

Verkon käyttösäännöt koskevat kaikkia EU-alueen kantaverkkoyhtiöitä. Soveltamisalueen ulkopuolelle jäävät ainoastaan saaret, jotka eivät ole synkronisesti yhteydessä mantereeseen. Säännöt asettavat vaatimuksia kaikille olemassa oleville ja uusille kantaverkkoon liittyneille osapuolille ja HVDC-järjestelmille sekä sellaisille kulutuskohteille, suljetuille jakeluverkoille ja osapuolille, jotka tarjoavat kulutuksen joustoja tai reservipalveluita kantaverkkoyhtiöille.

Käyttösääntöjen myötä kantaverkkoyhtiöt tulevat tekemään entistä koordinoidumpaa yhteistyötä päättäessään erilaisista korjaavista toimista sähköjärjestelmän tasapainon säilyttämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös jakeluverkonhaltijoiden ja muiden verkkoon liittyjien kanssa.

Käyttösäännöt antavat verkkoon liittyneille osapuolille oikeuden saada aikaisempaa laajemmin tietoa liittymistään. Toisaalta liittyjillä on myös velvollisuus toimittaa verkonhaltijoille entistä täsmällisempää tietoa laitoksistaan.

Monet käyttösääntöjen tuomat velvoitteet ovat olleet sisäänrakennettuina olemassa jo nykyisissä toimintatavoissa Suomessa. Sähkömarkkinoiden kannalta yksi merkittävimmistä uusista asioista on sähkömarkkinoihin vaikuttavien sekä käyttövarmuuden kannalta merkittävien siirtokeskeytysten aikataulutuksen muuttuminen. Lisäksi siirtokapasiteetti- ja käyttövarmuuslaskentaa varten tehdään yhteinen eurooppalainen verkkomalli.

Käyttösäännöt muuttavat reserveille asetettavia vaatimuksia. Reserviä ylläpitävien yksiköiden on esimerkiksi jatkossa kyettävä reagoimaan entistä pienempiin taajuusmuutoksiin. Hyväksyntätestit reserviä ylläpitäville yksiköille on puolestaan tehtävä vähintään viiden vuoden välein, kun nykyinen testausväli on kymmenen vuotta. Reservien mitoituksessa kantaverkkoyhtiöiden on jatkossa varauduttava myös ylitaajuustilanteisiin, mikä lisää reservien tarvetta.

Taajuuden laadun ja käyttövarmuuden varmistamiseksi kantaverkkoyhtiöllä on oikeus määrittää sekä tuotannolle että kulutukselle suurimmat sallitut tehonmuutosnopeudet. Jakeluverkkoyhtiöllä puolestaan on mahdollisuus teknisiin syihin perustuen rajoittaa verkkoonsa liitetyn reserviä tuottavan yksikön säätömahdollisuuksia.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla

Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities KORRR

Asiakirja määrittelee EU-alueen laajuiset tiedonvaihdon vaatimukset, roolit ja vastuut kantaverkkoyhtiöille, jakeluverkkoyhtiöille, suljetuille jakeluverkkoyhtiöille, sähkön tuotannolle ja sähkön kulutukselle. Asiakirja perustuu Transmission System Operation -verkkosääntöön ja asiakirja on kaikkien EU-alueen sääntelyviranomaisten vahvistama.

Emergency and Restoration, ER

Häiriöhallinnan ja käytön palautuksen verkkosääntö keskittyy kantaverkkoyhtiöiden keskinäisen koordinaation parantamiseen häiriötilanteissa. Tavoitteena on ehkäistä häiriötilanteiden laajeneminen ja pysäyttää järjestelmän tilan eteneminen suurhäiriöön sekä varmistaa järjestelmän mahdollisimman nopea palauttaminen normaalitilaan.

Verkkosääntö velvoittaa kantaverkkoyhtiöt nimeämään järjestelmän kannalta kriittiset osapuolet, joiden tulee omissa laitoksissaan ja järjestelmissään sekä ohjeistuksissaan toteuttaa verkkosäännössä esitetyt vaatimukset.

Verkkosääntö EUR Lex -sivustolla 

Fingrid lähettää NC ER:n toimeenpanoa koskevat yksityiskohtaiset materiaalit erikseen ainoastaan järjestelmän varautumissuunnitelman ja käytönpalautus-suunnitelman kannalta merkittäville osapuolille.

Lisätietoja:

 • NC ER:n toimeenpano sekä 24 h toimintakyvyn toteuttaminen
  Jari Siltala, jari.siltala(at)fingrid.fi

 • alitaajuussuojauksen toteutukseen liittyvät tekniset kysymykset
  Harri Kuisti, harri.kuisti(at)fingrid.fi

 • KoVa-palvelut 
  Pekka Tynkkynen, Suomen Erillisverkot Oy, pekka.tynkkynen(at)erillisverkot.fi